ˆ

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 09:42:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

17.12.2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
 • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
 • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
Przewodnicząca Komisji -  Agnieszka Mataczyna

05.01.2011 r.

Wnioski i ustalenia z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego w dniu 5 .01.2011 r.
 1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Sporządzić inwentaryzację chodników, ustalić właścicieli. Rozesłać do mieszkańców informacje dot. obowiązku utrzymania czystości wraz z propozycją możliwości zawarcia umowy na utrzymanie chodników.
 3. Komisja proponuje sprzedać zabudowaną działkę (budynek p.Stasiak) w Janiszowicach.
 4. Komisja przychyliła się do opinii Wójta w spr. Pana J. Binka.
 5. Zaplanować 130 tys. na wykonanie badań geologicznych (Marianka, Lasek), odwiertów studni i projektu budowlanego w m. Marianka.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
 7. Po analizie budżetu OSP, Obrony Cywilnej, dróg i melioracji wypracowano następujące wnioski:
  • budżet obrony cywilnej zwiększyć o 10 tys. zł. jako dotację celową na wykonanie dokumentacji i przyłącza pod agregat prądotwórczy w Urzędzie.
  • z budżetu OSP zdjąć kwotę 10 tys. z zakupu samochodu i dołożyć do obrony cywilnej na dotację celową,
  • z budżetu drogi z planowanych 104 tys. odjąć 8 tys. , które były planowane na zakup 2 wiat, ponieważ zakupiono je z budżetu 2010r.
  • z budżetem na melioracje komisja zapoznała się, lecz nie zajęto stanowiska ze względu na brak informacji czy będą środki z zewnątrz na zatrudnienie ludzi.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

14.01.2011r.

Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia komisji Mienia Komunalnego w dniu 14.01.2011r.
 
 1. Wyrażono zgodę na sprzedaż dla p. R. Gawędy cz. działki w Zasiekach w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania z przeznaczeniem na drogę.
 2. Zaproponowano dotację dla ZGK i M z 200 tys. zł. zmniejszyć
  • o wysokość dopłaty prognozowanej – 52.625 zł.( woda 19.625 zł., ścieki 33.000 zł.)
  • o 10 tys. ze wskazaniem, że do parku należy zatrudnić pracownika z refundacją z Biura Pracy. Pozostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 137.375 zł.
  • komisja odrzuciła dotację celową w kwocie 10 tys. Zaoszczędzone środki z OSP 10 tys. oraz z przewozów szkolnych 40 tys. przeznaczyć na inwestycje w Mariance.
 3. Budżet na cmentarze pozostanie pod warunkiem zainstalowania wodomierzy .
Przewodnicząca komisji Agnieszka Mataczyna

25.02.2011r.

 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Janiszowic w sprawie rozbiórki budynku pod warunkiem podpisania zobowiązania przez mieszkańców, że zrobią to własnymi siłami.
 2. Zapoznano się z wnioskiem p. Z. Bejnarowicza o przekazanie środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek. Komisja rozpatrzy wniosek na posiedzeniu w maju.
 3. Negatywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie dotacji do wody i ścieków.
 4. Pozytywnie zaopiniowano:
  • wniosek p. R. Gawędy w sprawie sprzedaży cz. działki z przeznaczeniem na drogę,
  • projekt uchwały w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2012.
 5. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie przez panią konserwator kartuszy na bramie bieczowskiej.
 6. Należy wystąpić do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Marszowie o pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów.
 7. Do strategii Gminy należy dopisać:
  • budowę oczyszczalni Koło-Wierzchno, Jałowice- Laski, Biecz Grodziszcze,
  • modernizację budynku po byłej sali gimnastycznej i restauracji na Gminny Ośro- dek Kultury
  • termoizolację ośrodka zdrowia
  • podjazd dla niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia
 8. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody komisja :
  • miała zastrzeżenia do rozdz. 2 § 2 pkt. 3. Głównie dotyczy zużycia energii, wody oraz kosztów odprowadzania ścieków, gdyż wiele sal nie jest opomiarowanych. Wiąże się z tym rozdz. 3 § 3 pkt 4 .
  • proponuje się zmienić w rozdz.2 § 2 pkt. 5 - wykreślić „ w Urzędzie Gminy” zostawić tylko „sołtysa” 
  • komisja proponuje podniesienie stawki za wynajem sali.
 9. Ze względu na brak operatywności ze strony kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej komisja prosi o zajęcie stanowiska przez Wójta.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

11.03.2011r.

 1. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 2. Komisja będąc w Zasiekach skontrolowała las komunalny, targowisko oraz zakład Eko-recykling.
  • komisja nie miała zastrzeżeń do stanu ogólnego lasu. Po obejrzeniu lasu oraz po rozmowie z pracownikiem ZGKiM stwierdzono, że to co mówił kierownik ZGKiM nie jest zgodne z prawdą, że las przynosi straty.
  • komisja nie ma zastrzeżeń do działalności firmy Ekorecykling. 
  • na targowisku z Zasiekach należy rozważyć możliwość zamiany dużych pojemników na mniejsze.
 3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie: - zmian do budżetu - przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu”

12.04.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o:
  • zaproszenie na najbliższą sesję pana Mariusza Iżyka 
  • przeprowadzenie „akcji posesja”. W skład komisji sprawdzającej posesje powinien wchodzić: pracownik Urzędu Gminy, przedstawiciel OSP, Policji oraz sołtys danej wsi. Zakres kontroli ustali Wójt,
  • zaproszenie przedstawiciela Policji na sesję celu przedstawienia informacji dot. kontroli parku, sklepów,
  • ogłoszenie konkursu „ estetyczna posesja” ( w maju) . Zgłaszanie do konkursu do końca lipca 2011r.
 2. Komisja prosi o zajęcie stanowiska w sprawie przyłącza kanalizacyjnego budynku pałacu w Brodach. Pismo w tej sprawie zostało złożone w 2009r.
 3. Komisja zapoznała się z prośbą o dofinansowanie Stowarzyszenia z Koła.
 4. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym parku komisja wnioskuje o :
  • natychmiastowe uporządkowanie gałęzi 
  • wycięcie spróchniałej podciętej lipy 
  • uporządkowanie złamanych drzew .
 5. Komisja wnioskuje o wyodrębnienie w budżecie ZGKiM kwoty 500 zł. z przezna- czeniem na realizację projektu dot. renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Brodach.
 6. Komisja wnioskuje o prawidłowy przepływ informacji dot. równania polnych dróg Gminnych.
 7. Zapoznano się z Programem Gospodarki Odpadami - Łużyckiego Związku Gmin za 2009 -2010r.

21.06.2011r.

 1.  W projekcie uchwały dot. ustanowienia diet dla sołtysów, komisja proponuje pozostawienie dotychczasowej uchwały .
 2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie: 
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
  • zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z terenu pomilitarnego (Brożek)
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu (ogródki)
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 137/6 w Zasiekach w drodze bezprzetargowej . 
  • zbycia nieruchomości – dz. nr 187 w Zasiekach stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 3. Zaopiniowano pozytywnie wniosek o zbycie nieruchomości cz.dz.12/1 w Brożku w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działki przyległej nr 11.
 4. Zaproponowano sprzedaż budynku nr 11 w Jałowicach.

16.09.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Bieczu.
 2. Komisja proponuje, by Gmina wystąpiła do Zakładu Energetycznego o poprawę funkcjonowa- nia dostaw energii do stacji uzdatniania wody w Bieczu. 
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w spr. przyjęcia darowizny – stacji Transformatorowej .w Zasiekach.
 4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXX/194/09 dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 5. Komisja była przeciwna przenoszeniu Posterunku Policji do pomieszczeń Urzędu Gminy.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. zmiany w statucie sołectwa Marianka. 
 7. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2011r oraz z projektem uchwały dot. zmian w budżecie.

18.10.2011r.

1. Komisja będąc na cmentarzach wypracowała następujące wnioski:

- cmentarz w Kole  bez zastrzeżeń,
- na cmentarzu w  Bieczu należy:
·         podciąć  gałęzie  zwisające nad grobami,  od str. poł. – zach.,
·         wywieźć  gruz,
- na cmentarz w  Brodach należy  zaplanować środki w budżecie  na  2012r. na
   rewitalizację części zabytkowej cmentarza
   ( wykaszanie traw, zakup farb, szczotek do odnowienia ogrodzeń)
- cmentarz w Zasiekach wymaga   postawienia  większego pojemnika na śmieci.
 
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
 
-  opłaty od posiadania psów
 • Komisja proponuje wykreślić  z § 3   pkt 2
 
-  ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od  nieruchomości
 • zaopiniowano  pozytywnie
 
-  zasad udzielania stypendium
 
3. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji inwestycji na terenie Gminy Brody.

22.11.2011r.

                1. Komisja jest za propozycją Pana Marka Tracza odnośnie rozmów  z inwestorem PWE Gubin  w

                    sprawie dofinansowania projektu „Biblioteka Plus”.
2. Komisja zapoznała się  z  informacją  Wójta dotyczącą wniosku na zatwierdzenie taryf na wodę.
3. Zapoznano się z projektem uchwały w spr. uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
    w Brodach..
4.      Zaopiniowano  pozytywnie projekty uchwał: w sprawie:
-   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
-   zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu
-   zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu
-   wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30.01.2009r.
-   uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
    podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie w 2012r.
-  zmian do uchwały nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn.14.12.2010r. o powołaniu stałych
    komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich  działania i składów osobowych.
-  zmiany uchwały nr IV/18/11 R.G. z 14.02.2011r.
-  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Brody
-  obniżenia średniej ceny skupu żyta  stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego
-  ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny
    i rolny.
-  zmiana uchwały XI/71/11 dot. ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
   podatku od nieruchomości
 
5.      Pozostawiono do przepracowania w grudniu projekt uchwały w spr. ustalenia zasad
       udzielania stypendium Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce.
6.      Zapoznano się :
                       -   ze zmianami w budżecie na rok 2011.
                       -  z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012 – 2020
                       -  z projektem budżetu na 2012r.
                       - z prośbą mieszkańców Janiszowic dot. środków na postawienie kontenera, lecz  nie zajęto
                         stanowiska ze względu na brak określenia kosztów z tym związanych.

9.01.2012r.

 1. Komisja proponuje w Brodach ustawić ławki wzdłuż chodnika ( od kiosku w kierunku sklepów) na okres próbny.
 2. Zaopiniowano pozytywnie zwolnienie z opłat za pomieszczenie w ośrodku zdrowia dla dzieci autystycznych.
 3. Komisja wnioskuje o przyspieszenie przekwaterowania pani Szostak z Jałowic do innego lokalu.
 4. Wnioskowano do Policji o objęcie szczególnym nadzorem pod względem bezpieczeństwa i porządku ul. Wolności w Brodach oraz parku i lasu komunalnego. 
 5. Komisja wnioskuje o bieżące informowanie o prowadzonych przez Urząd Gminy postępowaniach w zakresie wszelkich inwestycji na terenie Gminy i działaniach podejmowanych przez ZGKiM.
 6. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na targowisku gminnym w Zasiekach komisja proponuje: - zobowiązać wszystkich użytkowników targowiska do zachowania porządków przy pawilonach. - uporządkować teren wokół byłego śmietnika - zniwelować teren po wykopach piasku - przywrócić wodę bieżącą na targowisku 
 7. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie okien w budynku po Straży Granicznej w Zasiekach. ( budynek obok p. Gawędy)
 

13.02.2012r.

 - Kom. wnioskuje o niezwłoczne załatwienie problemu p. Małgorzaty Szostak zam. Jałowice związane z mieszkaniem i poinfo0rmowanie komisji/.

 - zapoznano się ze skargą p. Urbańskiej zam. Ul.Wolnosci  w spr. braku wody w mieszkaniu i wnioskuja o pilne załatwienie sprawy.

 - zapoznano się z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy.

 - zapoznano się w spr. zbycia działki w lesie  komunalnym,  na sprzedaż..

  Komisja w3yraża zgode po uprzedniem rzetelnej wycenie.

 - zapoznano się z wnioskiem Agencji Nierucho. O nieodpłatne przejęcie drogi na dz. 78/2 w Obr. Datyń

- zapoznano się z ewidencją zabytków Gminy.

12.03.2012r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty  uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia  taryf na  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

  ścieków dla Gminy Brody.

- wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013r. środków

  stanowiących fundusz sołecki

2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:

-  przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki  nad Dzieckiem  i Rodziną.

- uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

3. Komisja zaopiniowała negatywnie prośbę  Społecznej Inicjatywy w Kole dotyczącą

      przydzielenia im środków na remont drogi, ze względu na brak środków.

4. Zapoznano się z :

-  prośbą mieszkańców  Marianki  dot. czasowego zwolnienia ich  z opłat za wodę,

-  informacją kierownika ZGKiM dot. ilości i ceny pozyskanego  drewna,

-  tematem strategii rozwoju Gminy Brody, wieloletnim planem inwestycyjnym oraz

   studium uwarunkowań.

5. Komisja pozostawiła w gestii Wójta ustalenie składu osobowego oraz zakresu obowiązków  komisji przeprowadzającej „akcję posesja”.

6. Ustalono trzy kategorie ocen  w konkursie „estetyczna posesja”

           -  budynek jednorodzinny,

           -  blok mieszkalny

           -  gospodarstwo agroturystyczne.

          Konkurs należy ogłosić w kwietniu.

16.04.2012r.

 

1. Zapoznano się z projektem uchwały w spr.

-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko

-  zmiany uchwały nr XLIII/300/10 z 29.10.2010r. w spr. utworzenia wydzielonego

   rachunku dochodów własnych,

-  zmian w budżecie

-  zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym dotyczą:

* realizacji projektu POKL, który będzie realizowany w 2013r.

* budowy ścieżki rowerowej – realizacja z roku 2013 zostanie przesunięta na rok       2012.

 2. Komisja proponuje kwotę 6.539 zł., która wcześniej była planowana na utrzymanie

     zieleni przeznaczyć na opłacenie kosztów związanych z przetarciem drewna,  to co

     pozostanie  przeznaczyć na utrzymanie zieleni. 

3.  W projekcie uchwały  dot. zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej,

     pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Brodach- komisja proponuje

     stawkę godzinową za korzystanie z sali gimnastycznej w kwocie  30 zł. 

     Pozostałe stawki – bez zmian. 

4.  Komisja proponuje utworzyć nowy oddział  dzieci 6 latków w szkole,  wówczas będzie

     można  przyjmować dzieci 3 i 4 letnie do przedszkola.

5.  Ustalono, że komisja na „akcję posesja” będzie się składać  z policjanta oraz pracownika

     Urzędu Gminy.

6.  Do konkursu „estetyczna posesja”  mogą się zgłaszać wszyscy zainteresowani.

 

21.05.2012r.

1. Komisja zapoznała się z informacją kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa  i

   porządku  publicznego na  terenie gminy.

   Wskazano na co Policja powinna zwrócić większą uwagę.

2.Wysłuchano informacji kierownika ZGKiM  dot. sytuacji w lesie komunalnym.

3 Zapoznano się ze zmianą ustawy w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach..

4.Komisja proponuje dla Wójta podwyżkę  płacy w wysokości 70 zł. plus pochodne.

5. Zapoznano się z projektami  uchwał w spr.

       a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego dla

            terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na   granicy miejscowości

           Zasieki i miejscowości Brożek,
      b/  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

           zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w obrębie Jeziory Wysokie,
      c/  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

           przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.

      d/  uchylenia uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad

         Dzieckiem i Rodziną.

      e/ zmiany uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

          Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

      f/ zmiany uchwały nr XV/108/12 w spr. przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

         oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012r.” 

      g/ zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej pracowni komputerowej i sal lekcyjnych

         w Zespole Szkół w Brodach.

      h/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko

      i/ udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Żarskiemu

      j/  zmian w uchwale nr XL/300/10 w spr. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

      k/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2020

      l/  zmian w uchwały  budżetowej Gminy Brody  na 2012r.

      ł/ wygaśnięcia  mandatu radnego

 

18.06.2012r.

1.    1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwał w sprawie: likwidacji linii kolejowej nr 275 Wrocław- Gubinek

2.   Komisja jest za  podjęciem przez radnych tematu dot. umieszczenia udokumentowanych złóż kopalin w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

3.    3. Zapoznano się z: projektami  uchwał w sprawie:

-   zmiany uchwały nr IV/28/03 w spr. wprowadzenia form ochrony przyrody,

-   zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół i Grodziszcze

-  wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Bojko

-  wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Mataczyny

-  absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2011r.

-   zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin

-   zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa

    handlowego przez Wójta Gminy Brody 

4.     4. Komisja wnioskuje o zobowiązanie kierownika ZGKiM do uprzątnięcia powalonych

       drzew  oraz wykaszania trawy w parku w Brodach.

5.    Zapoznano się z informacją  dot. sprzedaży mienia komunalnego.

 

18.09.2012r.

 
           1.      Komisja  negatywnie zaopiniowała prośbę Nadleśnictwa Gubin dot. współfinansowa-nia  utrzymania drogi leśnej  Suchodół – Mielno.

    2.    Zapoznano się z:

- pismem p. Zielińskiego  w spr .propozycji sfinansowania zmiany studium Gminy 

  Brody w zakresie naniesienia udokumentowanych złóż kopalin

- problemem sfinansowania budowy drogi dojazdowej i parkingu przy Zespole Szkół

  w Brodach.

- wykonaniem budżetu za I  półrocze 2012r.

- zmianami w budżecie

- pismem  Ministerstwa  Finansów dot. zwrotu subwencji wyrównawczej

       3.   Nie analizowano wykonania budżetu ZGKiM, ponieważ na posiedzenie nie

             przybył  nikt  z  ZGKiM.

