ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Gminy Brody informuje, że w dniu 28.05.2012r. o godz. 9:00, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy .

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie Brody.
 6. Aktualna sytuacja w lesie komunalnym oraz parku.
 7. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 8. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody.
 9. możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym.
 10. Promocja gminy oraz pozyskiwanie środków unijnych.
 11. Pozimowa analiza stanu dróg oraz ocena zimowego utrzymania dróg w gminie Brody. 
 12. Planowanie przestrzenne w gminie – informacja.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek,
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody w obrębie Jeziory Wysokie,
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody.
  • uchylenia uchwały w spr. przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
  • zmiany uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
  • zmiany uchwały nr XV/108/12 w spr. przyjęcia :Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012r.”
  • zasad odpłatności za użytkowanie Sali gimnastycznej pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Brodach.
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko i/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
  • zmian w uchwale nr XL/300/10 w spr. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2020
  • zmian w uchwały budżetowej Gminy Brody na 2012r.
  • zmiana wynagrodzenia dla Wójta
  • wygaśnięcia mandatu radnego
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski. 
 16. Zamknięcie obrad Sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Łanicka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-24 12:20:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-24 12:20:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-24 12:20:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Gminy Brody informuje, że w dniu 27.03.2012r. o godz. 9:00, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja w sprawie audytu dla ZGKiM.
 6. Informacja z przebiegu ferii zimowych na terenie Gminy.
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. 
 8. Informacje z działalności OPS, bibliotek oraz świetlic.
 9. Informacje z działalności klubów sportowych na terenie Gminy oraz kompleksu sportowego ORLIK. 
 10. Informacje z działalności sołectw w gminie Brody.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki 
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. 
  • przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 
  • zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody
  • rozpatrzenia skargi na kierownika ZGKiM .
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2012r.
  • zmiany uchwały nr IV/28/03 Rady Gminy Brody z dn.29.01.2003r. ( w spr. wprowadzenia form ochrony przyrody) 
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brody na 2003r środków stanowiących fundusz sołecki
  • zmiany w budżecie
 12. Wnioski i interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-26 11:39:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-26 11:39:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-26 13:02:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W dniu 20.01.2012r. o godz. 10:00, w „Domu myśliwskim” w Brodach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody 
  • ustanowienia diet dla sołtysów 
  • uchwały budżetowej na 2012r. 
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012 - 2020. 
  • ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na 2012r. 
  • ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. -
  • ustalenia planu pracy Rady Gminy
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MD
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-16 13:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-16 13:16:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-16 13:16:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W dniu 28.12.2011r. o godz. 9:00, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Brody .

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena realizacji wniosków komisji i uchwał Rady za II półrocze 2011r.. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • - uchwalenia uchwały budżetowej na 2012r.
  • - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012 - 2020.
  • - zwiększenia udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Żarach.
  • - ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz planu finansowego tych wydatków.
  • - uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.
  • - zmiany do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.
  • - zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
  • - zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
  • - przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
  • - ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012r.
  • - ustalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska na 2012r.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-27 09:14:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-27 09:14:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-16 14:18:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Gminy Brody informuje, że w dniu 28.11.2011r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brody,

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Gminy Brody.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach
    podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Realizacja wykonania inwestycji w 2011r.
6. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2011r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
-   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
-   zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze
    przetargu
 -  zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody w drodze
    przetargu
-   wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia
   30.01.2009r.
-  uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
   innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dn.24.04.2003r. działalności
   pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r.
-  zmian do uchwały nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn.14.12.2010r. o powołaniu
   stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich  działania i składów  
   osobowych.
-  zmiany uchwały nr IV/18/11 R.G. z 14.02.2011r.
-  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m.
   Brody
-  obniżenia średniej ceny skupu żyta  stanowiącego podstawę wymiaru podatku
   rolnego
-  ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od
   nieruchomości, leśny i rolny.
-  zmiana uchwały XI/71/11 dot. ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz
   zwolnień od podatku od nieruchomości
8 .  Wnioski i interpelacje  radnych.
9.   Wolne wnioski.  
10. Zamknięcie obrad Sesji.
 

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS LUBLIN ŻUK A151C i samochodu pożarniczego marki STAR 266 12.3 t .

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przetargi

Konsultacje projektu uchwały

Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
 
Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 
Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 08 listopada 2011r. do 16 listopada 2011r. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji został zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5
 
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres
 
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Halina Wysługocka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Wysługocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-09 09:29:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-09 09:29:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-09 10:12:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W dniu 22.07.2011r. o godz. 1200, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody .

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Brody
  • nadania statutu Sołectwu Marianka 
  • zmiany w uchwale budżetowej
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-20 12:34:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-20 12:34:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-20 12:34:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rada Gminy Brody informuje, że w dniu 30.06.2011r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Brody .

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Brody.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 5. Ocena realizacji uchwał Rady oraz wniosków Komisji za I półrocze 2011r.
 6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
 7. Rozpatrzenie: - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010r. - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2010r.
 8. Zapoznanie się z : 
  • uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010r. 
  • opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r. 
  • wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt.wykonania budżetu za 2010r.
  • uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody dot. udzieleniu absolutorium Wójtowi
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2010r. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2010r. 
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zwiększenia udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Żarach,
  • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  • przyjęcia przez gminę dotacji
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2011r.
  • ustanowienia diet dla sołtysów,
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
  • strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brody na lata 2011-2010.
  • zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z terenu pomilitarnego
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu (ogródki) 
  • zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej – Zasieki. 
 13. Analiza potrzeb w zakresie planowania przestrzennego. 
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-26 16:17:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-26 16:17:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-20 12:35:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Gminy Brody informuje, że przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności gospodarczej w tut. Urzędzie, ( nie mający aktualnego PKD z 2007r.) proszeni są o dokonanie aktualizacji danych we wpisie do ewidencji .

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualizacja polega na złożeniu wniosku o zmianę wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub złożenie zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
 
Wpis lub zmiana nie podlegają opłacie.
 
Do wypełnienia wniosku niezbędne są dane: Nr PESEL, Nr NIP, Nr REGON.
 
Określenie przedmiotu wykonywanej działalności należy dokonać wg Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 2007.
Druk wniosku EDG-1 oraz załączniki do wniosku dostępne są w pokoju nr 7 Urzędu Gminy lub na stronie BIP Brody .
 
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie na formularzu EDG-1 osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne), bądź listem poleconym, przy czym podpis musi być poświadczony przez notariusza).
 
Dane do kontaktu:
Mirosława Dudziak – Inspektor
UG Brody tel. 68- 3712205 lub 68- 3712155

Nawigacja między stronami listy informacji