ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PODSUMOWANIE

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-02 13:03:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

sporządzone zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

Podstawę do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Nr IX/55/11 Rady Gminy Brody z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
Przeprowadzono procedurę sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu oraz na internetowej stronie urzędu BIP, o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Brody w dniu 9 sierpnia 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. W dniu 18 sierpnia 2011r. uzyskano takie uzgodnienie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w dniu 5 września 2011r. uzyskano uzgodnienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Sporządzaną prognozę oddziaływania na środowisko dostosowano do wymogów uzyskanych uzgodnień odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu w całości.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania. W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko uzyskał pozytywne uzgodnienia organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
Projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dn. 30 stycznia 2012r., pismo: WOOŚ-I410.376.2011.RD z dn. 27.01.2012r. oraz zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dn. 13 stycznia 2012r., pismo NZ-771/ZP-III/424/2011/2012 z dn. 11.01.2012r.
Zapewniony został udział społeczeństwa w procedurze. Stosownie do art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 7 marca 2012r. informację o możliwości zapoznania się - w dniach od 14 lutego 2012r. do 6 marca 2012r., w siedzibie Urzędu Gminy, z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 16 lutego 2012r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. Wyznaczony został termin, w którym można było wnieść uwagi do projektu zmiany planu miejscowego, do 21 marca 2012r. Nie wpłynęła żadna uwaga, w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Do niniejszego projektu zmiany planu miejscowego nie przygotowano rozwiązań alternatywnych. Nie istnieje alternatywa dla jej ustaleń, która powodowałaby mniejszy wpływ projektowanych przedsięwzięć na środowisko. Oddziaływania na środowisko będą miały charakter lokalny i nie będą oddziaływały transgraniczne, zatem odstąpiono również od przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie występuje potrzeba przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień zmiany planu miejscowego.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zasieki, przyjęta została przez Radę Gminy Brody, uchwałą Nr XV/103/2012 w dniu 27 marca 2012 roku.

UZASADNIENIE wyboru przyjętego dokumentu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., póz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brody przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki - uchwałą Nr IX/55/11 Rady Gminy Brody z dnia 22 lipca 2011r. Przedmiotem zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie warunków zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie terenów pod funkcję: 1) tereny usług publicznych – UP; 2) tereny usług sportu i rekreacji – US. Należy stwierdzić, że projekt zmiany planu miejscowego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i w całości realizuje, przedstawione w uchwale intencyjnej zamierzenia. Wobec powyższego przyjęto rozwiązania zawarte w projekcie planu. Uchwałą Nr XV/103/2012 z dnia 27 marca 2012r r. Rada Gminy Brody przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, a dnia 2 kwietnia 2012r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-02 13:02:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-02 13:03:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-02 13:05:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony