ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lubsko ul. E.Plater 15, 68-300 Lubsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego.

Informacja ogłoszona dnia 2010-09-08 12:38:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

OBWIESZCZENIE

Brody, 7 września 2010 r.
Znak RL 733-62/10

Wójt Gminy Brody informuje o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Lubsko ul. E.Plater 15, 68-300 Lubsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

przebudowie dojazdu pożarowego Nr B15, B15a, B18, B18a na dz. Nr Nr 657, 659, 639, 654, 130, 764 Obręb Tuplice, Nr Nr 171, 170 Obręb Łazy, Nr Nr, 729, 724, 725, 719, 718, 717, 740, 568, 572, 741, 739, 567, 555, 557, 546, 378, 377, 370, 371, 353, 352, 1117, 1118, 1110, 1111, 1112, 1106, 1105, 1104, 1099, 720, 721, 715, 714, 713 Obręb Jeziory Wysokie, Nr Nr 241, 240 Obręb Nabłoto, Nr Nr 220, 209, 193 Obręb Brody.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Brodach, Rynek 2, pok. Nr 8 w godzinach urzędowania (pn. 800 -1600 , wt - pt. 730 -1530 ).

Decyzja Nr 4/2010

24 września 2010 r.
Znak RL 733-62/10
 
Na podstawie art. 104 § 1 i 2, art.. 105 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Mokwińskiego ul. Browarna 1, 65-823 Zielona Góra z dnia 23 sierpnia 2010 r. data wpływu: 03.09.2010 r.), działającego z upoważnienia Nadleśnictwa Lubsko, ul. E.Plater 15, 68-300 Lubsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dojazdu pożarowego Nr B15, B15a, B18, B18a na dz. Nr Nr 657, 659, 639, 654, 130, 764 Obręb Tuplice, Nr Nr 171, 170 Obręb Łazy, Nr Nr, 729, 724, 725, 719, 718, 717, 740, 568, 572, 741, 739, 567, 555, 557, 546, 378, 377, 370, 371, 353, 352, 1117, 1118, 1110, 1111, 1112, 1106, 1105, 1104, 1099, 720, 721, 715, 714, 713 Obręb Jeziory Wysokie, Nr Nr 241, 240 Obręb Nabłoto, Nr Nr 220, 209, 193 Obręb Brody.

Akapit nr 3 - brak tytułu

u m a r z a m
postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 
U z a s a d n i e n i e
W dniu 3 września 2010r. Pan Mateusz Mokwiński, Pełnomocnik Inwestora – Nadleśnictwa Lubsko, złożył w Urzędzie Gminy w Brodach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dojazdu pożarowego Nr B15, B15a, B18, B18a na dz. Nr Nr 657, 659, 639, 654, 130, 764 Obręb Tuplice, Nr Nr 171, 170 Obręb Łazy, Nr Nr, 729, 724, 725, 719, 718, 717, 740, 568, 572, 741, 739, 567, 555, 557, 546, 378, 377, 370, 371, 353, 352, 1117, 1118, 1110, 1111, 1112, 1106, 1105, 1104, 1099, 720, 721, 715, 714, 713 Obręb Jeziory Wysokie, Nr Nr 241, 240 Obręb Nabłoto, Nr Nr 220, 209, 193 Obręb Brody.
Do wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją przedsięwzięcia oraz wypis z rejestru gruntów.
W związku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, czyli w tym przypadku Wójt Gminy Brody.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy jest wójt.
W trakcie rozpatrywania wniosku stwierdzono, że planowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), w związku z tym nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
Planowane przedsięwzięcie, pomimo tego, że znajduje się w obszarze Natura 2000, nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, gdyż inwestycja ta jest związana bezpośrednio z ochroną tego terenu (droga przeciwpożarowa), spełnione są wiec warunki określone w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
P o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Wójt inż. Zbigniew Wilkowiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
G.Jarosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-08 12:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-08 12:38:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-22 16:32:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony