ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2014-2016: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

12.12 .2016r.

1. Komisja była za utworzeniem  dwóch  komisji Rady Gminy.
2. Zapoznano się z :
 -  projektem uchwały w spr. wyrażenia opinii dot.  wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Z. Górze o pozbawienie ochronności lasów, które uznane są za ochronne oraz o uznanie lasów za  ochronne.
 -  wnioskiem 4 mieszkańców Zasiek dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek
 -  projektem budżetu na 2017r. w zakresie oświaty, kultury , do którego nie zgłaszano uwag.
3. Komisja uznała skargę Szpitala Powiatu Krośnieńskiego sp. z o.o. na działalność GOPS ze bezzasadną.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

21.11.2016r.

1. Komisja proponuje dokonać rozeznania cenowego na tłumaczenie strony internetowej  w języku niemieckim, angielskim.
2. Zapoznano się z:
- projektami uchwał w sprawie:
    - powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych,
    - zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
- pismem Urzędu Marszałkowskiego dot. Łuku Mużakowskiego
- pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dot. lokalizacji lasów uznawanych za ochronne
- wnioskiem 4 mieszkańców Zasiek dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zasiek
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

17.10.2016r.

1. Zapoznano się z informacją dot. działalności Zespołu Szkół w Brodach, Przedszkola .
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
    -  zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół.
3. Zapoznano się
    -  z projektem uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od   nieruchomości
    -  z projektem uchwały w spr. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017r.
     - ze zmianami w budżecie.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

19.09.2016r

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    - wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz   Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach nieruchomości niezabudowanej w drodze darowizny
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
    - zarządzenia wyborów sołtysa w m. Jałowice.
 
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

13.06.2016r.

1. Komisja ustaliła warunki regulaminu konkursu na najlepszego przedsiębiorcę.
2. Komisja nie zgłaszała uwag do  wykonania budżetu za 2015r.
3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
              - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
              - terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

20.05.2016r.

1.  Komisja zapoznała się z postulatami młodzieży:
-  zaproponowali chęć uczestnictwa raz w roku w obradach komisji Oświaty,
-  widzą potrzebę stworzenia szybkiego internetu na terenie gminy
-  stworzenie miejsc spotkań w każdym sołectwie  ( świetlic) i ożywienie ich.
-  zakup nowych strojów dla młodzieżowej drużyny OSP,
-  wnioskują o przeprowadzenie konsultacji między młodzieżą i Wójtem w sprawie dowozu do szkół młodzieży w kierunku Gubina i Lubska,
-  młodzież wnioskuje o poprawę właściwości wody w m. Marianka,
-  wnioskują o wystosowanie pisma do Rejonu Dróg Wojewódzkich o naprawę ścieżki rowerowej Brody- Zasieki.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie
-   wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
3. Komisja zapoznała się z :
-  projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody  ( świetlica w Brodach)
- projektem uchwały w spr. zmian w budżecie na 2016r.
- informacją o stanie bezrobocia na terenie Gminy Brody,
- oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Brody.
4. Komisja przychyliła się do wniosku pani Stomatolog o możliwość wspólnego korzystania z poczekalni dla pacjentów stomatologii w ośrodku zdrowia w Brodach. Wszelkie opłaty z tym związane ponosić będzie wspólnie lekarz rodzinny oraz lekarz stomatolog.
5. Komisja wnioskuje o wykoszenie trawy w parku przed 25.06.2016r.
Przewodniczący   Komisji
Roman Janczewski

22.03.2016r.

1. Zapoznano się z informacją dot. działalności GOPS i Biblioteki .
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
-  uchwalenia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody”
-  przyjęcia „Koncepcji gospodarki ściekowej Gminy Brody”- zmiany uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017.
-  przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015 – 2030.
3.Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie :
-  zmian w budżecie na 2016r.
-  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody na 2016r
-  uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Brody na lata 2016 – 2010.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

18.02.2016r.

1. Komisja zapoznała się z informacją dot. opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy
2. Analizowano miejsce  lokalizacji  siłowni pod chmurką. Decyzję podejmą radni na sesji.
3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    - zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody,
    - zmiany uchwały w spr. poboru podatków w drodze inkasa
4. Komisja wnioskuje o zwolnienie z opłat sołectw i stowarzyszeń zarejestrowanych w Gminie Brody na imprezach organizowanych przez Urząd.
Przewodniczący komisji
Roman Janczewski

15.01.2016r.

1. Komisja wybrała na Wiceprzewodniczącą komisji p.Jadwigę  Falkiewicz.
2. Komisja proponuje umieścić informację na stronie internetowej U.G. Brody o osobach i instytucjach z terenu naszej gminy, które pozyskują 1% podatku pod hasłem „Nie pozwól aby twój 1% opuścił  Gminę Brody”.
3. Komisja sporządziła listę najpilniejszych prac ,które należy wykonać na obiekcie
    sportowym „ORLIK”
    -  naciągnąć siatkę za bramkami,
    -  naprawić bramkę,
    -  usunąć chwasty na boisku do kosza,
    -  zabezpieczyć otwór przy budynku
4. Zapoznano się z :
    - Gminnym  programem  profilaktyki  rozwiązywania problemów  alkoholo-wych oraz   przeciwdziałania  narkomanii  na  2016 rok
    - ofertą wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych
    - projektem uchwały  w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę Gruntu
   - projektem uchwały w spr. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

14.12.2015r.

 
1. Opracowano plan pracy komisji na 2016r.
2. Dokończono analizę projektu budżetu na 2016r.
    Komisja zaproponowała  kwotę 40 tys. zł. planowaną na biesiadę  rozdysponować następująco:
    -  33 tys. zł. na organizację biesiady
    -    4 tys. zł. na zakup  szczepionek przeciw wirusowi HPV
    -    3 tys. zł. dołożyć do rezerwy ogólnej.
3. Komisja  zapoznała się z :
       -  projektami uchwał
-   w spr. zarządzenia wyboru sołtysa w m. Jeziory Dolne,
-  zmian w uchwale  „ ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie Wydma nad Dużym Stawem”
        - ze zmianami w budżecie na 2015r.
        - ze zmianami w WPF
 
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

23.11.2015r.

1. Komisja przychyla się do wniosku animatora ORLIKA  o prowadzenie zajęć w grudniu w  piątki, soboty, niedziele.
2. Komisja  akceptuje plan dochodów  na 2016r.
3. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w planie budżetu  o 10 tys. zł. na organizację biesiady.
4. Komisja prosi o wyjaśnienie dlaczego po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych planuje się wzrost wydatków za prąd w szkole .
5. W wydatkach Zespołu Szkół i Przedszkola komisja nie zgłaszała zmian.
6. Komisja jest za opłatą za posiadane psa, opłatą targową oraz opłatą za reklamy.
7. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
b/  zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r
c/  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie
d/ wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody z dn. 29.01.2010r. w spr. zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody
e/ zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 -2017.
f/  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody z dn. 27.03.2002r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
g/  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brody do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
h/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
j/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku  rolnego oraz podatku leśnego.
k/  zwolnień w podatku od nieruchomości
8. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
a/ regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Brody,
b/  ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

12.10.2015r

1. Komisja zapoznała się z: informacją :
   -  Dyrektor Zespołu Szkół w Brodach na temat funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brodach w roku szkolnym  2014/2015.
    - Dyrektor Przedszkola  o stanie realizacja zadań przedszkola w roku szkolnym 2014/2015r.
    - dotyczącą promocji gminy
2.  Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania Wójta, radnych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych,  w celu opracowania promocji naszej gminy.
3.  Ustalono program  „Dnia Niepodległości”
4. Zapoznano się z  projektami uchwał w sprawie:
    - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
    - ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „ Wydma nad Dużym Stawem”
    - zarządzenia wyborów sołtysa w miejscowości Janiszowice
    - zmian w budżecie na 2015r.
Przewodniczący  Komisji
Roman Janczewski

31.08.2015r.

1. Komisja  pozytywnie opiniuje zakup  schodołaza  dla osoby niepełnosprawnej w szkole przy dogłębnej analizie ofert, natomiast organ wykonawczy postara się o uzyskanie dofinansowania z PEFRON.
2. Komisja zapoznała się z :
    -  informacją dot. remontu sali gimnastycznej
    -  zmianami do budżetu
    -  stopniem realizacji wniosków za I półrocze 2015r.
Przewodniczący komisji
Roman Janczewski

11.06.2015r.

1. Komisja wnioskuje o utrzymanie dotychczasowej liczby etatów w Przedszkolu.
2. Komisja wnioskuje o ustalenie kosztorysu remontu lub budowy budynku przedszkola w Bieczu.
3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
-  zmiany uchwały nr XXVI/197/13 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dn. 27.01.2014r. oraz uchwałą nr XLII/314/14 z dnia 13.11.2014r.
-  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
-  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
-  absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2014r.-  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
4. Komisja wnioskuje, by posiedzenia komisji odbywały się w Sali USC tut. Urzędu.
5. Komisja wnioskuje o :
 - stworzenie w budżecie na 2016r. funduszu remontowego  na najpilniejsze remonty świetlic ( pomijając fundusz sołecki)
 - ustalenie, kto prawnie zarządza świetlicami wiejskimi
 - wpisanie do regulaminu konkursu „na najładniejsza posesję"  na 2016r. dodatkowego punktu „na najładniejszy punkt w danym sołectwie”
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

14.05.2015r.

1. Komisja uznała  za  bezzasadną skargę na kierownika GOPS.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2015r.
- wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody.
 
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

24.04.2015r.

1. Komisja wnioskuje o dokonanie analizy, czy informatyk jest w stanie obsłużyć wszystkie jednostki organizacyjne gminy.
2. Komisja proponuje rozważyć  możliwość przyłącza energetycznego na stałe dla celów biesiady.
3. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie na  2016r. na dokumentację do projektu ,,Przygoda z Nysą,,
4. Komisja wnioskuje o analizę prawną  w sprawie świadczenia usług turystycznych na terenie poniemieckiej fabryki prochu w Brożku.
5.  Komisja zapoznała się ze
 • sprawozdaniem z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • projektem uchwały w spr. zmian Statutu Gminy Brody,
 • projektem uchwały w spr zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia 12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
 • informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Brody
6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
 • wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania 2014 -2020.
 • projektem uchwały w spr. przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody
 • projektem uchwały w sprawie  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Brodach.
7. Komisja wnioskuje, by w ramach prac interwencyjnych dokonano czyszczenia ścieżek rowerowych.
8. Komisja będąc na terenie obiektu sportowego ORLIK  dokonała analizy  stanu technicznego obiektu.
Zwrócono uwagę na potrzebę naprawy:
        1. podłogi w dwóch pomieszczeniach  ( pilne)
        2. drzwi ( naprawa lub zakup nowych)
        3. odbojniki do drzwi
        4. siatki należy przypiąć do ogrodzenia
        5. podkleić nawierzchnie
        6. klamka od wejścia
Należy zakupić:
-  siatki do bramek           ( 300 - 350zł.)
-   5 piłek do piłki nożnej  ( 500 zł.)
-   5 piłek do siatki            ( 300zł.)
-   2 piłki do kosza            ( 100zł.)
-   zaczepy do siatek        ( 100zł.)
Przewodniczący Komisji
Roman  Janczewski
 

10.03.2015

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej
    - uchylenia uchwały nr 194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
    - zmiany uchwały nr 215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
2.  Zapoznano się z pisemną informacją z działalności kompleksu sportowego ORLIK
3.  Komisja prosi o wystosowanie pisma do p. Krystyny Ichnowskiej z prośbą o udostępnienie danych statystycznych dot. ilości  pacjentów zadeklarowanych do  tego ośrodka i porównanie z latami ubiegłymi.
4. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
    - określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
    - określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
 
               Przewodniczący Komisji
                   Roman  Janczewski

11.02.2015r.

1. Zapoznano się  z informacją  dot. oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
2. Komisja wnioskuje o  zwiększenie funduszy na opał dla Biblioteki w Bieczu.
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -  wyrażenia gody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu,
    -  zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. z dn.29.09.2011r.
4. Komisja jest za zwiększeniem składu Komisji Rewizyjnej do 4 osób, przy czym głos decydujący będzie miał Przewodniczący tej komisji.
5. Komisja wnioskuje o przekazanie 3 tys. zł. na zakup kruszywa na parking w szkole.
 
Wiceprzewodniczący komisji
Ryszard Łyczakowski

13.01.2015r.

1. Komisja wnioskuje o ponowne  wprowadzenie do porządku obrad IV sesji  projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Komisja opiniuje pozytywnie projekt w/w uchwały.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2015r.
3. Komisja wnioskuje  przeznaczenie 25 tys. zł. na stowarzyszenie, w ramach konkursu  na piłkę nożną ( 19 tys. dla  jednej drużyny ,  oraz 6 tys. dla drużyny młodzieżowej)
4. Komisja wnioskuje o  zagospodarowanie 10 tys. zł. na propagowanie innych dyscyplin sportu.
5. Komisja wnioskuje o zarezerwowanie 6 tys. zł. na wkład własny do projektów dla  organizacji pozarządowych.
                                                                         Przewodniczący komisji
                                                                              Roman Janczewski

18.12.2014r.

1. Komisja zapoznała się  z projektami uchwał w spr.:
-  określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
-  zmiany uchwały nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- w spr. zmiany uchwały nr XXIII/180/12 R.G. w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych naterenie  Gminy Brody.
- zmiany w budżecie gminy w 2014r.
- zmiana uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
2. Komisja wnioskuje o  wykreślenie   zadania. „ koncertu PROMNITZ TOUR .zaplanowanego na 2015r.
3. Komisja wnioskuje o wyodrębnienie z terenu placu szkolnego odgrodzonego od uczniów parkingu z drogą dojazdową.
 
 
Protokołowała                                                                                                            Przewodniczący Komisji
Mirosława Dudziak
                                                                                                                                     Roman Janczewski

11.12.2014r.

1. Wybrano p. Ryszarda Łyczakowskiego  na wiceprzewodniczącego komisji oświaty,  kultury, zdrowia
    i spraw socjalnych
2. Komisja proponuje  wynagrodzenie Wójta  w wysokości:
    - wynagrodzenie zasadnicze - 4.200 zł.
    - dodatek funkcyjny               -    700 zł.
    -  dodatek specjalny               -  1.000 zł.
    -  wysługa lat                          -   20% zasadniczego
3. Komisja proponuje, by osoba zatrudniona na ORLIKU znalazła inne sposoby  zajęć z młodzieżą.
4. Zaplanowana  dotacja  przeznaczona  na zadanie  w zakresie upowszechnienia sportu w kwocie
    40 tys.   podzielić  na:
   -    25 tys. z przeznaczeniem  na zadanie związane z piką nożną,    
   -    15 tys. na pozostałe dyscypliny sportu.
5. Komisja prosi o uszczegółowienie planu finansowego na biesiadę 2015r.
6. Komisja wnioskuje o zmianę godzin pracy Urzędu Gminy – w poniedziałki od godz. 900 do  1700
                                                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                  Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 08:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 08:27:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13 08:54:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lata 2010-2014: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

20.12.2010r

 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała:
  • zmiany w budżecie przedstawione przez Panią Skarbnik
  • projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów
  • projekt uchwały w spr. zmian w statucie Gminy
 2. Komisja wybrała na wiceprzewodniczącego komisji p. Zbigniewa Bednarskiego.
Przewodnicząca Komisji - Jadwiga Falkiewicz

13.01.2011r.

Wnioski i ustalenia Wynikające z posiedzenia Komisji Oświaty W dniu 13.01.2011r.
 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprzedaż budynku w Janiszowicach ( po p. Stasiak).
 2. W planie budżetu na 2011r. zaopiniowano pozytywnie plan WYDATKÓW.
 3. Rozbić ogólna kwotę 186.500 zł. na
  • 150 tys. na sieć Brody – Datyń,
  • 36.500 zł. na projekt budowlany dla Marianki.
 4. Zaopiniowano bez uwag budżet komisji RPA
 5. Wyrażono zgodę na sprzedaż dla p. Gawędy w drodze bezprzetargowej część działki z przeznaczeniem na drogę dojazdową do posesji.
 6. Komisja podtrzymała stanowisko Wójta w sprawie p. J. Binka.
 7. Projekt budżetu OPS zaopiniowano bez uwag.
 8. Należy wystosować wniosek do p. Iżyka o umieszczenie na terenie naszej gminy pojemników na selektywne odpady.
 9. Wyrażono zgodę na zaplanowanie w budżecie 10 tys. na ochronę zabytków .
 10. Zapoznano się z pismem Straży Granicznej w sprawie dofinansowania.
 11. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu w zakresie OPS. Komisji RPA, Bibliotek, Zespołu Szkół.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Falkiewicz

16.02.2011r.

 1. Komisja zapoznała się z informacją dot.
  •  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010r. 
  • planów pracy na 2011r. klubów sportowych LZS Brody i Koła,
  • działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Komisja proponuje stworzyć fundusz dla dzieci uzdolnionych.
 3. Komisja wnioskuje o zmianę nazwy świetlic socjoterapeutycznych w świetlice opiekuńczo wychowawcze.
 4. Komisja uważa, że należy rozpocząć działania zmierzające do utworzenia świetlicy w Kole.
 5. Zaopiniowano pozytywnie Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
 6. Wnioskowano, by w przyszłym roku (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) ORLIK był czynny również w okresie zimowym
 7. Komisja wnioskuje o zmianę czasu pracy bibliotek i świetlic ( od godz. 12 do godz. 20).
 8. Komisja prosi o informację dot. podziału czynności pracowników ZGKiM.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Falkiewicz

17.03.2011r.

 1. Zapoznano się z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie naszej Gminy.
 2. Komisja wnioskuje o wymalowanie wnętrza ośrodka zdrowia w Brodach, przy pomocy materiałów zakupionych przez panią K. Lichnowską.
 3. Należy rozwiązać sprawę windy w ośrodku zdrowia.
 4. Komisja zapoznała się z :
  • informacją o stanie bezrobocia w gminie. przedstawioną przez lidera pracy p. Anitę Piszczek
  • programem pracy bibliotek na 2011r. .
 5. Komisja proponuje zmianę godzin pracy bibliotek w soboty w godz. od 9 - 1700
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwał w sprawie:
  • przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r.
  • funduszu sołeckiego 
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  • Gminnego programu przemocy w rodzinie 
  • zajęcia stanowiska dot. zachowania istniejącego bezpośredniego wyjazdu z Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie 
  • uchylenia uchwały w spr. sprzedaży budynku w Janiszowicach. 
  • dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 7. W projekcie uchwały dot. ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody , rozdz. 2 § 2 pkt.5 powinien brzmieć: „z pomieszczeń sali wiejskiej można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem wsi”. Projekt powyższej uchwały z powyższa zmianą został zaopiniowany pozytywnie.

13.04.2011r.

 1. Zapoznano się z Programem Gospodarki Odpadami - Łużyckiego Związku Gmin za 2009 -2010r.
 2. Zapoznano się z prośbą p.Zygmunta Kowalczuka w sprawie dofinansowania do wydania książki.
 3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
  • konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia sołectwa Marianka, 
  • zmian w budżecie, 
  • pomocy finansowej dla Gminy Jasień (OSP) 
  • zmian w uchwale Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 4. Zapoznano się z pismem Stowarzyszenia Inicjatywa w Kole z prośbą o środki na realizację projektu.

16.05.2011r.

 1. Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie na 2012r. kwoty 60 tys. zł. na wykonanie projektu na świetlicę w Brodach.
 2. Zapoznano się z informacją dot. promocji Gminy.
 3. Zapoznano się z informacją przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik Biblioteki dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 4. Komisja wnioskuje o zwiększenie przepływu informacji dot. wypoczynku, poprzez umieszczanie ogłoszeń na wsiach.
 5. Zapoznano się z wnioskiem p. Z. Bejnarowicza dot. zmiany w planie Zasiek ( zmiana przeznaczenia dawnej szkoły) Wstrzymano się z decyzją do czasu przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Zasiek. Pozostałe wnioski dot. zmiany planu Zasiek mogą być zrealizowane pod warunkiem pokrycia wszelkich kosztów przez zainteresowanych.
 6. Zapoznano się z opinią RIO dot. wykonania budżetu za 2010r. 
 7. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały dot. zwiększenia udziałów w Zakładzie Zagospodarowania odpadów sp. z o.o. w Żarach.

16.06.2011r.

 1. Zaopiniowano pozytywnie „Projekt organizacyjny Zespołu Szkół w Brodach”
 2. Zapoznano się z projektem organizacyjnym przedszkola
  • ustalono pozostawić czas pracy przedszkola wg dotychczasowych godzin tj od. 730 -1500, ze względu na małą liczbę (3) dzieci zgłoszonych do przebywania na 9 godz.
  • zaopiniowano pozytywnie zatrudnienie do przedszkola księgowej - od stycznia 2012r.
  • zaopiniowano pozytywnie zatrudnienie pomocy nauczyciela, który będzie skierowany z Urzędu Pracy na staż z możliwością zatrudnienia na czas określony. W związku z tym należy zabezpieczyć środki na 3-4 miesiące.
 3. Wspólne połączenie stołówek w Przedszkolu i Zespole Szkół - sprawę odłożono na później Dowóz posiłków do przedszkola w formie cateringu ze względu na koszty jest nierealny. 
 4. Komisja wnioskuje do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Brody, by odnowiła tablicę informacyjną stojącą koło kiosku . 
 5. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości – dz. nr 137/6 w Zasiekach
  • zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody- dz. nr 187 w Zasiekach
  • zmiany do uchwały Nr X/93/03 Rady Gminy Brody z dn.10.11.2003r.w spr. zasad korzystania z terenu pomilitarnego ( Brożek)
  • wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej cz.dz.12/1 w Brożku - określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
  • zwiększenia udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Żarach 
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2010r. 
  • absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2010r. 
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r.
  • przyjęcia przez gminę dotacji.
 6. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2012r. środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Zasiek dot. świetlicy ( byłej szkoły).
 

13.09.2011r.

 1. Zapoznano się z informacją przedstawioną przez Przewodniczącą Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik Biblioteki dot. podsumowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 2. Zapoznano się z prośbą o dofinansowanie grupy młodzieży na salę gimnastyczną. Komisją odrzuciła wniosek z powodu braku finansów.
 3. Zaopiniowano pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Brody za I półrocze 2011r. 
 4. Zapoznano się ze zmianami w budżecie.
 5. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w Zasiekach – stacja transformatorowa.
 6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie
  • zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntu stanowiących własność Gminy Brody -
  • zmiany uchwały Rady Gminy Nr IX/57/11 z dnia 22 lipca 2011 w spr. zmiany w statucie sołectwa Marianka.
 7. .Zapoznano się z ograniczeniem kosztów funkcjonowania Posterunku Policji , Nie wyrażono zgody na przeniesienie Posterunku Policji do Urzędu Gminy.

17.10.2011r.

1. Zapoznano się z  informacją dot. działalności:
    -  Przedszkola
    -  Bibliotek
    -  Zespołu Szkół
 
2. Zaopiniowano pozytywnie prośbę kierownik biblioteki o powrócenie do poprzednich
    godzin pracy biblioteki tj. od godz. 10 do godz. 18.
 
3.  Komisja wnioskuje o
     -  przywrócenie wydawania lokalnej gazetki ( na wzór dawnego BIS).
     -  rozebranie sceny na placu szkolnym.
     -  zagwarantowanie w budżecie na 2012r. środków na  wykonanie projektu wraz z 
        kosztorysem oraz na wykonanie drogi przy szkole.
4.  Komisja przychyliła ię do zaplanowania zorganizowania w 2012r. biesiady.
5.  Komisja uważa, że wniosek dot. utworzenia świetlicy w Kole nie będzie w 2012r.
     zrealizowany ze względu na planowany remont w świetlicy oraz na brak środków na
     opłacenie opiekuna świetlicy.
6.  Komisja zapoznała się z projektami uchwał w spr.
     -  ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
        nieruchomości,
     -  opłaty od posiadania psów
 

16.11.2011r.

 1.      Na posiedzenie komisji przybyła grupa osób ze stowarzyszenia „Zmieńmy razem gminę Brody”. Celem tej wizyty było przedstawienie wniosku o współpracę i rozmowy z inwestorem, który chciałby zaistnieć na terenie naszej gminy. Chodzi o współudziałowców w inwestycji kopalnianej, którzy byliby gotowi pomóc nam w realizacji naszych planów(mieli głównie na myśli naszą gminną świetlicę).
      Radni na komisji nie podjęli żadnych wniosków w tej sprawie.
2.      Została przedstawiona sprawa p. Wojciechowskiej.P. J. Dudziak przedstawił sprawę ze strony urzędu, a p.J.  Łanicka przedstawiła korespondencję pomiędzy p. Wojciechowską a Radą Gminy.
      Komisja złożyła wniosek aby sprawą zajął się Urząd Gminy i podjął odpowiednie rozwiązanie
       tej sprawy.
3.      Komisja zapoznała się z zaleceniami pokontrolnymi w OPS przedstawionymi przez p.J. Walczak. Kontrola zastała przeprowadzona dnia 08.09.2011r. i zalecono:
     -rozważyć możliwość utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej                                   utworzyć placówkę zapewniającą pomoc dla osób bezdomnych.
Komisja doszła do wniosku, że ze względu na przeprowadzane inwestycje w roku 2012 i braku
finansów na nowe inwestycje oraz ze względu na brak lokali socjalnych te zadania nie mogą być realizowane w roku 2012.
4.      Zapoznano się ogólnikowo ze zmianami w budżecie na rok 2011.
5.      Projekt budżetu na rok 2012 oraz taryfa stawek opłat za wodę zostaną przepracowane na posiedzeniu komisji w grudniu.
6.      Przyjęto pozytywnie projekty uchwał:
a.       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody
b.      w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody
c.       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
d.      ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek
e.       obniżenia średniej ceny skupu żyta..
f.        w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/11 Rady Gminy Brody z dnia 27.10.2011r
g.       wprowadzenie zmian do uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody
h.       w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14.02.2011
i.         uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.
j.        uchwalenia rocznego programu współpracy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami..
k.      w sprawie ustalenia udzielania stypendiów Wójta Gminy Brody za wybitne osiągnięcia..
7.      Komisja opracowała Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 rok .
8.      Komisja wnioskuje do Urzędu Gminy aby zapoznano się z kosztami ocieplenia budynku Straży Pożarnej a szczególnie świetlicy tam umieszczonej.

11.01.2012r.

 1. Po przeanalizowaniu budżetu oraz wniosków komisji Budżetu Komisja Oświaty proponuje:
  • pozostawić wg projektu Wójta
   • kwotę 20 tys. zł. na utrzymanie zieleni przy Urzędzie z zaleceniem, że zostanie wykonania nawodnienia •
   • pozostawić 20 tys. na prace konserwatorskie w rozdz.92129
   • nie zmniejszać budżetu w bibliotece o kwotę 1.500 zł.
  • dotację przedmiotową dla ZGKiM zmniejszyć o kwotę 18.720 zł. w związku z zatrudnieniem pracownika do parku przez Urząd Gminy. Pozostałe wnioski komisji budżetu członkowie komisji oświaty zaakceptowali.
 2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w spr.
  • diet dla radnych ( 100 zł.)
  • diet dla sołtysów ( 100 zł. miesięcznie).
 3. Zapoznano się z propozycjami ferii zimowych przedstawionych przez Przewodniczącą Komisji RPA oraz świetlice w Brodach i Bieczu.

Komisja Planu, Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych

Załączniki

 • 14.09.2009 (JPG, 50.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:46:19 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 14.09.2009
 • 26.09.2009 (JPG, 32.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:46:19 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 26.09.2009
 • 10.11.2009 (JPG, 55.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 10.11.2009
 • 03.12.2009 (JPG, 46.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 03.12.2009
 • 15.01.2010 (JPG, 57 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 15.01.2010
 • 18.02.2010 (JPG, 50.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 18.02.2010
 • 16.03.2010 (JPG, 28.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 16.03.2010
 • 19.04.2010 (JPG, 56.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 19.04.2010
 • 18.05.2010 (JPG, 63 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 18.05.2010
 • 18.06.2010 (JPG, 82.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 18.06.2010
 • 16.09.2010 (JPG, 91.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 16.09.2010
 • 5.11.2010 (JPG, 61.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:51:35 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 5.11.2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Md
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-25 12:00:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-25 12:00:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23 09:31:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Spraw Społecznych oraz Prawa i Porządku Publicznego

Załączniki

 • 20.10.2009 (PDF, 54 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 21:28:08 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 20.10.2009
 • 12.11.2009 (PDF, 82.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 12.11.2009
 • 04.12.2009 (PDF, 38.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 04.12.2009
 • 13.01.2010 (PDF, 74.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 13.01.2010
 • 17.02.2010 (PDF, 74.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 17.02.2010
 • 19.03.2010 (PDF, 56.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 19.03.2010
 • 21.04.2010 (PDF, 63.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 21.04.2010
 • 21.05.2010 (PDF, 57.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 21.05.2010
 • 17.06.2010 (PDF, 111.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 17.06.2010
 • 17.09.2010 (PDF, 88.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 17.09.2010
 • 20.10.2010 (PDF, 56 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:41:55 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 20.10.2010
 • 02.11.2010 (PDF, 52.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-25 23:43:04 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 | Wnioski wynikające z posiedzenia z dnia 02.11.2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MD
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Md
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-25 12:01:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-25 12:01:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23 09:31:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komisja Rewizyjna

Załączniki

 • 18.03.2009 (PDF, 256.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 18.03.2009
 • 17.04.2009 (PDF, 415.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 17.04.2009
 • 04.09.2009 (PDF, 263.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 04.09.2009
 • 19.11.2009 (PDF, 297.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 19.11.2009
 • 18.12.2009 (PDF, 503.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 18.12.2009
 • 17.03.2010 (PDF, 415.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 17.03.2010
 • 09.04.2010 (PDF, 657.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 09.04.2010
 • 20.09.2010 (PDF, 160.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 20.09.2010
 • 28.09.2010 (PDF, 181.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 28.09.2010
 • 04.11.2010 (PDF, 146.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 04.11.2010
 • 15.04.2009 (PDF, 91 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-11-26 15:51:18 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 | Protokół z posiedzenia z dnia 15.04.2009

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MD
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-25 12:01:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-25 12:01:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23 09:31:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »