ˆ

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 09:42:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

17.12.2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
 • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
 • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
Przewodnicząca Komisji -  Agnieszka Mataczyna

05.01.2011 r.

Wnioski i ustalenia z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego w dniu 5 .01.2011 r.
 1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Sporządzić inwentaryzację chodników, ustalić właścicieli. Rozesłać do mieszkańców informacje dot. obowiązku utrzymania czystości wraz z propozycją możliwości zawarcia umowy na utrzymanie chodników.
 3. Komisja proponuje sprzedać zabudowaną działkę (budynek p.Stasiak) w Janiszowicach.
 4. Komisja przychyliła się do opinii Wójta w spr. Pana J. Binka.
 5. Zaplanować 130 tys. na wykonanie badań geologicznych (Marianka, Lasek), odwiertów studni i projektu budowlanego w m. Marianka.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
 7. Po analizie budżetu OSP, Obrony Cywilnej, dróg i melioracji wypracowano następujące wnioski:
  • budżet obrony cywilnej zwiększyć o 10 tys. zł. jako dotację celową na wykonanie dokumentacji i przyłącza pod agregat prądotwórczy w Urzędzie.
  • z budżetu OSP zdjąć kwotę 10 tys. z zakupu samochodu i dołożyć do obrony cywilnej na dotację celową,
  • z budżetu drogi z planowanych 104 tys. odjąć 8 tys. , które były planowane na zakup 2 wiat, ponieważ zakupiono je z budżetu 2010r.
  • z budżetem na melioracje komisja zapoznała się, lecz nie zajęto stanowiska ze względu na brak informacji czy będą środki z zewnątrz na zatrudnienie ludzi.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

14.01.2011r.

Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia komisji Mienia Komunalnego w dniu 14.01.2011r.
 
 1. Wyrażono zgodę na sprzedaż dla p. R. Gawędy cz. działki w Zasiekach w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania z przeznaczeniem na drogę.
 2. Zaproponowano dotację dla ZGK i M z 200 tys. zł. zmniejszyć
  • o wysokość dopłaty prognozowanej – 52.625 zł.( woda 19.625 zł., ścieki 33.000 zł.)
  • o 10 tys. ze wskazaniem, że do parku należy zatrudnić pracownika z refundacją z Biura Pracy. Pozostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 137.375 zł.
  • komisja odrzuciła dotację celową w kwocie 10 tys. Zaoszczędzone środki z OSP 10 tys. oraz z przewozów szkolnych 40 tys. przeznaczyć na inwestycje w Mariance.
 3. Budżet na cmentarze pozostanie pod warunkiem zainstalowania wodomierzy .
Przewodnicząca komisji Agnieszka Mataczyna

25.02.2011r.

 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Janiszowic w sprawie rozbiórki budynku pod warunkiem podpisania zobowiązania przez mieszkańców, że zrobią to własnymi siłami.
 2. Zapoznano się z wnioskiem p. Z. Bejnarowicza o przekazanie środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek. Komisja rozpatrzy wniosek na posiedzeniu w maju.
 3. Negatywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie dotacji do wody i ścieków.
 4. Pozytywnie zaopiniowano:
  • wniosek p. R. Gawędy w sprawie sprzedaży cz. działki z przeznaczeniem na drogę,
  • projekt uchwały w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2012.
 5. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie przez panią konserwator kartuszy na bramie bieczowskiej.
 6. Należy wystąpić do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Marszowie o pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów.
 7. Do strategii Gminy należy dopisać:
  • budowę oczyszczalni Koło-Wierzchno, Jałowice- Laski, Biecz Grodziszcze,
  • modernizację budynku po byłej sali gimnastycznej i restauracji na Gminny Ośro- dek Kultury
  • termoizolację ośrodka zdrowia
  • podjazd dla niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia
 8. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody komisja :
  • miała zastrzeżenia do rozdz. 2 § 2 pkt. 3. Głównie dotyczy zużycia energii, wody oraz kosztów odprowadzania ścieków, gdyż wiele sal nie jest opomiarowanych. Wiąże się z tym rozdz. 3 § 3 pkt 4 .
  • proponuje się zmienić w rozdz.2 § 2 pkt. 5 - wykreślić „ w Urzędzie Gminy” zostawić tylko „sołtysa” 
  • komisja proponuje podniesienie stawki za wynajem sali.
 9. Ze względu na brak operatywności ze strony kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej komisja prosi o zajęcie stanowiska przez Wójta.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

11.03.2011r.

 1. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 2. Komisja będąc w Zasiekach skontrolowała las komunalny, targowisko oraz zakład Eko-recykling.
  • komisja nie miała zastrzeżeń do stanu ogólnego lasu. Po obejrzeniu lasu oraz po rozmowie z pracownikiem ZGKiM stwierdzono, że to co mówił kierownik ZGKiM nie jest zgodne z prawdą, że las przynosi straty.
  • komisja nie ma zastrzeżeń do działalności firmy Ekorecykling. 
  • na targowisku z Zasiekach należy rozważyć możliwość zamiany dużych pojemników na mniejsze.
 3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie: - zmian do budżetu - przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu”

12.04.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o:
  • zaproszenie na najbliższą sesję pana Mariusza Iżyka 
  • przeprowadzenie „akcji posesja”. W skład komisji sprawdzającej posesje powinien wchodzić: pracownik Urzędu Gminy, przedstawiciel OSP, Policji oraz sołtys danej wsi. Zakres kontroli ustali Wójt,
  • zaproszenie przedstawiciela Policji na sesję celu przedstawienia informacji dot. kontroli parku, sklepów,
  • ogłoszenie konkursu „ estetyczna posesja” ( w maju) . Zgłaszanie do konkursu do końca lipca 2011r.
 2. Komisja prosi o zajęcie stanowiska w sprawie przyłącza kanalizacyjnego budynku pałacu w Brodach. Pismo w tej sprawie zostało złożone w 2009r.
 3. Komisja zapoznała się z prośbą o dofinansowanie Stowarzyszenia z Koła.
 4. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym parku komisja wnioskuje o :
  • natychmiastowe uporządkowanie gałęzi 
  • wycięcie spróchniałej podciętej lipy 
  • uporządkowanie złamanych drzew .
 5. Komisja wnioskuje o wyodrębnienie w budżecie ZGKiM kwoty 500 zł. z przezna- czeniem na realizację projektu dot. renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Brodach.
 6. Komisja wnioskuje o prawidłowy przepływ informacji dot. równania polnych dróg Gminnych.
 7. Zapoznano się z Programem Gospodarki Odpadami - Łużyckiego Związku Gmin za 2009 -2010r.

21.06.2011r.

 1.  W projekcie uchwały dot. ustanowienia diet dla sołtysów, komisja proponuje pozostawienie dotychczasowej uchwały .
 2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
  • zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z terenu pomilitarnego (Brożek)
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu (ogródki)
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 137/6 w Zasiekach w drodze bezprzetargowej . 
  • zbycia nieruchomości – dz. nr 187 w Zasiekach stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 3. Zaopiniowano pozytywnie wniosek o zbycie nieruchomości cz.dz.12/1 w Brożku w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działki przyległej nr 11.
 4. Zaproponowano sprzedaż budynku nr 11 w Jałowicach.

16.09.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Bieczu.
 2. Komisja proponuje, by Gmina wystąpiła do Zakładu Energetycznego o poprawę funkcjonowa- nia dostaw energii do stacji uzdatniania wody w Bieczu. 
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w spr. przyjęcia darowizny – stacji Transformatorowej .w Zasiekach.
 4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXX/194/09 dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 5. Komisja była przeciwna przenoszeniu Posterunku Policji do pomieszczeń Urzędu Gminy.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. zmiany w statucie sołectwa Marianka. 
 7. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2011r oraz z projektem uchwały dot. zmian w budżecie.

18.10.2011r.

1. Komisja będąc na cmentarzach wypracowała następujące wnioski:
- cmentarz w Kole  bez zastrzeżeń,
- na cmentarzu w  Bieczu należy:
·         podciąć  gałęzie  zwisające nad grobami,  od str. poł. – zach.,
·         wywieźć  gruz,
- na cmentarz w  Brodach należy  zaplanować środki w budżecie  na  2012r. na
   rewitalizację części zabytkowej cmentarza
   ( wykaszanie traw, zakup farb, szczotek do odnowienia ogrodzeń)
- cmentarz w Zasiekach wymaga   postawienia  większego pojemnika na śmieci.
 
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
 
-  opłaty od posiadania psów
 • Komisja proponuje wykreślić  z § 3   pkt 2
 
-  ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od  nieruchomości
 • zaopiniowano  pozytywnie
 
-  zasad udzielania stypendium
 
3. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji inwestycji na terenie Gminy Brody.

22.11.2011r.

                1. Komisja jest za propozycją Pana Marka Tracza odnośnie rozmów  z inwestorem PWE Gubin  w
                    sprawie dofinansowania projektu „Biblioteka Plus”.
2. Komisja zapoznała się  z  informacją  Wójta dotyczącą wniosku na zatwierdzenie taryf na wodę.
3. Zapoznano się z projektem uchwały w spr. uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
    w Brodach..
4.      Zaopiniowano  pozytywnie projekty uchwał: w sprawie:
-   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
-   zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu
-   zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu
-   wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30.01.2009r.
-   uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
    podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie w 2012r.
-  zmian do uchwały nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn.14.12.2010r. o powołaniu stałych
    komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich  działania i składów osobowych.
-  zmiany uchwały nr IV/18/11 R.G. z 14.02.2011r.
-  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Brody
-  obniżenia średniej ceny skupu żyta  stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego
-  ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny
    i rolny.
-  zmiana uchwały XI/71/11 dot. ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
   podatku od nieruchomości
 
5.      Pozostawiono do przepracowania w grudniu projekt uchwały w spr. ustalenia zasad
       udzielania stypendium Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.
6.      Zapoznano się :
                       -   ze zmianami w budżecie na rok 2011.
                       -  z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012 – 2020
                       -  z projektem budżetu na 2012r.
                       - z prośbą mieszkańców Janiszowic dot. środków na postawienie kontenera, lecz  nie zajęto
                         stanowiska ze względu na brak określenia kosztów z tym związanych.

9.01.2012r.

 1. Komisja proponuje w Brodach ustawić ławki wzdłuż chodnika ( od kiosku w kierunku sklepów) na okres próbny.
 2. Zaopiniowano pozytywnie zwolnienie z opłat za pomieszczenie w ośrodku zdrowia dla dzieci autystycznych.
 3. Komisja wnioskuje o przyspieszenie przekwaterowania pani Szostak z Jałowic do innego lokalu.
 4. Wnioskowano do Policji o objęcie szczególnym nadzorem pod względem bezpieczeństwa i porządku ul. Wolności w Brodach oraz parku i lasu komunalnego. 
 5. Komisja wnioskuje o bieżące informowanie o prowadzonych przez Urząd Gminy postępowaniach w zakresie wszelkich inwestycji na terenie Gminy i działaniach podejmowanych przez ZGKiM.
 6. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na targowisku gminnym w Zasiekach komisja proponuje: - zobowiązać wszystkich użytkowników targowiska do zachowania porządków przy pawilonach. - uporządkować teren wokół byłego śmietnika - zniwelować teren po wykopach piasku - przywrócić wodę bieżącą na targowisku 
 7. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie okien w budynku po Straży Granicznej w Zasiekach. ( budynek obok p. Gawędy)
 

13.02.2012r.

 - Kom. wnioskuje o niezwłoczne załatwienie problemu p. Małgorzaty Szostak zam. Jałowice związane z mieszkaniem i poinfo0rmowanie komisji/.
 - zapoznano się ze skargą p. Urbańskiej zam. Ul.Wolnosci  w spr. braku wody w mieszkaniu i wnioskuja o pilne załatwienie sprawy.
 - zapoznano się z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy.
 - zapoznano się w spr. zbycia działki w lesie  komunalnym,  na sprzedaż..
  Komisja w3yraża zgode po uprzedniem rzetelnej wycenie.
 - zapoznano się z wnioskiem Agencji Nierucho. O nieodpłatne przejęcie drogi na dz. 78/2 w Obr. Datyń
- zapoznano się z ewidencją zabytków Gminy.

12.03.2012r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty  uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia  taryf na  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
  ścieków dla Gminy Brody.
- wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013r. środków
  stanowiących fundusz sołecki
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
-  przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki  nad Dzieckiem  i Rodziną.
- uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
3. Komisja zaopiniowała negatywnie prośbę  Społecznej Inicjatywy w Kole dotyczącą
      przydzielenia im środków na remont drogi, ze względu na brak środków.
4. Zapoznano się z :
-  prośbą mieszkańców  Marianki  dot. czasowego zwolnienia ich  z opłat za wodę,
-  informacją kierownika ZGKiM dot. ilości i ceny pozyskanego  drewna,
-  tematem strategii rozwoju Gminy Brody, wieloletnim planem inwestycyjnym oraz
   studium uwarunkowań.
5. Komisja pozostawiła w gestii Wójta ustalenie składu osobowego oraz zakresu obowiązków  komisji przeprowadzającej „akcję posesja”.
6. Ustalono trzy kategorie ocen  w konkursie „estetyczna posesja”
           -  budynek jednorodzinny,
           -  blok mieszkalny
           -  gospodarstwo agroturystyczne.
          Konkurs należy ogłosić w kwietniu.

16.04.2012r.

 
1. Zapoznano się z projektem uchwały w spr.
-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko
-  zmiany uchwały nr XLIII/300/10 z 29.10.2010r. w spr. utworzenia wydzielonego
   rachunku dochodów własnych,
-  zmian w budżecie
-  zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym dotyczą:
* realizacji projektu POKL, który będzie realizowany w 2013r.
* budowy ścieżki rowerowej – realizacja z roku 2013 zostanie przesunięta na rok       2012.
 2. Komisja proponuje kwotę 6.539 zł., która wcześniej była planowana na utrzymanie
     zieleni przeznaczyć na opłacenie kosztów związanych z przetarciem drewna,  to co
     pozostanie  przeznaczyć na utrzymanie zieleni. 
3.  W projekcie uchwały  dot. zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej,
     pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Brodach- komisja proponuje
     stawkę godzinową za korzystanie z sali gimnastycznej w kwocie  30 zł. 
     Pozostałe stawki – bez zmian. 
4.  Komisja proponuje utworzyć nowy oddział  dzieci 6 latków w szkole,  wówczas będzie
     można  przyjmować dzieci 3 i 4 letnie do przedszkola.
5.  Ustalono, że komisja na „akcję posesja” będzie się składać  z policjanta oraz pracownika
     Urzędu Gminy.
6.  Do konkursu „estetyczna posesja”  mogą się zgłaszać wszyscy zainteresowani.
 

21.05.2012r.

1. Komisja zapoznała się z informacją kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa  i
   porządku  publicznego na  terenie gminy.
   Wskazano na co Policja powinna zwrócić większą uwagę.
2.Wysłuchano informacji kierownika ZGKiM  dot. sytuacji w lesie komunalnym.
3 Zapoznano się ze zmianą ustawy w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach..
4.Komisja proponuje dla Wójta podwyżkę  płacy w wysokości 70 zł. plus pochodne.
5. Zapoznano się z projektami  uchwał w spr.
       a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego dla
            terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na   granicy miejscowości
           Zasieki i miejscowości Brożek,
      b/  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
           zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w obrębie Jeziory Wysokie,
      c/  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
           przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.
      d/  uchylenia uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad
         Dzieckiem i Rodziną.
      e/ zmiany uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
          Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
      f/ zmiany uchwały nr XV/108/12 w spr. przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
         oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012r.” 
      g/ zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej pracowni komputerowej i sal lekcyjnych
         w Zespole Szkół w Brodach.
      h/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko
      i/ udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Żarskiemu
      j/  zmian w uchwale nr XL/300/10 w spr. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
      k/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2020
      l/  zmian w uchwały  budżetowej Gminy Brody  na 2012r.
      ł/ wygaśnięcia  mandatu radnego
 

18.06.2012r.

1.    1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwał w sprawie: likwidacji linii kolejowej nr 275 Wrocław- Gubinek
2.   Komisja jest za  podjęciem przez radnych tematu dot. umieszczenia udokumentowanych złóż kopalin w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
3.    3. Zapoznano się z: projektami  uchwał w sprawie:
-   zmiany uchwały nr IV/28/03 w spr. wprowadzenia form ochrony przyrody,
-   zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół i Grodziszcze
-  wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Bojko
-  wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Mataczyny
-  absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2011r.
-   zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
-   zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
    handlowego przez Wójta Gminy Brody 
4.     4. Komisja wnioskuje o zobowiązanie kierownika ZGKiM do uprzątnięcia powalonych
       drzew  oraz wykaszania trawy w parku w Brodach.
5.    Zapoznano się z informacją  dot. sprzedaży mienia komunalnego.
 

18.09.2012r.

 
           1.      Komisja  negatywnie zaopiniowała prośbę Nadleśnictwa Gubin dot. współfinansowa-nia  utrzymania drogi leśnej  Suchodół – Mielno.
    2.    Zapoznano się z:
- pismem p. Zielińskiego  w spr .propozycji sfinansowania zmiany studium Gminy 
  Brody w zakresie naniesienia udokumentowanych złóż kopalin
- problemem sfinansowania budowy drogi dojazdowej i parkingu przy Zespole Szkół
  w Brodach.
- wykonaniem budżetu za I  półrocze 2012r.
- zmianami w budżecie
- pismem  Ministerstwa  Finansów dot. zwrotu subwencji wyrównawczej
       3.   Nie analizowano wykonania budżetu ZGKiM, ponieważ na posiedzenie nie
             przybył  nikt  z  ZGKiM.
             Komisja  wnioskuje, by w ZGKiM  była osoba wskazana na zastępcę kierownika
 4.   Komisja wnioskuje o pilne wyjaśnienie sprawy p. Agnieszki Janukowicz z Brodów.
 Komisja sugeruje potrzebę rozbiórki komina oraz przybudówki.
       5.   Będąc na wizji lokalnej u p. Zdobylaka doprowadzono do załatwienia spornej kwestii.
 
                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                         Marian Kowalski

20.08.2012 r.

 z przeprowadzonych oględzin posesji zgłoszonych do konkursu na najbardziej „Estetyczną posesję” na terenie Gminy Brody w roku 2012. 
W kategorii „blok” zgłoszono następujące posesje:
 
1.
Brody, ul. Rynek 10
Dorota Kowalewska
2.
Brody, ul. Kilińskiego 10
Mieczysław Żmijowski
 W kategorii „dom jednorodzinny” zgłoszono następujące posesje:
 
1.
Jeziory Wysokie 28
Jan Łyczakowski
2.
Jeziory Wysokie 30
Beata Żabińska
3.
Janiszowice 9
Krystyna Geisler
4.
Brody, ul. Górna 15
Anna Kotwicka
5.
Biecz 13
Elżbieta Tkacz
6.
Zasieki 62
Ryszard Krupa
7.
Koło 48
Maria Malec
Oględziny przeprowadziła Komisja w składzie:
{C}1.      {C}Pan Marian Kowalski – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
{C}2.      {C}Pani Barbara Matyasik – członek Komisji,
{C}3.      {C}Pan Zbigniew Bednarski – członek Komisji.
Komisja postanowiła przyznać:
- w kategorii „blok” :
I miejsce dla posesji - Brody, ul. Rynek 10 – zgłoszoną przez Panią Dorotę Kowalewską – przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej – nagroda 300 zł.
 
Wyróżnienia dla posesji:
Brody, ul. Kilińskiego 10 – zgłoszoną przez Pana Mieczysława Żmijowskiego – dyplom.
 
- w kategorii „dom jednorodzinny”:
I miejsce dla posesji:
{C}1)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Koło 48 – zgłoszoną przez Panią Marię Malec                                     -  nagroda 300 zł,
{C}2)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Zasieki 62 - zgłoszoną przez Pana Ryszarda Krupa                                – nagroda 300 zł,
 
II miejsce dla posesji:
1)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Jeziory Wysokie 30  – zgłoszoną przez Panią Beatę Żabińską            -  nagroda 250 zł,
 
III miejsce dla posesji:
{C}1)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Jeziory Wysokie 28  – zgłoszoną przez Pana Jana Łyczakowskiego   -  nagroda 150 zł,
{C}2)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Biecz 13 – zgłoszoną przez Panią Elżbietę Tkacz                                – nagroda 150 zł.
Wyróżnienia dla posesji:
{C}1)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Janiszowice 9 – zgłoszoną przez Panią Krystynę Geisler                            – dyplom
{C}2)      {C}{C}{C}{C}{C}{C}Brody, ul. Górna 15 – zgłoszoną przez Panią Annę Kotwicką                     - dyplom.
 
                                                                                                   Przewodniczący  Komisji
                                                                                                         Marian Kowalski
 

18.10.2012r.

 Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Handlu i Usług,
Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska
w dniu 18.10.2012r.
 
1. Komisja proponuje przygotowanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem czy firma Ekorecykling  dostarcza raporty i czy uiszcza opłaty.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
{C}·         {C}określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody
{C}·         {C}wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
{C}·        określenia warunków i zasad korzystania przez  operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Brody.
·      stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
{C}·         {C}podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
{C}·       podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Komisja jest za utrzymaniem dotychczasowej wersji  siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Biecz i Brody).
{C}·         {C}ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
3. Komisja wnioskuje o przekształcenie lokalu pani Urbańskiej zam. Brody na mieszkanie komunalne i sprzedanie jej.
4. Komisja zapoznała się z kalendarium prac związanych z budową drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Zespołu Szkół w Brodach.
5.  Przygotowanie cmentarzy do święta  „Wszystkich Świętych” jest w stopniu zaawansowanym. Na cmentarzach trwają prace porządkowe.
                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                         Marian Kowalski
 

19.11.2012r

 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekty uchwał w sprawie:
-  obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego do 65 zł/q.
-  zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.
-  wygaśnięcia mandatu radnego
-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o
   miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy
   Brody.
-  utworzenia Zespołu  Przyrodniczo – Krajobrazowego „Wąwozy”.
-  ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody.
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu ( kiosk RUCH)
2. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie.
 
Przewodniczący Komisji Marian Kowalski

15.02.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego
w dniu 15.02.2013r.
 
1.   Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję ustalenia wysokości  stawki  opłaty  od posiadania psa.
2.   W projekcie uchwały dot. „wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  tej opłaty” komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję Wójta dot. ulgi dla rodzin wielodzietnych ( 3 dzieci i powyżej)  do 18 roku życia, w przypadku uczących się – do 25 roku życia i dla niepełnosprawnych.
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w spr.  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe  zakłady
    budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
4. Komisja prosi o przygotowanie na następną komisję ( w marcu) informacji na piśmie dot. plusów i minusów  funkcjonowania ZGKiM w formie referatu .
 
                                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                           Marian  Kowalski
 

Akapit nr - brak tytułu

Wnioski i ustalenia
wynikające ze wspólnego posiedzenia
Komisji  Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego
w dniu  7.03.2013r.
1. Komisje proponują zakup ciągnika używanego oraz nowej beczki o pojemności powyżej 6 tys. l. Po dokonaniu w/w zakupów, starą beczkę i ciągnik należy sprzedać.
2. Komisje wnioskują o przekształcenie ZGKiM w referat Urzędu Gminy.
3. Komisja Mienia Komunalnego przyjęła dotychczasowy regulamin konkursu na najbardziej estetyczną posesją na terenie Gminy Brody na 2013r. Osoby, nagrodzone w ub za I miejsce, mogą ubiegać się o zajęcie I miejsca w 2013r. lecz nagrodę otrzymają co dwa lata.
                                                                                          Prowadzący obrady
                                                                                             Marian  Kowalski

19.03.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia wspólnych Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
odbytego w dniu 19.03.2013r.
1. Wszystkie uchwały powinny być podpisane przez radcę prawnego.
2. Uchwała dotycząca dotacji na pomoc w pozbyciu się z Gminy azbestu została przyjęta jednogłośnie.
3. Fundusz sołecki powinien zostać wyodrębniony.
4. Zmiany w budżecie dotyczące dochodów i wydatków zostały przyjęte.
5. Uchwała dotycząca WPF została przyjęta.
6. Uchwała dotycząca zmiany cen z 20zł na 24zł za posiadanie psa nie została przyjęta.
7. Stawka za cenę wody zostanie przedłużona bez zmian.
8. Uchwała dotycząca wprowadzenia ulgi dla rodzin wielorodzinnych z co najmniej trojgiem dzieci w wieku poniżej 18 lat ze skutkiem obniżenia kwoty z 8zł o 30% - została przyjęta.
9. Wniosek komisji o odpisanie do inicjatorów protestu w związku z ustawą śmieciową zostaje odrzucony. Powodem decyzji jest brak podstaw prawnych na ustalenie opłaty od ilości śmieci.
10. Wydano zgodę na zbycie nieruchomości w J. Wysokich nr 923/2
11. W związku z potrzeba zakupu beczki i ciągnika do wywozu nieczystości zostanie zakupiona nowa beczka i używany ciągnik za kwotę nie wyższą niż 80tys. Zł.
12. Wniosek o przedłużenie dzierżawy gruntu za kioskiem i ośrodkiem zdrowia zostaje przyjęty.
13. W regulaminie konkursu ,,Estetyczna posesja” komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian: - nagradzani zostaną uczestnicy którzy zajmą  1, 2, 3 miejsce. 
–Wprowadzenie gospodarstwa agroturystycznego dodatkowej kategorii.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. powinien zaopiniować radca prawny .
                                                                                                                 Prowadzący posiedzenie
                                                                                                                        Edward  Bojko
 

19.04.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego
w dniu 19.04.2013r.

1.   Komisja  zapoznała się z  projektami uchwał w sprawie:
      - zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody  w drodze przetargu
        Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały.
      - zapoznano się z ustawą śmieciową
      - zmian w budżecie
      - uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie J.Wysokie,
        gmina Brody, obejmującej teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych .
2.  Zapoznano się z informacją o stanie dróg.
     Należy zabezpieczyć dodatkowe środki na zimowe utrzymanie dróg na 2013r.
3.  Zapoznano  się z informacją w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
4.  Komisja wnioskuje o częstsze sprzątanie parku w Brodach.
5. Komisja przychyla się do  propozycji  leasingu operacyjnego  dot. zakupu  nowej beczki i nowego ciągnika
                                                                                            Przewodniczący  Komisji
                                                                                                   Marian Kowalski
 

27.05.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego
w dniu  27.05.2013r.

1.   Komisja opiniuje pozytywnie  pobranie piasku z lasu komunalnego przez firmę FOX MET w zamian za przywiezienie tłucznia na drogi gminne, po uzgodnieniu warunków z Wójtem.
2.  Komisja zapoznała się z informacją dot.  mieszkań socjalnych i  komunalnych .
3.  Zaopiniowano pozytywnie wniosek  LZS Koło  dot. bezpłatnego przekazania im słupków ogrodzeniowych ze stacji uzdatniania wody w Kole.
4.  Komisja nie zajęła  stanowiska w sprawie bezpłatnego przekazania 3m3  drewna dla sołectwa Janiszowice. Podjęcie decyzji  w tej sprawie pozostawiono dla Wójta i kierownika ZGKiM.
5.  Zapoznano się ze :
     - skargą p. Mrowińskiego,
     - projektami uchwał w sprawie:
• komunalizacji gruntu Skarbu Państwa
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
• zmian w składzie osobowym komisji
• zmian w budżecie
• zaciągnięcia kredytów na inwestycję we wsi Nabłoto.
                                                                                                                        Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                             Marian Kowalski
 

17.06.2013

1.   Komisja  zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał dot.
-   zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu ( Datyń)
-   zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu(Brożek)    
2. Komisja przychyla się do projekty podziału działki po byłej strażnicy w Zasiekach.
3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
-   zmian w budżecie na 2013r.
-   ustanowienie pomnika przyrody ( ośmiornica)
-   ustanowienie pomnika przyrody ( Bór Suchy)
-   ustanowienie pomników przyrody  ( Jasienica)
-   wprowadzenie zmian w  regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
-   określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
    niezamieszkałych.
4. Komisja wnioskuje o ustalenie  stanu prawnego nieruchomości ( pustostanów) – Biecz nr 3 i Kumiałtowice ( po byłym PGR)
5. Komisja przeanalizowała wykonanie budżetu za 2012r.  do którego nie wnosi zastrzeżeń.
                                                                                                                        Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                             Marian Kowalski

17.09.2013r.

1.  Komisja przeanalizowała wykonanie budżetu ZGKiM za  I półrocze 2013r.
2.  Komisja  zapoznała się z projektami uchwał dot.
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu,
    - zmian uchwały XXVI/197/13 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
            mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017.
          - przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin.
          - zmiany uchwały budżetowej na 2013r.
3. Komisja jest za udzieleniem dotacji  dla ZGKiM w kwocie 20 tys.zł.
4. Zapoznano się z  wykonaniem budżetu za I półrocze 2013r. bez większych zastrzeżeń,
    przedstawionego przez p. Skarbnik.
5. Zapoznano się  ze skargą  p. Kwaśniak. W  sprawie  powinien wypowiedzieć się  radca prawny.
6. Kierownik ZGKiM przedstawił komisji skargę p. Janusza Stefańczaka dot. wymiany bojlera na ciepłą
    wodę. Komisja wnioskuje o  ponowne podłączenie tego mieszkania do istniejącej tam  instalacji
    ciepłej wody  obejmującej cały budynek.
7.Komisja  jest za  utworzeniem dużego placu zabaw przy szkole w Brodach.
8. Zapoznano się z realizacją wniosków komisji oraz uchwał Rady.
                                                                                                                    
                                                                                                                      Przewodniczący  Komisji
 
                                                                                                                             Marian Kowalski
« powrót do poprzedniej strony