ˆ

Zarządzenia Kierownika Urzędu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

W sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 13:33:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 13:34:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-17 13:34:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wprowadzenie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy Brody
 z dnia  4 stycznia 2016r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy  pracowników Urzędu  Gminy Brody.
 
      Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach
samorządowych ( Dz.U z 2014r., poz.1202 ze zm..) oraz 1042 Kodeksu pracy zarządzam, co
następuje:
 
§ 1
Wprowadza się w  Urzędzie Gminy Brody  Regulamin pracy, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Brody z dnia 29.11.2007r. w sprawie  Regulaminu pracy .
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega  podaniu do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-31 14:56:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-31 14:57:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-31 14:58:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
 
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.
§ 2.Koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej należy do zadań Sekretarza Gminy.
§ 3.Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.).
§ 4.Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać:
1)wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej;
2) opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia;
3) propozycje odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
4) zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, w formie zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ustawy.
§ 5.W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, o którym mowa w § 4, niezwłocznie przekazuje się je Sekretarzowi Gminy.
§ 6.1. Po otrzymaniu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, Sekretarz Gminy podejmuje następujące czynności:
1)rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
2) sprawdza czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową i w przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru informuje o tym ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
3) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Gminy Brody  i w przypadku stwierdzenia jej braku niezwłocznie przekazuje go do organu właściwego i jednocześnie zawiadamia o tym wnoszącego podanie;
4) przekazuje sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Brody albo jednostce organizacyjnej podległej Gminie Brody, zwanej dalej "jednostką właściwą";
5) przekazuje informację o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi oraz treści wystąpienia i nazwy podmiotu, na rzecz którego jest ono realizowane z wyjątkiem adresów osób fizycznych - celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W przypadku, gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jak petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 7.1. Właściwa jednostka, w zależności od przedmiotu zgłoszenia podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, udziela na piśmie odpowiedzi albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w tym zgłoszeniu.
2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie protokołu, który winien
zawierać:
1) określenie miejsca i terminu spotkania;
2) dane identyfikujące podmiot zajmujący się zawodową działalnością lobbingową i osoby go reprezentujące;
3) dane osoby lub osób reprezentujących jednostkę właściwą;
4) przedmiot spotkania i jego przebieg;
5) zaproponowany przez podmiot zajmujący się zawodową działalnością lobbingową sposób rozstrzygnięcia;
6) stanowisko jednostki właściwej;
7) podpisy uczestników spotkania.
3. Kierownik jednostki właściwej w odpowiedzi oraz w trakcie spotkania, o którym mowa w ust. 1, prezentuje stanowisko uzgodnione z Wójtem Gminy Brody.
§ 8.Jednostka właściwa przesyła do Sekretarza Gminy informację o sposobie załatwienia sprawy przedstawionej w wystąpieniu podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, obejmującą opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu lub przyczyny ich nieprzyjęcia.
§ 9.1. Sekretarz Gminy prowadzi ewidencję spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
2. W ewidencji zamieszcza się:
1) dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienie;
2) numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, o ile podmiot jest wpisany do tego rejestru;
3) datę wpływu wystąpienia do Urzędu Gminy Brody;
4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
5) wskazanie podmiotów, na rzecz których zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana;
6) opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej.
3. W aktach ewidencyjnych gromadzi się dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy.
§ 10.Sekretarz Gminy przygotowuje w terminie do 15 lutego każdego roku projekt informacji, o której mowa w art. 18 ustawy, przedkłada do podpisu Wójta Gminy Brody, a następnie przekazuje celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brody.
§ 12.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-08 08:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-08 08:12:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-08 08:12:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »