ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-11-17 11:53:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Lp.
Księga wieczysta Nr działki i miejsce położenia Pow.  w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m.Zasieki Cena wywoławcza  w zł (netto) Wadium w zł Termin przetargu Godzina przetargu Termin wpłacenia wadium

 

1.

  18206   179/4 Zasieki   1508 Nieruchomości niezabudowane,

 

nieuzbrojone,

 

wolne od obciążeń i zobowiązań

 

 

 

Tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oraz użytków rolnych. Funkcja terenów osadniczo – rolna. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji. Architektura nowej zabudowy winna nawiązywać gabarytami i charakterem do zabudowy istniejącej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji rzemiosła produkcyjnego i budynków zagrodowych przy zachowaniu wymogów związanych z ochroną środowiska i przepisów sanitarnych.

 

  14.000       1.400   17.12. 2010r   900   do 13.12. 2010r

 

2.

  18206   179/5 Zasieki   1509   14.000       1.400   17.12. 2010r   930   do 13.12. 2010r

 

3.

  18206   223/6 Zasieki   1461  

 

Tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Funkcja terenów osadniczo – rolna. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji. Możliwość lokalizacji nowej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej ogrodniczej oraz usług, z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego przy zachowaniu wymogów związanych z ochroną środowiska i przepisów sanitarnych.

 

 Architektura nowej zabudowy winna nawiązywać gabarytami i charakterem do zabudowy istniejącej.

 

  14.000       1.400   17.12. 2010r   1000   do 13.12. 2010r

 

4.

  18206   223/7 Zasieki   1462   14.000       1.400   17.12. 2010r   1030   do 13.12. 2010r

 

5.

  18206   223/8 Zasieki   1832   16.000       1.600 &
 

Akapit nr - brak tytułu

Do ustalonej ostatecznie wartości nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn.zm.) naliczony zostanie 22% podatek VAT, o który powiększona zostanie cena sprzedaży. Do ceny zakupu każdej nieruchomości dolicza się koszty dokumentacji i wyceny w wysokości 738 zł brutto.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (T.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Osoba fizyczna uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wadia w podanych wysokościach i terminach należy wnosić w kasie Urzędu Gminy w Brodach pokój nr 3 do godz. 14.00 lub na konto BZ WBK o/Lubsko Nr 22109015640000000056001658. Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, upoważnia ono do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.
 
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 
Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.
 
I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się: poz. 1 i 2 : 17.06.2010 r., poz. 3,4 i 5: 18.06.2010 r.
II przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się: poz. 1 do 5 - 29.09.2010 r.
 
Miejsce przeprowadzenia przetargów: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2 pokój nr 2.
Przetargi mogą być odwołane z ważnych powodów.
Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68)3712155 w. 40 pokój nr 6.
« powrót do poprzedniej strony