ˆ

Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie RL.6721.9.2012

Brody, 08 czerwca 2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brody,
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XVI/116/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej częścimiejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek; w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Brody.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej częścimiejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w terminie do dnia 02.07.2012 r.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody
 
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie od 8 czerwca 2012 roku do 2  lipca  2012 roku:
·                na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2,
·                na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zasieki i Brożek,
·                w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-08 10:25:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-08 10:25:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-08 10:25:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie RL.6721.1.2012

Brody, 08 czerwca 2012r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRODY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brody,
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XV/101/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmującego teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna; w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Brody.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w terminie do dnia 02.07.2012 r.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody
 
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie od 8 czerwca 2012 roku do 2 lipca  2012 roku:
·                na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2,
·                na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jeziory Wysokie,
·                w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-08 10:21:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-08 10:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-08 10:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Znak RL.6730.12.2011

Brody, 21 kwietnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną na dz. Nr 11 Obręb Jeziory Wysokie.
 
P o u c z e n i e
Na podstawie art. 10 § 1. kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00 w pok. nr 8.
 
W ó j t
mgr Ryszard Kowalczuk

Zawiadomienie Znak RL.6730.11.2011

Brody, 21 kwietnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Zielonej Górze o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną na dz. 158/1 Obręb Nabłoto.
 
P o u c z e n i e
Na podstawie art. 10 § 1. kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00 w pok. nr 8.
 
W ó j t
mgr Ryszard Kowalczuk

Zawiadomienie Znak RL.6730.10.2011

Brody, 8 kwietnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
Zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnegona wniosek Nadleśnictwa Lubsko o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku leśniczówki na dz. Nr 941/2 Obręb Jeziory Wysokie.
 
Pouczenie
Na podstawie art. 10 § 1. kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00 w pok. nr 8.
 

Wójt  mgr Ryszard Kowalczuk

Zawiadomienie znak RL.6730.8.2011

Brody, 28 marca 2010 r.

Działając na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P.p. Małgorzaty Dybek Praszka i Andrzeja Poraszki zam. Marianka o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, domu letniego, oczka wodnego i zbiornika na ścieki lub przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. Nr 10/1, 10/2, 10/3, 11 Obręb Brożek.
 
P o u c z e n i e
Na podstawie art. 10 § 1. kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00 w pok. nr 8.
 
Wójt mgr Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-28 11:57:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-28 11:57:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-28 11:57:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie znak RL.6730.9.2011

Brody, 25 marca 2010 r.

Działając na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)
 
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Ryszarda Wysługockiego zam. Brody o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego oraz pomieszczeń gospodarczych na dz. Nr 156/14 Obręb Brody.
 
P o u c z e n i e
Na podstawie art. 10 § 1. kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Skorzystanie z tego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00 w pok. nr 8.
 
Wójt   Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-27 23:08:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-27 23:08:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-28 11:57:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »