ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

IB. 11. A Ant.7160-22/10

Zgodnie z art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Przemysława Hamery - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. działającego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:
 
„Budowa autostrady A18
Odcinek węzeł „Olszyna" - węzeł „Golnice"
od km 0+633.00 do km 71+533.00"

Ogłoszenie o wywieszeniu nieruchomości do sprzedaży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 05.10.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości: Zasieki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Brody


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 03.09.2010 r. siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości: Brody i Marianka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Nawigacja między stronami listy informacji