ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXX Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 03.03.2022r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w Sołectwa Jeziory Dolne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy brody do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
15. Interpelacje i zapytania  radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-28 13:43:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-28 13:43:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-28 13:43:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXIX Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 29.12.2021r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Janiszowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Janiszowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Jeziory Dolne w celu odwołania Sołtysa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2021 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody na 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brody na lata 2022-2034.
23. Interpelacje i zapytania  radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-21 08:01:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-21 08:01:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-21 09:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVIII Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 29.11.2021r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Promocja Gminy i pozyskiwanie środków unijnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Sprawy różne 
27. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 12:37:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 12:37:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 10:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVII Sesja Rady Gminy Brody, odbędzie się w dniu 29.10.2021r. o godz. 900, w Zespole Szklono-Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXVII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Brody na temat oświadczeń majątkowych.
10. Informacja Sekretarza Gminy Brody na temat oświadczeń majątkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według własności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brody na rok 2021.
16. Interpelacje i zapytania  radnych.
17. Sprawy różne 
18. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 08:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 08:10:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-27 08:10:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7 .Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach dotycząca zajęć wakacyjnych w bibliotece w Brodach oraz filii w Bieczu .
9. Informacja  Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brodach dotycząca  przedsięwzięcia „Naukowy Zawrót Głowy ”w trakcie tegorocznych wakacji .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Janiszowice w celu odwołania Sołtysa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,, Zachodnie Okolice Lubska”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- Filia w Zielonej Górze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2021/2022
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2021
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-29 09:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-29 09:43:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29 09:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 20.07.2021 r. o godz.  1200,  w  Zespole Szkolno -  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilńskiego 11
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Brody na 2021 r.
5. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-16 10:22:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-16 10:22:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 10:22:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIV sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W dniu  25.06.2021r. o godz. 1200, w Szkole Podstawowej w Brodach odbędzie się  XXIV sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Raport o stanie Gminy Brody.
    -  debata nad raportem
    -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2020r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2020r.
9. Zapoznanie się z:
      -  uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2020r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2020r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2020r.
      - uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta  Gminy Brody z wykonania budżetu za 2020r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2021r.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad Sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-22 09:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-22 09:16:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 09:16:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie obrad  XXIII Sesji Rady Gminy Brody.
3. Sprawdzenie obecności.
4.Ślubowanie radnego.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o stanie zaplanowanych inwestycji.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi za 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 15.01.2021r. przez p. Annę Szmelcer
13. Podjęcie uchwały w spr rozpatrzenia petycji z dn. 11.12.2020r złożonej przez p.Arkadiusza Rakoczy
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brody
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brody do Europejskiego Ugrupowania  Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”.
17. Podjęcie uchwały w spr uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023
18. Podjęcie uchwały w spr przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025
19. Podjęcie uchwały w spr ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
20. Podjęcie uchwały w spr przekazania środków finansowych dla Policji
21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2021r.
22. Interpelacje i zapytania  radnych.
23. Sprawy różne
24. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-26 06:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-26 06:22:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 06:22:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Brody
2. Sprawdzenie obecności
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Wręczenie medali Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z okazji 30 lecia Samorządu Terytorialnego
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2021 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11.12.2020 roku złożonej przez Arkadiusza Rakoczy
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku złożonej przez Annę Szmelcer
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Brody na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
14. Interpelacje i zapytania  radnych
15. Sprawy różne
16. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 09:10:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 09:10:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 09:11:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXI Sesji Rady Gminy Brody
2. Sprawdzenie obecności
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Podsumowanie prac komisji za 2020r.
8. Stan bezpieczeństwa publicznego, PPOŻ, OC i spraw p. powodziowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego  na 2021  rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku  Publicznego  na 2021 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy  Rady Gminy Brody  na 2021 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica”
15. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Sprawy różne
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 09:15:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 09:15:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 10:15:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji