ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.11.2019r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenie  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 08:13:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 08:13:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20 11:42:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W dniu 28.10.2019r. o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się X Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  X  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja dot.  analizy oświadczeń majątkowych.
8. Stan przygotowania cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”.
9. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w spr aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody   oraz obowiązujących planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
11. Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Jeziory Dolne.
12.  Podjęcie uchwały w spr określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w spr zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie na 2019r.
15. Interpelacje i zapytania  radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 11:36:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 11:37:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 11:37:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1984 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

                 W dniu 30.09.2019r. o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podsumowanie wakacji 2019r
8. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brody prawa własności nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa.
9. Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Brody
10. Podjęcie uchwały w spr zawarcia pomiędzy Gminą Brody, a Gminą Lubsko porozumienia  międzygminnego dotyczącego  realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
11. Podjęcie uchwały w spr zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
12. Uchwała intencyjna w sprawie wsparcia m. Forst w działaniach zmierzających do odbudowy mostu Lange-Brucke  Zasieki – Forst.
13. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie na 2019 r.
14. Interpelacje i zapytania  radnych.
15. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
16..Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-24 11:38:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-24 11:38:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 11:38:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 12.09.2019r. o godz. 9 00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 09:57:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-10 09:57:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10 09:57:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28.06.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Brody.
3. Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
4. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Raport o stanie Gminy Brody.
a) debata nad raportem
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2018r.
9. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2018r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2018r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2018r.
      - uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2018r.
14. Podjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
15. Podjęcie uchwały w spr. zmiany WPF na lata 2019-2034.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy Brody, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jasienica.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
19. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-25 08:35:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-25 08:36:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 08:36:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
W dniu 17.06.2019r. o godz. 900 w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 08:06:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 08:06:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 08:06:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII Sesję Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.05.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  VII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Policji za 2018r oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brody.
8. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
9. Podjęcie uchwały w spr. zmiany w budżecie na 2019r.
10. Podjęcie uchwały w spr. zmiany WPF
11. Odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-28 09:51:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-28 09:52:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28 09:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21.05.2019r. o godz. 9 00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 15:15:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 15:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13 15:15:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20.05.2019r o godz. 9 00 w sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 15:14:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 15:14:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13 15:14:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.04.2019r. o godz. 900, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  VI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Analiza potrzeb dzieci niepełnosprawnych
8. Informacja o stanie zaplanowanych inwestycji.
9. Środki pomocowe współpraca z zagranicą.
10. Sprawozdanie z realizacji w 2018r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień.
12. Podjęcie uchwały w spr. zmiany w zał. do Uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
13. Podjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia  28 .03. 2019r. w spr. zarządzenia  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Interpelacje i zapytania  radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-25 08:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-25 08:33:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28 09:52:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji