ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojewoda Lubuski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Lubuski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-03 14:31:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-03 14:31:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03 14:31:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy

W dniu 28.03.2013r. o godz. 9.00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody

2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o przebiegu ferii zimowych.

7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.

8. Informacja z działalności GOPS

9. Informacja z działalności klubów sportowych LZS Koło, Brody, ORLIK

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a/  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe  zakłady budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat  do budżetu,

   b/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.

   c/  przyjęcia przez gminę dotacji

   d/  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020,

   e/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014r. środków stanowiących fundusz sołecki.

   f/   uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na  lata 2013–2017

   g/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu

   h/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 172/20

   i/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 46/3

   j/   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013r.

   k/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2013r.

   l/   przejęcia od Powiatu Żarskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.

   ł/   stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.

   m/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy m. Zasieki i m. Brożek.  

   n/  zmian do uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn. 14.12.2010r. o powołaniu stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

   o/  uchylenia uchwały Nr XVI/123/12 rady Gminy Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin sp. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody.

   p/  przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody

   r/   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody,

   s/   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

   t/   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

   u/  odwołania Przewodniczącej  Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania  radnych.

13. Wolne wnioski.  

14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-25 06:13:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-25 06:14:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03 14:30:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA!!!AZBEST!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:
1) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
2) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 stosowny wniosek wraz z załącznikami do dnia 31 maja danego roku. 
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w pokoju nr 6 tut. Urzędu lub na stronie internetowej  www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest.
Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku.  Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
WAŻNE!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-28 11:41:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-28 11:41:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-28 11:41:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Konsultacje - Plan zabudowy "Parku Wiatrowego Bademeusel"

WAŻNE ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW - zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji - Program opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie - XXIV Sesja Rady Gminy Brody

Nawigacja między stronami listy informacji