ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-08-30 20:07:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.500 zł.

Gmina oświadcza, że na zbywanej nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchowymi.
W związku z powyższym na nieruchomości może wystąpić konieczność wykonania takich badań przez nabywcę na własny koszt.
Jednocześnie Gmina oświadcza, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej z uwagi na powyższe zagrożenia jak również nie ponosi odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi.


Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody teren ten stanowi proj. tereny pomilitarne Brożek – Zasieki, wskazane do aktywizacji gospodarczej i wielofunkcyjnego rozwoju; tereny dla przemysłu i rzemiosła.
Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowanym po byłej fabryce prochu strzelniczego.
Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się kwotę 1983 zł za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz dokonanie wyceny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kwocie 2.650 zł płatne w kasie Urzędu Gminy w Brodach lub na konto Urzędu Gminy Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658 BZ WBK Lubsko do dnia 30.03.2007 r. do godz. 1400. Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2007 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, Rynek 2.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Brodach, telefon nr (0–68)3712205 lub 3712155.
 
« powrót do poprzedniej strony