ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVI/195/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek.
Z treścią podjętej Uchwały, uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 w/w ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu.
                              Wójt
       mgr Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-10 13:40:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-10 13:40:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-10 13:40:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-04 08:35:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-04 08:37:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-04 08:37:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PODSUMOWANIE

sporządzone zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

Podstawę do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Nr IX/55/11 Rady Gminy Brody z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
Przeprowadzono procedurę sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu oraz na internetowej stronie urzędu BIP, o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Brody w dniu 9 sierpnia 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. W dniu 18 sierpnia 2011r. uzyskano takie uzgodnienie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w dniu 5 września 2011r. uzyskano uzgodnienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Sporządzaną prognozę oddziaływania na środowisko dostosowano do wymogów uzyskanych uzgodnień odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu w całości.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania. W jej trakcie projekt planu wraz z prognozą na środowisko uzyskał pozytywne uzgodnienia organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
Projekt planu wraz z prognozą na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dn. 30 stycznia 2012r., pismo: WOOŚ-I410.376.2011.RD z dn. 27.01.2012r. oraz zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dn. 13 stycznia 2012r., pismo NZ-771/ZP-III/424/2011/2012 z dn. 11.01.2012r.
Zapewniony został udział społeczeństwa w procedurze. Stosownie do art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podano do publicznej wiadomości dnia 7 marca 2012r. informację o możliwości zapoznania się - w dniach od 14 lutego 2012r. do 6 marca 2012r., w siedzibie Urzędu Gminy, z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 16 lutego 2012r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. Wyznaczony został termin, w którym można było wnieść uwagi do projektu zmiany planu miejscowego, do 21 marca 2012r. Nie wpłynęła żadna uwaga, w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Do niniejszego projektu zmiany planu miejscowego nie przygotowano rozwiązań alternatywnych. Nie istnieje alternatywa dla jej ustaleń, która powodowałaby mniejszy wpływ projektowanych przedsięwzięć na środowisko. Oddziaływania na środowisko będą miały charakter lokalny i nie będą oddziaływały transgraniczne, zatem odstąpiono również od przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie występuje potrzeba przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień zmiany planu miejscowego.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zasieki, przyjęta została przez Radę Gminy Brody, uchwałą Nr XV/103/2012 w dniu 27 marca 2012 roku.

UZASADNIENIE wyboru przyjętego dokumentu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., póz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brody przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki - uchwałą Nr IX/55/11 Rady Gminy Brody z dnia 22 lipca 2011r. Przedmiotem zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie warunków zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie terenów pod funkcję: 1) tereny usług publicznych – UP; 2) tereny usług sportu i rekreacji – US. Należy stwierdzić, że projekt zmiany planu miejscowego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i w całości realizuje, przedstawione w uchwale intencyjnej zamierzenia. Wobec powyższego przyjęto rozwiązania zawarte w projekcie planu. Uchwałą Nr XV/103/2012 z dnia 27 marca 2012r r. Rada Gminy Brody przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, a dnia 2 kwietnia 2012r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-02 13:02:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-02 13:03:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-02 13:05:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012 roku

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012 roku.

Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.brody.pl w zakładce „Aktualności” oraz poniżej:

- projekt uchwały z załącznikiem i uzasadnieniem (link)

 - formularz do zgłaszania uwag (link)

a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju nr 6.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 01 lutego 2012 roku do 14 lutego 2012 roku.

Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. nr 3 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .

Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Sylwia Młynek.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Młynek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Młynek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-01 09:56:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-01 09:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-01 09:59:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody.
 
Z treścią podjętej Uchwały, uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 oraz na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-01 10:06:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-01 10:07:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-01 10:09:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody, położonego w m. Brody na dz. Nr 21/15, 21/16 i 48/9, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; w dniach od dnia 3 października 2011r. do dnia 24 października 2011r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2 w dniu 20 października 2011r. o godz. 1300. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr IX/55/11 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, obejmującego teren działki Nr 140, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Brody.
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
 
Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w terminie do dnia 05.09.2011 r.
 
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Brody 10.08.2011 r. Wójt  mgr Ryszard Kowalczuk
 
 
 
Obwieszczenie wywieszono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brody, ul. Rynek 2, w terminie od 10 sierpnia 2011 r. do 5 września 2011 r.
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zasieki, w terminie od 10 sierpnia 2011 r. do dnia 5 września 2011 r.
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brody.pl w dniach od 10 sierpnia 2011 r. i nie krócej niż do 5 września 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J.Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J.Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-11 13:20:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-11 13:20:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-11 13:20:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 01.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w obrębie Zasieki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Mlynek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Młynek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-04 09:56:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-04 09:56:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-04 10:11:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniu 07.07.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w obrębie Zasieki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S.Młynek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S.Młynek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-20 12:36:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-20 12:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-04 10:11:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przeprowadzonego naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z przeprowadzonego naboru na kandydatów do realizacji działań przewidzianych w projekcie systemowym ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej :lekarz, florysta-bukieciarz stwierdza, iż do realizacji działań na stanowisko lekarz wpłynęła 1 oferta, florysta-bukieciarz 2 oferty.
Komisja rekrutacyjna w składzie:
  1. Józefa Walczak – przewodnicząca
  2. Helena Miklaszewska – koordynator
  3. Katarzyna Niekraszewicz – członek
Komisja do realizacji w/w działań z wybranych ofert zakwalifikowała lekarza Panią Joannę Niekraszewicz- Kulik zam. Gubin oraz florysta-bukieciarz Panią Wiesława Cieślik zam. Jasienica.
 
Brody, dnia 20 czerwca 2011r.
Przewodnicząca komisji Józefa Walczak
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Niekraszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Niekraszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-14 13:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-14 13:28:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-14 13:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji