ˆ

Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 09:42:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

17.12.2010r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
 • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
 • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
Przewodnicząca Komisji -  Agnieszka Mataczyna

05.01.2011 r.

Wnioski i ustalenia z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego w dniu 5 .01.2011 r.
 1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Sporządzić inwentaryzację chodników, ustalić właścicieli. Rozesłać do mieszkańców informacje dot. obowiązku utrzymania czystości wraz z propozycją możliwości zawarcia umowy na utrzymanie chodników.
 3. Komisja proponuje sprzedać zabudowaną działkę (budynek p.Stasiak) w Janiszowicach.
 4. Komisja przychyliła się do opinii Wójta w spr. Pana J. Binka.
 5. Zaplanować 130 tys. na wykonanie badań geologicznych (Marianka, Lasek), odwiertów studni i projektu budowlanego w m. Marianka.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
 7. Po analizie budżetu OSP, Obrony Cywilnej, dróg i melioracji wypracowano następujące wnioski:
  • budżet obrony cywilnej zwiększyć o 10 tys. zł. jako dotację celową na wykonanie dokumentacji i przyłącza pod agregat prądotwórczy w Urzędzie.
  • z budżetu OSP zdjąć kwotę 10 tys. z zakupu samochodu i dołożyć do obrony cywilnej na dotację celową,
  • z budżetu drogi z planowanych 104 tys. odjąć 8 tys. , które były planowane na zakup 2 wiat, ponieważ zakupiono je z budżetu 2010r.
  • z budżetem na melioracje komisja zapoznała się, lecz nie zajęto stanowiska ze względu na brak informacji czy będą środki z zewnątrz na zatrudnienie ludzi.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

14.01.2011r.

Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia komisji Mienia Komunalnego w dniu 14.01.2011r.
 
 1. Wyrażono zgodę na sprzedaż dla p. R. Gawędy cz. działki w Zasiekach w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania z przeznaczeniem na drogę.
 2. Zaproponowano dotację dla ZGK i M z 200 tys. zł. zmniejszyć
  • o wysokość dopłaty prognozowanej – 52.625 zł.( woda 19.625 zł., ścieki 33.000 zł.)
  • o 10 tys. ze wskazaniem, że do parku należy zatrudnić pracownika z refundacją z Biura Pracy. Pozostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 137.375 zł.
  • komisja odrzuciła dotację celową w kwocie 10 tys. Zaoszczędzone środki z OSP 10 tys. oraz z przewozów szkolnych 40 tys. przeznaczyć na inwestycje w Mariance.
 3. Budżet na cmentarze pozostanie pod warunkiem zainstalowania wodomierzy .
Przewodnicząca komisji Agnieszka Mataczyna

25.02.2011r.

 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Janiszowic w sprawie rozbiórki budynku pod warunkiem podpisania zobowiązania przez mieszkańców, że zrobią to własnymi siłami.
 2. Zapoznano się z wnioskiem p. Z. Bejnarowicza o przekazanie środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek. Komisja rozpatrzy wniosek na posiedzeniu w maju.
 3. Negatywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie dotacji do wody i ścieków.
 4. Pozytywnie zaopiniowano:
  • wniosek p. R. Gawędy w sprawie sprzedaży cz. działki z przeznaczeniem na drogę,
  • projekt uchwały w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2012.
 5. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie przez panią konserwator kartuszy na bramie bieczowskiej.
 6. Należy wystąpić do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Marszowie o pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów.
 7. Do strategii Gminy należy dopisać:
  • budowę oczyszczalni Koło-Wierzchno, Jałowice- Laski, Biecz Grodziszcze,
  • modernizację budynku po byłej sali gimnastycznej i restauracji na Gminny Ośro- dek Kultury
  • termoizolację ośrodka zdrowia
  • podjazd dla niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia
 8. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody komisja :
  • miała zastrzeżenia do rozdz. 2 § 2 pkt. 3. Głównie dotyczy zużycia energii, wody oraz kosztów odprowadzania ścieków, gdyż wiele sal nie jest opomiarowanych. Wiąże się z tym rozdz. 3 § 3 pkt 4 .
  • proponuje się zmienić w rozdz.2 § 2 pkt. 5 - wykreślić „ w Urzędzie Gminy” zostawić tylko „sołtysa” 
  • komisja proponuje podniesienie stawki za wynajem sali.
 9. Ze względu na brak operatywności ze strony kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej komisja prosi o zajęcie stanowiska przez Wójta.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Mataczyna

11.03.2011r.

 1. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 2. Komisja będąc w Zasiekach skontrolowała las komunalny, targowisko oraz zakład Eko-recykling.
  • komisja nie miała zastrzeżeń do stanu ogólnego lasu. Po obejrzeniu lasu oraz po rozmowie z pracownikiem ZGKiM stwierdzono, że to co mówił kierownik ZGKiM nie jest zgodne z prawdą, że las przynosi straty.
  • komisja nie ma zastrzeżeń do działalności firmy Ekorecykling. 
  • na targowisku z Zasiekach należy rozważyć możliwość zamiany dużych pojemników na mniejsze.
 3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie: - zmian do budżetu - przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu”

12.04.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o:
  • zaproszenie na najbliższą sesję pana Mariusza Iżyka 
  • przeprowadzenie „akcji posesja”. W skład komisji sprawdzającej posesje powinien wchodzić: pracownik Urzędu Gminy, przedstawiciel OSP, Policji oraz sołtys danej wsi. Zakres kontroli ustali Wójt,
  • zaproszenie przedstawiciela Policji na sesję celu przedstawienia informacji dot. kontroli parku, sklepów,
  • ogłoszenie konkursu „ estetyczna posesja” ( w maju) . Zgłaszanie do konkursu do końca lipca 2011r.
 2. Komisja prosi o zajęcie stanowiska w sprawie przyłącza kanalizacyjnego budynku pałacu w Brodach. Pismo w tej sprawie zostało złożone w 2009r.
 3. Komisja zapoznała się z prośbą o dofinansowanie Stowarzyszenia z Koła.
 4. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym parku komisja wnioskuje o :
  • natychmiastowe uporządkowanie gałęzi 
  • wycięcie spróchniałej podciętej lipy 
  • uporządkowanie złamanych drzew .
 5. Komisja wnioskuje o wyodrębnienie w budżecie ZGKiM kwoty 500 zł. z przezna- czeniem na realizację projektu dot. renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Brodach.
 6. Komisja wnioskuje o prawidłowy przepływ informacji dot. równania polnych dróg Gminnych.
 7. Zapoznano się z Programem Gospodarki Odpadami - Łużyckiego Związku Gmin za 2009 -2010r.

21.06.2011r.

 1.  W projekcie uchwały dot. ustanowienia diet dla sołtysów, komisja proponuje pozostawienie dotychczasowej uchwały .
 2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie: 
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
  • zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z terenu pomilitarnego (Brożek)
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu (ogródki)
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 137/6 w Zasiekach w drodze bezprzetargowej . 
  • zbycia nieruchomości – dz. nr 187 w Zasiekach stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 3. Zaopiniowano pozytywnie wniosek o zbycie nieruchomości cz.dz.12/1 w Brożku w drodze bezprzetargowej dla właścicieli działki przyległej nr 11.
 4. Zaproponowano sprzedaż budynku nr 11 w Jałowicach.

16.09.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Bieczu.
 2. Komisja proponuje, by Gmina wystąpiła do Zakładu Energetycznego o poprawę funkcjonowa- nia dostaw energii do stacji uzdatniania wody w Bieczu. 
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w spr. przyjęcia darowizny – stacji Transformatorowej .w Zasiekach.
 4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXX/194/09 dot. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
 5. Komisja była przeciwna przenoszeniu Posterunku Policji do pomieszczeń Urzędu Gminy.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. zmiany w statucie sołectwa Marianka. 
 7. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2011r oraz z projektem uchwały dot. zmian w budżecie.

18.10.2011r.

1. Komisja będąc na cmentarzach wypracowała następujące wnioski:

- cmentarz w Kole  bez zastrzeżeń,
- na cmentarzu w  Bieczu należy:
·         podciąć  gałęzie  zwisające nad grobami,  od str. poł. – zach.,
·         wywieźć  gruz,
- na cmentarz w  Brodach należy  zaplanować środki w budżecie  na  2012r. na
   rewitalizację części zabytkowej cmentarza
   ( wykaszanie traw, zakup farb, szczotek do odnowienia ogrodzeń)
- cmentarz w Zasiekach wymaga   postawienia  większego pojemnika na śmieci.
 
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
 
-  opłaty od posiadania psów
 • Komisja proponuje wykreślić  z § 3   pkt 2
 
-  ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od  nieruchomości
 • zaopiniowano  pozytywnie
 
-  zasad udzielania stypendium
 
3. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji inwestycji na terenie Gminy Brody.
« powrót do poprzedniej strony