ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/267/98 Rady Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 1998r. w sprawie określenia zasad i trybu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych członkom tej komisji.
Nr aktu prawnego
XXV/192/05
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2005-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody za 2004 rok
Nr aktu prawnego
XXV/191/05
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego położonego w obrębie miejscowości Jeziory Wysokie – osada Marianka.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/05
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie :sprzedaży działek położonych w miejscowości Zasieki.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/05
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki położonej w miejscowości Kumiałtowice z przeznaczeniem pod boisko i plac zabaw.
Nr aktu prawnego
XXIV/188/05
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
Nr aktu prawnego
XXIV/187/05
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brody na lata 2005-2010.”
Nr aktu prawnego
XXIV/186/05
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych
Nr aktu prawnego
XXIV/185/05
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXIV/184/05
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2005-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych
Nr aktu prawnego
XXIV/183/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji