ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:07:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brody w roku 2007.

  1. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu gmina przekaże dotacje w wysokości 38.000zł brutto oraz umożliwi nieodpłatne użyczenie boisk .
  2. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
  3. Zadanie ma być realizowane w ciągu całego 2007roku i ma polegać na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, organizowaniu imprez, zawodów, turniejów sportowych, braniu udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych na terenie innych gmin. Do zadania należy również bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej
  4. Oferty należy składać w terminie do 07 kwietnia 2007r. do godz. 15,00 na adres – Urząd Gminy w Brodach, Rynek 2, 68-343 Brody . Oferta winna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) – formularz w załączeniu.
  5. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2007r.”
  6. Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
  7. Wybór oferty nastąpi w terminie 3 dni od dnia w którym upłynął termin składania ofert
  8. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria :

        - atrakcyjność projektu dla mieszkańców gminy – 50 pkt.

        - budżet projektu, w tym wkład własny wnioskodawcy – 30 pkt.

        - doświadczenie i zaplecze wnioskodawcy niezbędne do realizacji projektu – 20 pkt. 

    9. W roku 2006 Gmina Brody realizowała to zadanie powierzając je organizacjom pozarządowym i         

        przeznaczyła na ten cel 38.000zł.

 

Wójt Gminy Brody Zbigniew Wilkowiecki   

 
« powrót do poprzedniej strony