             Komisja  wnioskuje, by w ZGKiM  była osoba wskazana na zastępcę kierownika

 4.   Komisja wnioskuje o pilne wyjaśnienie sprawy p. Agnieszki Janukowicz z Brodów.

 Komisja sugeruje potrzebę rozbiórki komina oraz przybudówki.

       5.   Będąc na wizji lokalnej u p. Zdobylaka doprowadzono do załatwienia spornej kwestii.

 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                         Marian Kowalski

20.08.2012 r.

 z przeprowadzonych oględzin posesji zgłoszonych do konkursu na najbardziej „Estetyczną posesję” na terenie Gminy Brody w roku 2012. 

W kategorii „blok” zgłoszono następujące posesje:

 

1.

Brody, ul. Rynek 10

Dorota Kowalewska

2.

Brody, ul. Kilińskiego 10

Mieczysław Żmijowski

 W kategorii „dom jednorodzinny” zgłoszono następujące posesje:

 

1.

Jeziory Wysokie 28

Jan Łyczakowski

2.

Jeziory Wysokie 30

Beata Żabińska

3.

Janiszowice 9

Krystyna Geisler

4.

Brody, ul. Górna 15

Anna Kotwicka

5.

Biecz 13

Elżbieta Tkacz

6.

Zasieki 62

Ryszard Krupa

7.

Koło 48

Maria Malec

Oględziny przeprowadziła Komisja w składzie:

1.      Pan Marian Kowalski – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,

2.      Pani Barbara Matyasik – członek Komisji,

3.      Pan Zbigniew Bednarski – członek Komisji.

Komisja postanowiła przyznać:

- w kategorii „blok” :

I miejsce dla posesji - Brody, ul. Rynek 10 – zgłoszoną przez Panią Dorotę Kowalewską – przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej – nagroda 300 zł.

 

Wyróżnienia dla posesji:

Brody, ul. Kilińskiego 10 – zgłoszoną przez Pana Mieczysława Żmijowskiego – dyplom.

 

- w kategorii „dom jednorodzinny”:

I miejsce dla posesji:

1)      Koło 48 – zgłoszoną przez Panią Marię Malec                                     -  nagroda 300 zł,

2)      Zasieki 62 - zgłoszoną przez Pana Ryszarda Krupa                                – nagroda 300 zł,

 

II miejsce dla posesji:

1)      Jeziory Wysokie 30  – zgłoszoną przez Panią Beatę Żabińską            -  nagroda 250 zł,

 

III miejsce dla posesji:

1)      Jeziory Wysokie 28  – zgłoszoną przez Pana Jana Łyczakowskiego   -  nagroda 150 zł,

2)      Biecz 13 – zgłoszoną przez Panią Elżbietę Tkacz                                – nagroda 150 zł.

Wyróżnienia dla posesji:

1)      Janiszowice 9 – zgłoszoną przez Panią Krystynę Geisler                            – dyplom

2)      Brody, ul. Górna 15 – zgłoszoną przez Panią Annę Kotwicką                     - dyplom.

 

                                                                                                   Przewodniczący  Komisji

                                                                                                         Marian Kowalski

 

18.10.2012r.

 Wnioski i ustalenia

wynikające z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Handlu i Usług,

Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

w dniu 18.10.2012r.

 

1. Komisja proponuje przygotowanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem czy firma Ekorecykling  dostarcza raporty i czy uiszcza opłaty.

2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:

·         określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody

·         wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.

·        określenia warunków i zasad korzystania przez  operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Brody.

·      stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.

·         podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

·       podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Komisja jest za utrzymaniem dotychczasowej wersji  siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Biecz i Brody).

·         ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

3. Komisja wnioskuje o przekształcenie lokalu pani Urbańskiej zam. Brody na mieszkanie komunalne i sprzedanie jej.

4. Komisja zapoznała się z kalendarium prac związanych z budową drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Zespołu Szkół w Brodach.

5.  Przygotowanie cmentarzy do święta  „Wszystkich Świętych” jest w stopniu zaawansowanym. Na cmentarzach trwają prace porządkowe.

                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                         Marian Kowalski

 

19.11.2012r

 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekty uchwał w sprawie:

-  obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego do 65 zł/q.

-  zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.

-  wygaśnięcia mandatu radnego

-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o

   miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy

   Brody.

-  utworzenia Zespołu  Przyrodniczo – Krajobrazowego „Wąwozy”.

-  ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody.

-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.

-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu ( kiosk RUCH)

2. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie.

 

Przewodniczący Komisji Marian Kowalski

« powrót do poprzedniej strony