ˆ

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2010-2014: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Informacja ogłoszona dnia 2010-12-23 09:33:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

20.12.2010r

 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała:
  • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
  • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
  • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
 2. Komisja wybrała na wiceprzewodniczącego komisji p. Zbigniewa Bednarskiego.
Przewodnicząca Komisji - Jadwiga Falkiewicz

13.01.2011r.

Wnioski i ustalenia Wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty W dniu 13.01.2011r.
 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprzedaż budynku w Janiszowicach ( po p. Stasiak).
 2. W planie budżetu na 2011r. zaopiniowano pozytywnie plan WYDATKÓW.
 3. Rozbić ogólna kwotę 186.500 zł. na
  • 150 tys. na sieć Brody – Datyń,
  • 36.500 zł. na projekt budowlany dla Marianki.
 4. Zaopiniowano bez uwag budżet komisji RPA
 5. Wyrażono zgodę na sprzedaż dla p. Gawędy w drodze bezprzetargowej część działki z przeznaczeniem na drogę dojazdową do posesji.
 6. Komisja podtrzymała stanowisko Wójta w sprawie p. J. Binka.
 7. Projekt budżetu OPS zaopiniowano bez uwag.
 8. Należy wystosować wniosek do p. Iżyka o umieszczenie na terenie naszej gminy pojemników na selektywne odpady.
 9. Wyrażono zgodę na zaplanowanie w budżecie 10 tys. na ochronę zabytków .
 10. Zapoznano się z pismem Straży Granicznej w sprawie dofinansowania.
 11. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu w zakresie OPS. Komisji RPA, Bibliotek, Zespołu Szkół.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Falkiewicz

16.02.2011r.

 1. Komisja zapoznała się z informacją dot.
  •  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010r. 
  • planów pracy na 2011r. klubów sportowych LZS Brody i Koła,
  • działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Komisja proponuje stworzyć fundusz dla dzieci uzdolnionych.
 3. Komisja wnioskuje o zmianę nazwy świetlic socjoterapeutycznych w świetlice opiekuńczo wychowawcze.
 4. Komisja uważa, że należy rozpocząć działania zmierzające do utworzenia świetlicy w Kole.
 5. Zaopiniowano pozytywnie Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
 6. Wnioskowano, by w przyszłym roku (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) ORLIK był czynny również w okresie zimowym
 7. Komisja wnioskuje o zmianę czasu pracy bibliotek i świetlic ( od godz. 12 do godz. 20).
 8. Komisja prosi o informację dot. podziału czynności pracowników ZGKiM.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Falkiewicz

17.03.2011r.

 1. Zapoznano się z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie naszej Gminy.
 2. Komisja wnioskuje o wymalowanie wnętrza ośrodka zdrowia w Brodach, przy pomocy materiałów zakupionych przez panią K. Lichnowską.
 3. Należy rozwiązać sprawę windy w ośrodku zdrowia.
 4. Komisja zapoznała się z :
  • informacją o stanie bezrobocia w gminie. przedstawioną przez lidera pracy p. Anitę Piszczek
  • programem pracy bibliotek na 2011r. .
 5. Komisja proponuje zmianę godzin pracy bibliotek w soboty w godz. od 9 - 1700
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwał w sprawie:
  • przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r.
  • funduszu sołeckiego 
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  • Gminnego programu przemocy w rodzinie 
  • zajęcia stanowiska dot. zachowania istniejącego bezpośredniego wyjazdu z Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie 
  • uchylenia uchwały w spr. sprzedaży budynku w Janiszowicach. 
  • dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 7. W projekcie uchwały dot. ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody , rozdz. 2 § 2 pkt.5 powinien brzmieć: „z pomieszczeń sali wiejskiej można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem wsi”. Projekt powyższej uchwały z powyższa zmianą został zaopiniowany pozytywnie.

13.04.2011r.

 1. Zapoznano się z Programem Gospodarki Odpadami - Łużyckiego Związku Gmin za 2009 -2010r.
 2. Zapoznano się z prośbą p.Zygmunta Kowalczuka w sprawie dofinansowania do wydania książki.
 3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
  • konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia sołectwa Marianka, 
  • zmian w budżecie, 
  • pomocy finansowej dla Gminy Jasień (OSP) 
  • zmian w uchwale Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 4. Zapoznano się z pismem Stowarzyszenia Inicjatywa w Kole z prośbą o środki na realizację projektu.

16.05.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie na 2012r. kwoty 60 tys. zł. na wykonanie projektu na świetlicę w Brodach.
 2. Zapoznano się z informacją dot. promocji Gminy.
 3. Zapoznano się z informacją przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik Biblioteki dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 4. Komisja wnioskuje o zwiększenie przepływu informacji dot. wypoczynku, poprzez umieszczanie ogłoszeń na wsiach.
 5. Zapoznano się z wnioskiem p. Z. Bejnarowicza dot. zmiany w planie Zasiek ( zmiana przeznaczenia dawnej szkoły) Wstrzymano się z decyzją do czasu przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Zasiek. Pozostałe wnioski dot. zmiany planu Zasiek mogą być zrealizowane pod warunkiem pokrycia wszelkich kosztów przez zainteresowanych.
 6. Zapoznano się z opinią RIO dot. wykonania budżetu za 2010r. 
 7. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały dot. zwiększenia udziałów w Zakładzie Zagospodarowania odpadów sp. z o.o. w Żarach.

16.06.2011r.

 1. Zaopiniowano pozytywnie „Projekt organizacyjny Zespołu Szkół w Brodach”
 2. Zapoznano się z projektem organizacyjnym przedszkola
  • ustalono pozostawić czas pracy przedszkola wg dotychczasowych godzin tj od. 730 -1500, ze względu na małą liczbę (3) dzieci zgłoszonych do przebywania na 9 godz.
  • zaopiniowano pozytywnie zatrudnienie do przedszkola księgowej - od stycznia 2012r.
  • zaopiniowano pozytywnie zatrudnienie pomocy nauczyciela, który będzie skierowany z Urzędu Pracy na staż z możliwością zatrudnienia na czas określony. W związku z tym należy zabezpieczyć środki na 3-4 miesiące.
 3. Wspólne połączenie stołówek w Przedszkolu i Zespole Szkół - sprawę odłożono na później Dowóz posiłków do przedszkola w formie cateringu ze względu na koszty jest nierealny. 
 4. Komisja wnioskuje do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Brody, by odnowiła tablicę informacyjną stojącą koło kiosku . 
 5. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości – dz. nr 137/6 w Zasiekach
  • zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody- dz. nr 187 w Zasiekach
  • zmiany do uchwały Nr X/93/03 Rady Gminy Brody z dn.10.11.2003r.w spr. zasad korzystania z terenu pomilitarnego ( Brożek)
  • wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej cz.dz.12/1 w Brożku - określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
  • zwiększenia udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Żarach 
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2010r. 
  • absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2010r. 
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r.
  • przyjęcia przez gminę dotacji.
 6. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2012r. środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek dot. świetlicy ( byłej szkoły).
 

13.09.2011r.

 1. Zapoznano się z informacją przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik Biblioteki dot. podsumowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 2. Zapoznano się z prośbą o dofinansowanie grupy młodzieży na salę gimnastyczną. Komisją odrzuciła wniosek z powodu braku finansów.
 3. Zaopiniowano pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Brody za I półrocze 2011r. 
 4. Zapoznano się ze zmianami w budżecie.
 5. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w Zasiekach – stacja transformatorowa.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie
  • zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntu stanowiących własność Gminy Brody -
  • zmiany uchwały Rady Gminy Nr IX/57/11 z dnia 22 lipca 2011 w spr. zmiany w statucie sołectwa Marianka.
 7. .Zapoznano się z ograniczeniem kosztów funkcjonowania Posterunku Policji , Nie wyrażono zgody na przeniesienie Posterunku Policji do Urzędu Gminy.

17.10.2011r.

1. Zapoznano się z  informacją dot. działalności:
    -  Przedszkola
    -  Bibliotek
    -  Zespołu Szkół
 
2. Zaopiniowano pozytywnie prośbę kierownik biblioteki o powrócenie do poprzednich
    godzin pracy biblioteki tj. od godz. 10 do godz. 18.
 
3.  Komisja wnioskuje o
     -  przywrócenie wydawania lokalnej gazetki ( na wzór dawnego BIS).
     -  rozebranie sceny na placu szkolnym.
     -  zagwarantowanie w budżecie na 2012r. środków na  wykonanie projektu wraz z 
        kosztorysem oraz na wykonanie drogi przy szkole.
4.  Komisja przychyliła ię do zaplanowania zorganizowania w 2012r. biesiady.
5.  Komisja uważa, że wniosek dot. utworzenia świetlicy w Kole nie będzie w 2012r.
     zrealizowany ze względu na planowany remont w świetlicy oraz na brak środków na
     opłacenie opiekuna świetlicy.
6.  Komisja zapoznała się z projektami uchwał w spr.
     -  ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
        nieruchomości,
     -  opłaty od posiadania psów
 

16.11.2011r.

 1.      Na posiedzenie komisji przybyła grupa osób ze stowarzyszenia „Zmieńmy razem gminę Brody”. Celem tej wizyty było przedstawienie wniosku o współpracę i rozmowy z inwestorem, który chciałby zaistnieć na terenie naszej gminy. Chodzi o współudziałowców w inwestycji kopalnianej, którzy byliby gotowi pomóc nam w realizacji naszych planów(mieli głównie na myśli naszą gminną świetlicę).
      Radni na komisji nie podjęli żadnych wniosków w tej sprawie.
2.      Została przedstawiona sprawa p. Wojciechowskiej.P. J. Dudziak przedstawił sprawę ze strony urzędu, a p.J.  Łanicka przedstawiła korespondencję pomiędzy p. Wojciechowską a Radą Gminy.
      Komisja złożyła wniosek aby sprawą zajął się Urząd Gminy i podjął odpowiednie rozwiązanie
       tej sprawy.
3.      Komisja zapoznała się z zaleceniami pokontrolnymi w OPS przedstawionymi przez p.J. Walczak. Kontrola zastała przeprowadzona dnia 08.09.2011r. i zalecono:
     -rozważyć możliwość utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej                                   utworzyć placówkę zapewniającą pomoc dla osób bezdomnych.
Komisja doszła do wniosku, że ze względu na przeprowadzane inwestycje w roku 2012 i braku
finansów na nowe inwestycje oraz ze względu na brak lokali socjalnych te zadania nie mogą być realizowane w roku 2012.
4.      Zapoznano się ogólnikowo ze zmianami w budżecie na rok 2011.
5.      Projekt budżetu na rok 2012 oraz taryfa stawek opłat za wodę zostaną przepracowane na posiedzeniu komisji w grudniu.
6.      Przyjęto pozytywnie projekty uchwał:
a.       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody
b.      w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody
c.       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
d.      ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek
e.       obniżenia średniej ceny skupu żyta..
f.        w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/11 Rady Gminy Brody z dnia 27.10.2011r
g.       wprowadzenie zmian do uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody
h.       w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14.02.2011
i.         uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.
j.        uchwalenia rocznego programu współpracy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami..
k.      w sprawie ustalenia udzielania stypendiów Wójta Gminy Brody za wybitne osiągnięcia..
7.      Komisja opracowała Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok .
8.      Komisja wnioskuje do Urzędu Gminy aby zapoznano się z kosztami ocieplenia budynku Straży Pożarnej a szczególnie świetlicy tam umieszczonej.

11.01.2012r.

 1. Po przeanalizowaniu budżetu oraz wniosków komisji Budżetu Komisja Oświaty proponuje:
  • pozostawić wg projektu Wójta
   • kwotę 20 tys. zł. na utrzymanie zieleni przy Urzędzie z zaleceniem, że zostanie wykonania nawodnienia •
   • pozostawić 20 tys. na prace konserwatorskie w rozdz.92129
   • nie zmniejszać budżetu w bibliotece o kwotę 1.500 zł.
  • dotację przedmiotową dla ZGKiM zmniejszyć o kwotę 18.720 zł. w związku z zatrudnieniem pracownika do parku przez Urząd Gminy. Pozostałe wnioski komisji budżetu członkowie komisji oświaty zaakceptowali.
 2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w spr.
  • diet dla radnych ( 100 zł.)
  • diet dla sołtysów ( 100 zł. miesięcznie).
 3. Zapoznano się z propozycjami ferii zimowych przedstawionych przez Przewodniczącą Komisji RPA oraz świetlice w Brodach i Bieczu.

17.02.2012r.

1. Komisja zapoznała się z działalnością  Klubów Sportowych Nysa Brody i Motor Koło.
Komisja wnioskuje, by płyty boisk sportowych  koszone były przez ZGKiM.
2. Zapoznano się z programem projektu uchwały w spr.  opieki nad zwierzętami bezdomnymi  na terenie Gminy.
3. Komisja  zaopiniowała negatywnie przyjęcie dz..78/2 w Datyniu ( droga)  od  Agencji Nieruchomości Rolnej.
4. Komisja opiniuje pozytywnie sprzedaż działki położonej w Brożku ( las komunalny obręb J.Wysokie). 
5. Zapoznano się z informacją o działalności ORLIKA.
6. Komisja zapoznała się ze skargą p. E. Urbańskiej na Kierownika ZGKiM,,
                Rozpatrzenie skargi leży w gestii Wójta.

14.03.2012r.

 1. Zapoznano się:
-  ze sprawozdaniem  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
    za 2011r.
-  sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
   Problemów Alkoholowych za 2011r.
-  informacją na temat  funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach i Filii w
   Bieczu
- sprawozdaniem z działań na rzecz dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2012 w
  gminie Brody.
-  z projektem  podziału Gminy na okręgi i obwody
2. Komisja prosi o wyjaśnienie jakie są zasady wynajmowania autobusu szkolnego
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty  uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia  taryf na  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
  ścieków dla Gminy Brody.
- wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2013r. środków
  stanowiących fundusz sołecki
-  przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki  nad Dzieckiem  i Rodziną.
- uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- rozpatrzenie skargi na kierownika ZGKiM
- zmiany uchwały dot. wprowadzenia form  ochrony przyrody
4. Komisja zaopiniowała negatywnie prośbę  Społecznej Inicjatywy w Kole dotyczącą
      przydzielenia  środków na remont drogi.

11.04.2012r.

 
1. Komisja zapoznała się z  informacją o stanie opieki zdrowotnej w Brodach
    przedstawionej przez lek.p. Krystynę Ichnowską .
2. Zapoznano się z prośbą młodzieży  o  wyznaczenie im miejsca w Brodach na
   ognisko.
   Komisja proponuje teren na działce gminnej przy  ORLIKU obok szatni  sportowców,
   Wnioskowano o przekazanie im potrzebnej  ilości kostki brukowej oraz deski na ławki.
3. Zapoznano się z projektem uchwały w spr.
-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko
-  zmiany uchwały nr XLIII/300/10 z 29.10.2010r. w spr. utworzenia wydzielonego
   rachunku dochodów własnych,
-  zmiany uchwały budżetowej
-  zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym. 
 
 

17.05.2012r.

 1.   Komisja  zapoznała się z:
   -  informacją z działalności Gminnego Centrum  Kształcenia na odległość.
   -  informacją dot. bezrobocia w gminie.
   -  działaniami dot. promocji gminy.
2.  Analizowano wniosek pracowników ZGKiM w spr.  podwyżki.
     Komisja  stwierdziła, że w budżecie na 2012r. nie ma zaplanowanych środki na ten
     cel.
3.  Ustalono podwyżkę dla Wójta w wysokości 1,5% brutto ogółem.
4.  Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    - uchylenia uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad
      Dzieckiem i Rodziną.
    - zmiany uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
   -  uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
      wania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz
      terenów na   granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek,
    - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
      kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w obrębie Jeziory Wysokie,
    - uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
      nia przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.
    - udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Żarskiemu
    - zmian w uchwale budżetowej gminy Brody na 2012r.
    - zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym

14.06.2012r.

1. Zapoznano się z planami   organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwał w sprawie:
-   likwidacji linii kolejowej nr 275 Wrocław- Gubinek
-   zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
-   zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
    handlowego przez Wójta Gminy Brody 
3. Komisja zapoznała się z pismem Urzędu Marszałkowskiego dot. umieszczenia udokumentowanych złóż kopalin w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Należy przedstawić na sesji projekt uchwały w tej sprawie.
4. Zapoznano się z: projektami  uchwał w sprawie:
-   zmiany uchwały nr IV/28/03 w spr. wprowadzenia form ochrony przyrody,
-  zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół i Grodziszcze
-  wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Bojko
-  wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Mataczyny
-  absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2011r.
5. Zapoznano się  ze zmianami w budżecie.
6. Komisja proponuje, by każda komisja wybrała Zastępcę Przewodniczącego komisji.
           Komisja Oświaty wybrała p. Zbigniewa Bednarskiego na Zastępcę Przewodni-
           czacego Komisji.

17.09.2012r.

 1. Zapoznano się z:
   -   informacją dotyczącą podsumowania akcji „Wakacje 2012”
   -   propozycją  Nadleśnictwa Gubin dot. współfinansowania  utrzymania drogi leśnej
       Suchodół – Mielno.
        -    pismem p. Zielińskiego  w spr .propozycji sfinansowania zmiany studium Gminy 
  Brody w zakresie naniesienia udokumentowanych złóż kopalin
        -    problemem sfinansowania budowy drogi dojazdowej i parkingu przy Zespole Szkół
  w Brodach.
        -   wykonaniem budżetu za I  półrocze 2012r.
        -   pismem  Ministerstwa  Finansów dot. zwrotu subwencji wyrównawczej
        -   zmianami w budżecie 
                                                                                       Przewodnicząca Komisji
                                                                                            Jadwiga  Falkiewicz

15.10.2012r.

 Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego  w dniu 15.10.2012r. 
1.  Zapoznano się z :
-: kalendarium prac związanych z budową drogi dojazdowej wraz z parkingiem do Zespołu Szkół w Brodach.
-  informacją  zespół szkół w Brodach na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brodach w r. 2011/2012.
-  informacją z realizacji zadań przedszkola w roku 2011/ 2012
-  informacją z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach i Filii Biecz oraz
   świetlic dla dzieci za okres  styczeń – październik 2012r.
-  informacją dot. pozyskiwania środków unijnych i promocji w 2012r.
      -  projektami uchwał w sprawie:
{C}·         {C}określenia  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody.
{C}·         {C}podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
{C}·         {C}podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
{C}·         {C}wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
{C}·        {C}określenia warunków i zasad korzystania przez  operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Brody.
·    stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
2. Komisja wnioskuje, by ponownie poddać pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie „zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu”.
3. Komisja wnioskuje o przekształcenie lokalu pani Urbańskiej zam. Brody na mieszkanie komunalne i sprzedanie jej.
4. Komisja wnioskuje o określenie zasad korzystania z autobusu szkolnego.
                                                                                       Przewodnicząca Komisji
                                                                                            Jadwiga  Falkiewicz

16.11.2012r

 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały w spr. obniżenia ceny skupu żyta dla
    celów wymiaru podatku rolnego do kwoty  65 zł/q.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
-  zmian w budżecie
-  zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.
-  wygaśnięcia mandatu radnego
-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o
   miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy
   Brody.
-  utworzenia Zespołu  Przyrodniczo – Krajobrazowego „Wąwozy”.
-  ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody.
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu ( kiosk RUCH)
3. Opracowano plan pracy komisji na 2013r.
 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga  Falkiewicz

18.02.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty
w  dniu 18.02.2013r.
1.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał  w sprawie:
     -   stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody,
     -  przejęcia od Powiatu zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody,
     -  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2013r.
2.  Zapoznano się z propozycją Wójta  dot. zmiany  w projekcie uchwały  w spr. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  tej opłaty.
3.  Zapoznano się z informacją dot.
     -  sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brodach w 2012r.
     -  działań  na rzecz dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2013r. w gminie Brody.
                                                                                         Przewodnicząca  Komisji
                                                                                          Jadwiga  Falkiewicz
 

13.03.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty
w  dniu 13.03.2013r.
1.  W terminie do 30.03.2013r. Dyrektorzy Zespołu Szkół oraz Przedszkola przygotują w formie prezentacji   multimedialnej  symulację  jednostek,  strukturę organizacyjną łącznie z finansami.
     Powołany przez Wójta  zespół merytoryczny,  na podstawie powyższych danych opracuje propozycje, które zostaną  przekazane dla komisji.
2.  Komisja wnioskuje o rozpoczęcie procedury  wykonania dokumentacji do projektu „Radosna szkoła”.
3.  Zapoznano się ze sprawozdaniem  z działalności za 2012r.:
     - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
     - Klubu Sportowego LZS  Motor  Koło
     - Klubu Sportowego LZS Nysa Brody
     - ORLIKA
4.  Komisja wnioskuje o zakup ciągnika, oraz nowej beczki do wywozu nieczystości płynnych  .
5.  Komisja opiniuje pozytywnie projekty  uchwał w sprawie:
                   -  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe  zakłady budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat  do budżetu,
                   -  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
                   -  przyjęcia przez gminę dotacji
                   -  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020,
                   -  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na  lata 2013 – 2017.
                   -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
 6.  Komisja  opiniuje negatywnie wyodrębnienie  środków  na fundusz sołecki na 2014r.
      Powyższe środki  pozostawić w budżecie z przeznaczeniem na  kompleksowe remonty świetlic  wg. ustalonej kolejności w miarę posiadanych środków. 
 7.  W projekcie uchwały w spr. określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013r.  w § 1 ust. 1  ustalono kwotę 25 zł. rocznie od jednego psa.
 8.  Zaopiniowano pozytywnie  propozycję  kierownika ZGKiM  o przedłużenie obowiązujących cen i opłat abonamentowych wody i ścieków na dotychczasowym poziomie na okres od 1.05.2013r. do 30.04.2014r.
 9.  Komisja zapoznała się ze sprawami, które przedstawiła p. Sekretarz :
                     -  zmiana w uchwale dot.  wyboru przewodniczącego komisji Mienia Komunalnego,   
                        wykreślenie  p. Bednarskiego i wpisanie nowego radnego
                    -  zmiany w uchwale dot. regulaminu utrzymania czystości
                    -  zmiany we wzorze E - deklaracji na śmieci.
                    -  uchylenie uchwały w sprawie powołania komisji  doraźnej ds. współpracy z PGE.
                                                                                                             Przewodnicząca  Komisji
                                                                                                                 Jadwiga  Falkiewicz
 

11.04.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty
w  dniu  11.04.2013r.
1. Komisja  wnioskuje o zorganizowanie obchodów 3 Maja  i proponuje:
    po mszy świętej występ  młodzieży  z Zespołu Szkół oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem
    przed Urzędem  Gminy.
2. Komisja wnioskuje o renowację zabytkowej części cmentarza w Bieczu.
3. Zapoznano się z :
    -    informacją o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012r.
    -   ze stanem bezrobocia w gminie Brody
    -   ze strukturą  działalności  Zespołu Szkół w Brodach i Przedszkola Samorządowego.
    -   z informacją p. Heleny Miklaszewskiej dot. promocji gminy
    -   z informacja pisemną  przekazaną wcześniej przez p. Ewę Baraniak stomatolog dot. stanu 
        opieki stomatologicznej w Gminie Brody
    -   z informacją ustną  przedstawioną przez panią Krystynę Ichnowską  dot. stanu opieki
        zdrowotnej  w ZOZ Brody
    -   ze zmianami do budżetu

                                                                                        Przewodnicząca  Komisji
                                                                                            Jadwiga  Falkiewicz
 

22.05.2013

Wnioski i ustalenia
wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty
w  dniu  22.05.2013r.
 
1.  Komisja zapoznała się z :
-    informacją o bezrobociu w gminie,
-    informacją OPS dot. oceny zasobów pomocy społecznej na 2012r. dla Gminy Brody
-    zmianami w budżecie
2.  Komisja  jest za zakupem samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego.
3. Wytypowano p. Tadeusza Kowalczuka do grupy, która zajmie się reorganizacją przedszkola.
                                                                                             Przewodnicząca  Komisji
                                                                                                 Jadwiga  Falkiewicz
 

21.06.2013

1.  Komisja zapoznała się z informacją na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
2 . Komisja  proponuje  sprawdzenie możliwości zaadoptowania strychu w przedszkolu na gabinet dla oddziału przedszkolnego w Brodach oraz określenie kosztów tego przedsięwzięcia.
3.  Negatywnie zaopiniowano wniosek sołtysa Zasiek p. Z. Bejnarowicza dot. zabezpieczenia i uruchomienia  kwoty 3 tys. zł na zakup sprzętu technicznego .
4.  Sprawy reorganizacji ZGKiM pozostawiono do rozpatrzenia na  późniejsze posiedzenie komisji.
5.  Komisja wnioskuje o przedłużenie o 1 rok powierzenia stanowiska Dyrektor Przedszkola p. Grażynie Kaczmarczyk, po tym terminie należy przeanalizować  potrzebę i możliwości włączenia przedszkola w  strukturę Zespołu Szkół.
 6. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
                -  zmian w budżecie na 2013r.
                -   wprowadzenie zmian w  regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
                - określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości       niezamieszkałych.
                                                                                                            Przewodnicząca  Komisji
                                                                                                                Jadwiga  Falkiewicz

16.09.2013r.

1.  Komisja zapoznała się z
    -  wnioskiem p. Dyrektor Przedszkola  o  przekazanie 1 tys. zł. na
       wkład własny do projektu „ Rodzinna akademia zdrowia” , który  chce realizować
       przedszkole,
    -  prośbą 3 pracowników obsługi Przedszkola  o podwyżkę  wynagrodzenia.
2.  Komisja proponuje, by  p.Dyrektor sporządziła kalkulację dzieci, , których rodzice chcą  by
      korzystały  z  dłuższego  pobytu w przedszkolu.
3.  Zapoznano się z informacją  dot.  organizacji wypoczynku letniego dzieci.
4.  Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
     - zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu,
    - zmiany uchwały XXVI/197/13 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
     mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017.
5.  Komisja  jest za  utworzeniem dużego placu zabaw przy szkole w Brodach..
6.  Zapoznano się z:
     -  informacją dot. wykonania wniosków komisji i uchwał Rady.
    -  projektem uchwały w spr. zmiany w statucie Łużyckiego Związku Gmin
    -  projektem uchwały w spr. z,mian w budżecie
    -  skargą p. Jadwigi Kwaśniak
7.  Dokonano analizy wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
 
                                                                                                     Przewodnicząca  Komisji
                                                                                                        Jadwiga  Falkiewicz

18.11.2013

1.  Komisja zapoznała się z  projektami uchwał w sprawie:
 
 -  ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 -  zmiany uchwały Nr XXIII/176/12  R.G. Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 -  określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
 -  określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej ( komisja proponuje 15 zł.)
 -  uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dn. 29.12.2003r. ( lokalizacji targowisk na terenie gminy i regulamin targowiska)
 -  „uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.”
 
2. Zaopiniowano pozytywnie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego  terenu w m. Jeziory Wysokie
 
                                       Przewodnicząca  Komisji
                                           Jadwiga  Falkiewicz
 

23.10.2013

1. Komisje zapoznały się z informacją  dot. :
    -   działalności placówek oświatowych,
    -   stanu  realizacji inwestycji w gminie   
2. Zaopiniowano  utworzenie dużego placu zabaw  na terenie szkoły.
3. Zobowiązano kierownika ZGKiM do  następujących prac  na cmentarzach:
    w Zasiekach 
-  ustawić dodatkowe pojemniki na śmieci
-  wyciąć krzaki,
-  poszerzyć pas koszenia alei
    w  Bieczu
-  wyciąć krzaki
-  usunąć gruz
4.  Do projektu uchwały w spr. „obniżenia ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego” zaproponowano  cenę żyta w kwocie 62 zł.
5. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -   ustalenia stawek podatku od nieruchomości  w 2014r.
    -   ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
    -   ustanowienia pomnika przyrody
6.  Projekt uchwały dot. zmian w budżecie zaopiniują na sesji.
 
                                                                                      Prowadzący posiedzenie
                                                                                               Lech  Kossak

15.01.2014r.

1. Komisja zapoznała się z
    - „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r.”  oraz harmonogramem realizacji zadań gminnej komisji PiRPA
    -  pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Brodach dot. wyników ekspertyzy technicznej kompleksu obiektów szkolnych.
    -   projektem uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  m. Zasieki   
 • zmian do budżetu na 2014r.
 • zmiany WPF Gminy Brody na lata 2014 – 2028
2.   Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego z zakresu dożywiania” Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 20120.
   -  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywi9ania” pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
  - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
   - zarządzenia wyborów sołtysa w m. Biecz i Koło.
   - ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, określenia zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Brody,
     
                                                                                                                Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                       Jadwiga Falkiewicz

12.03.2014r.

1.Komisja zapoznała się z:
 a/      informacją dot. działalności :
         -     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
         -     kompleksu  sportowego „ORLIK” 
         -     biblioteki gminnej
 
b/      projektem uchwał  dot :
         -   zmiany uchwały nr IV/18/11  w spr. poboru podatków w drodze inkasa
         -   zmian w budżecie na 2014r.
         -   wyodrębnienia środków na fundusz sołecki w 2015r.
    
                                                                                                            Przewodnicząca  Komisji
                                                                                                                  Jadwiga Falkiewicz   

18.02.2014r.

 Członkowie komisji  zapoznali się z  informacją z :
    -  działalności   Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
    -  przebiegu ferii zimowych w  2014r.
    -  działalności  klubu  sportowego   MOTOR  Koło
                                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                        Jadwiga Falkiewicz

14.04.2014r.

1. Komisja wnioskuje,  by na wolnej tablicy informacyjnej przy  pałacu w Brodach, przed wejściem na teren parku umieścić plan parku z zaznaczo-nymi ścieżkami parkowymi, ciekawymi miejscami.
2. Komisja zapoznała się z planami sprzedaży i dzierżawy działek na terenie gminy.  Komisja przychylnie ustosunkowała się do tych zamierzeń.

8.05.2014r.

1. Komisja zapoznała się z informacją dot. stanu bezrobocia w Gminie Brody.
2. Komisja przychyla się do  zakupu dużego placu zabaw, przy udziale finansowym gminy w wysokości 50 tys. zł.

13.06.2014r.

1. Komisja zapoznała się z ofertą  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji .
2. Wyjaśniono sprawę świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Zapoznano się z :
    -   uchwałą o udzieleniu absolutorium  dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2013r.
    -   uchwałą w spr. rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2013r.
4. Wnioskowano, by tablicę od  nordic walking  umieścić w pobliżu tablicy przy pałacu.
 
                                                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                                                Jadwiga Falkiewicz

11.09.2014r.

1.  Komisja wnioskuje, by  przy  organizacji wypoczynku letniego  zwrócić uwagę na większe rozpropagowanie  harmonogramu zajęć i wyjazdów.  Informacje  należy umieścić na tablicach ogłoszeń w każdej wsi przed rozpoczęciem wakacji.
2.  Komisja uznała za bezzasadną skargę na Wójta  dot. sprzedaży przez Gminę Brody  gruntu w  Jeziorach  Wysokich .
3. Zapoznano się z  projektem zmian w budżecie.
                                                                         Przewodnicząca Komisji
                                                                            Jadwiga Falkiewicz

9.10.2014r.

1. Komisja  zaopiniowała  pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
     -  zmian w budżecie na 2014r.
    -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 – 2028.
2. Zapoznano się z :
     -    informacją dot. działalności placówek oświatowych  :
 • Przedszkola Samorządowego
 • Zespołu Szkół
 • Biblioteki Gminnej      
     -   projektami uchwał w spr.
 • ustalenia stawek podatku od nieruchomości w  2015r.
 • ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowawcami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
 • zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
                                                                                    Przewodnicząca Komisji
                                                                                         Jadwiga Falkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.D
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.D.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-23 09:33:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-23 09:33:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04 09:44:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony