ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/83/03Drukuj informacjęAkt prawny: X/83/03

Szczegóły informacji

X/83/03

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2003-11-10

Tytuł aktu:

w sprawie: określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita.”

Na podstawie:

art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr X/83/03

Rady Gminy Brody

z dnia 10 listopada 2003 r.

 

w sprawie: określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita.”

 

          Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu do wszelkich obiektów pomilitarnych oraz kompleksóws leśnych na terenie „Rokity” w miejscowości Brożek, stanowiących własność gminy Brody.

2.      Poruszanie się po terenie pomilitarnym dopuszcza się wyłącznie po drogach betonowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne. Przebywanie i poruszanie się po innych drogach na tym terenie jest zabronione.

3.      Zakazuje się używania otwartego ognia na całym terenie pomilitarnym.

4.      W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wydawanie jednorazowych zezwoleń na przebywanie na terenie pomilitarnym jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Brody. Zezwolenie takie może być wydane na pisemny wniosek zainteresowanego i winno określać:

-     dane personalne wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej w przypadku grupy zorganizowanej),

-     markę i numer rejestracyjny pojazdu,

-     datę, czasokres (godziny od-do) i cel pobytu,

-     ilość osób (w przypadku grup grup zorganizowanych),

-     trasę poruszania się po terenie pomilitarnym.

5.      Zezwala się na przebywanie na terenie pomilitarnym służbom gminnym, radnym Rady Gminy Brody oraz pracownikom etatowym Zakładu Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w Brodach w zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków służbowych (kontrola obiektów, gospodarka leśna).

6.      Zakaz poruszania się po terenie pomilitarnym oraz wstępu na teren obiektów nie dotyczy funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej podczas wykonywania czynności służbowych.

 

§ 2.

Za naruszenie wyżej wymienionych zakazów przewiduje się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtwowi Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                          (-) Andrzej Turowski

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony