ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLIV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLIV Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.09.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Brody.
6. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podsumowanie wakacji 2023r.
9. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej dot. koncepcji funkcjonowania placówki publicznej.
10 Aktywizacja bezrobotnych
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka, umożlwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Koło w celu odwołania członków Rady Sołeckiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Koło w celu odwołania Sołtysa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Koło.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Koło.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2034.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 13:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 13:56:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 13:56:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLIII Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 31.08.2023r. o godz. 900, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2. Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad Sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-29 08:52:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-29 08:52:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-29 08:54:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLII Sesja Rada Gminy Brody odbędzie się 22.06.2023r. o godz. 9.00, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLII Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 22.06.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja przedstawicieli Starostwa o działaniach podejmowanych na terenie Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Brody.
6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Brody.
7. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Propozycja wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
10. Środki pomocowe, współpraca z zagranicą
11. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
12. Raport o stanie Gminy Brody
- debata nad raportem,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
13. Rozpatrzenie
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022r.
- sprawozdania finansowego gminy Brody za 2022r.
14. Zapoznanie się z:
- uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022r.,
- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2022r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2022r.,
- uchwałą RIO w sprawę wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2022r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonywania budżetu za 2022r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zbycia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu .
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2034.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Wolne wnioski i informację. 
27. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-14 10:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-14 10:49:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-14 10:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13.06.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 12:30:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 12:30:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.06.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 12:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 12:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 12:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 18.05.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-09 09:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-09 09:00:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 09:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 15.05.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-09 08:58:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-09 09:00:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 09:00:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLI Sesja Rady Gminy Brody, odbędzie się w dniu 20.04.2023r. o godz. 900, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Brody.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad Sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 12:13:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 12:14:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 12:14:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XL Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XL Sesję Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.03.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XL Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja  o działalności kompleksu sportowego „Orlik” i „Zjednoczeni Brody”.
8. Informacja o działalności GOPS za 2022r.
9. Analiza realizacji wniosków komisji za 2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Brody
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomościach albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na ternie gminy Brody
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2023 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/20 Rady Gminy Brody z dnia 16.03.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Brody
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie bezprzetargowym
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Wolne wnioski i informację. 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 11:30:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 11:30:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 11:53:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
W dniu 20.03.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
 
Przewodniczący    Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 13:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 13:35:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 13:35:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji