ˆ

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 09:42:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

17.12.2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
 • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
 • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
Przewodnicząca Komisji -  Agnieszka Mataczyna

05.01.2011 r.

Wnioski i ustalenia z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego w dniu 5 .01.2011 r.
 1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Sporządzić inwentaryzację chodników, ustalić właścicieli. Rozesłać do mieszkańców informacje dot. obowiązku utrzymania czystości wraz z propozycją możliwości zawarcia umowy na utrzymanie chodników.
 3. Komisja proponuje sprzedać zabudowaną działkę (budynek p.Stasiak) w Janiszowicach.
 4. Komisja przychyliła się do opinii Wójta w spr. Pana J. Binka.
 5. Zaplanować 130 tys. na wykonanie badań geologicznych (Marianka, Lasek), odwiertów studni i projektu budowlanego w m. Marianka.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
 7. Po analizie budżetu OSP, Obrony Cywilnej, dróg i melioracji wypracowano następujące wnioski:
  • budżet obrony cywilnej zwiększyć o 10 tys. zł. jako dotację celową na wykonanie dokumentacji i przyłącza pod agregat prądotwórczy w Urzędzie.
  • z budżetu OSP zdjąć kwotę 10 tys. z zakupu samochodu i dołożyć do obrony cywilnej na dotację celową,
  • z budżetu drogi z planowanych 104 tys. odjąć 8 tys. , które były planowane na zakup 2 wiat, ponieważ zakupiono je z budżetu 2010r.
  • z budżetem na melioracje komisja zapoznała się, lecz nie zajęto stanowiska ze względu na brak informacji czy będą środki z zewnątrz na zatrudnienie ludzi.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

14.01.2011r.

Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia komisji Mienia Komunalnego w dniu 14.01.2011r.
 
 1. Wyrażono zgodę na sprzedaż dla p. R. Gawędy cz. działki w Zasiekach w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania z przeznaczeniem na drogę.
 2. Zaproponowano dotację dla ZGK i M z 200 tys. zł. zmniejszyć
  • o wysokość dopłaty prognozowanej – 52.625 zł.( woda 19.625 zł., ścieki 33.000 zł.)
  • o 10 tys. ze wskazaniem, że do parku należy zatrudnić pracownika z refundacją z Biura Pracy. Pozostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 137.375 zł.
  • komisja odrzuciła dotację celową w kwocie 10 tys. Zaoszczędzone środki z OSP 10 tys. oraz z przewozów szkolnych 40 tys. przeznaczyć na inwestycje w Mariance.
 3. Budżet na cmentarze pozostanie pod warunkiem zainstalowania wodomierzy .
Przewodnicząca komisji Agnieszka Mataczyna

25.02.2011r.

 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Janiszowic w sprawie rozbiórki budynku pod warunkiem podpisania zobowiązania przez mieszkańców, że zrobią to własnymi siłami.
 2. Zapoznano się z wnioskiem p. Z. Bejnarowicza o przekazanie środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek. Komisja rozpatrzy wniosek na posiedzeniu w maju.
 3. Negatywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie dotacji do wody i ścieków.
 4. Pozytywnie zaopiniowano:
  • wniosek p. R. Gawędy w sprawie sprzedaży cz. działki z przeznaczeniem na drogę,
  • projekt uchwały w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2012.
 5. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie przez panią konserwator kartuszy na bramie bieczowskiej.
 6. Należy wystąpić do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Marszowie o pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów.
 7. Do strategii Gminy należy dopisać:
  • budowę oczyszczalni Koło-Wierzchno, Jałowice- Laski, Biecz Grodziszcze,
  • modernizację budynku po byłej sali gimnastycznej i restauracji na Gminny Ośro- dek Kultury
  • termoizolację ośrodka zdrowia
  • podjazd dla niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia
 8. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody komisja :
  • miała zastrzeżenia do rozdz. 2 § 2 pkt. 3. Głównie dotyczy zużycia energii, wody oraz kosztów odprowadzania ścieków, gdyż wiele sal nie jest opomiarowanych. Wiąże się z tym rozdz. 3 § 3 pkt 4 .
  • proponuje się zmienić w rozdz.2 § 2 pkt. 5 - wykreślić „ w Urzędzie Gminy” zostawić tylko „sołtysa” 
  • komisja proponuje podniesienie stawki za wynajem sali.
 9. Ze względu na brak operatywności ze strony kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej komisja prosi o zajęcie stanowiska przez Wójta.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna
« powrót do poprzedniej strony