ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody

                                                                        Państwowy Powiatowy

                                                                       Inspektor Sanitarny

                                                                       w Żarach

Znak RL.6220.5.2012                                                                                                                                                                                      Brody, 2 lipca 2012 r.

         Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwracam się  z prośbą o wydanie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do segregacji odpadów wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Informuję, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie znajduje się w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Dla obszaru przedsięwzięcia objętego wnioskiem istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dz. Nr 935 położona jest na terenie oznaczonym jako:

Zm 11 – P,S,KS,PB,U : teren istniejących obiektów kubaturowych, dróg urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody. Teren ten przeznacza się dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełniania.      

 

 

Ryszard Kowalczuk

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-03 10:30:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-03 10:31:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-03 10:33:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz   w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zasieki, położonego w m. Zasieki na dz. Nr 140, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od dnia 14 lutego 2012 r. do dnia 6 marca 2012 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach Rynek 2,w dniu 16 lutego 2012 r. o godz. 1300.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy  Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-06 11:58:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-06 11:58:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-06 11:58:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

RL.6220.6.2011 Brody, dnia 16 stycznia 2012 r.

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 16 stycznia 2012 r. na wniosek Eko Recykling Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”.
 
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 21 dni od dnia podania do wiadomości.
 
WÓJT GMINY
mgr Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-17 14:59:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-17 14:59:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-17 15:00:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE Brody, 19 grudnia 2011 r. Znak RL.6220.6.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
„Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”
 
W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem wnioskowanej decyzji.
Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 8).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brody przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-27 14:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-27 14:27:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-27 14:30:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Znak RL.6220.6.2011 Brody, 22 września 2011 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Podchorążych 23 A 68-200 Żary
 
Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy Eko Recykling Brożek 20, 68-343 Brody o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o wydanie opinii sanitarnej w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
GJ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
GJ
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-22 11:59:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-22 11:59:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-22 12:00:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Znak RL.6220.6.2011 Brody, 22 września 2011 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przesyłam w załączeniu wniosek firmy Eko Recykling Brożek 20, 68-343 Brody o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
GJ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
GJ
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-22 11:57:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-22 11:57:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-22 12:00:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody, dnia 22 września 2011 r.
Znak RL.6220.6.2011
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
że w dniu 22.09.2011 r., na wniosek Eko Recykling sp. z o.o. Brożek 20, 68-343 Brody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody”.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
 
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć określonych przepisem § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397). Przytoczony przepis klasyfikuje przedsięwzięcie jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do recyklingu opon i odpadów gumowych na dz. Nr 924 i 935 Obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody” jest Wójt Gminy Brody. Decyzja w przedmiocie sprawy zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach Rynek 2 , pok. nr 8, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach Rynek 2.
 
Wójt mgr Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
GJ
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
GJ
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-22 11:55:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-22 11:55:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-22 11:55:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Brody, dnia 17 sierpnia 2011 r. RL.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 17 sierpnia 2011 r. na wniosek Zakładu Projektowo – Usługowego AQUA TECH z siedzibą Brzózka 18, 66-600 Krosno Odrzańskie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Renaturyzacja obszarów wodno-błotnych na terenie Nadleśnictwa Lubsko – budowa obiektów piętrzących na terenie Gminy Brody – obręb Jeziory Wysokie, Biecz – Leśnictwa Nabłoto, Nowa Rola, Gręzawa, Biecz”
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-18 09:57:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-18 09:58:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-18 09:58:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Znak RL 733-51/10

Brody, dnia 4 kwietnia 2011 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
 
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 4 kwietnia 2011 r. na wniosek „ WILAN” s. c. Andrzej Kapela, Wilhelm Klose została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej oraz przebudowa mostu i budowa linii energetycznej” na działkach nr 411, 379/1, 362, 380 Obręb Jałowice, gmina Brody.
 
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody, pok. 8 , w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 14 dni od dnia podania do wiadomości.
 
WÓJT GMINY
mgr Ryszard Kowalczuk

OBWIESZCZENIE Znak RL 733-51/10

Brody, 7 marca 2011 r

Wójt Gminy Brody, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
„Budowa małej elektrowni wodnej oraz przebudowie mostu i budowie linii energetycznej dz. Nr 411, 362, 380, 379/1 obręb Jałowice, gm. Brody”
 
W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem wnioskowanej decyzji.
 
Uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnej można składać w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Rynek 2, 68-343 Brody (pok. Nr 6) oraz elektronicznej: .
 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Brody przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-09 21:24:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-09 21:24:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-27 23:10:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji