ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Komisji  Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku 
Publicznego oraz Ochrony Środowiska                              - 14.01.2014r. godz. 900
 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych     - 15.01.2014r. godz. 900
 
Komisji  Budżetu, Rolnictwa                                                 - 16.01.2014r. godz. 900

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-10 12:24:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-10 12:24:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-10 12:24:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Wójt Gminy Brody przypomina przedsiębiorcom o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 r. i dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  do 31 stycznia 2014r.
Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014r.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-08 09:15:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-08 09:15:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-08 09:15:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594.)
 
zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 30.12.2013r. o godz.  900,
w  świetlicy remizy OSP w Brodach. 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Ocena realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za II półrocze 2013r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ uchwały budżetowej na 2014r. Gminy Brody
      b/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 – 2028
      c/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
      d/ zmiany W.P.F. Gminy Brody na lata 2013 - 2020
      e/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r. ( Budżetu)
      f/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r.( Mienia Komunalnego)
      g/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r. ( Oświaty )
      h/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r.( Rewizyjnej)
      i/ ustalenia planu pracy  Rady Gminy na 2014r.
      j/ odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Żarach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr XXXIII/241/06 Rady Gminy Brody z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
      k/  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Sesji. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-19 14:56:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-19 14:56:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-19 14:56:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-19 14:51:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-19 14:51:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-19 14:51:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wigilia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brody na wigilię gminną,
kt
óra odbędzie się
w piątek 20.12.2013 r.
o godzinie 16:00
na placu przed Urzędem Gminy w Brodach.
 
Organizatorzy:
Wójt Gminy Brody
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-16 08:35:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-16 08:35:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-16 08:36:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 28.11.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Brody,
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Realizacja wykonania inwestycji w 2013r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
      b/ uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dn. 29.12.2003r.
      c/ zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 R.G.Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
      d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Jeziory Wysokie
      e/ określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
      f/ wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI/123/12 R.G.Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin s. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody
      g/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
      h/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
      i/  zmiany w budżecie na 2013r.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-25 08:12:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-25 08:14:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-25 08:14:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Brody:

Akapit nr 1 - brak tytułu

-  Komisji Mienia Komunalnego, Handlu i Usług,                -    19.11.2013r.  
    Porządku Publicznego  oraz Ochrony Środowiska              godz. 900
 
-  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych      -  18.11.2013r. godz. 900
 
-  Komisji Budżetu i Rolnictwa                                               -    21.11.2013r. godz. 900

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-19 07:42:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-19 07:42:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-19 07:44:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  31.10.2013r. o godz.  900,  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXII Sesja  Rady  Gminy  Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012 – 2013
6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
7. Realizacja ustawy śmieciowej.
8. Stan przygotowania cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu   
         przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia  
         zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
      b/ ustanowienia pomnika przyrody
      c/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku rolnego,
      d/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2014r.
      e/ zmiany w budżecie na 2013r.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-29 09:52:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-29 09:52:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-29 09:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 
Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 16 października 2013r. do 30 października 2013r.
Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy  Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji –Halina Wysługocka
                                                        Wójt Gminy
                                               (-) Ryszard Kowalczuk
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-15 11:29:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-15 11:29:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-15 11:32:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

      W dniu  23.10.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,   Komisji Mienia Komunalnego, Handlu oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-11 10:18:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-11 10:18:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-17 07:40:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji