ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Brody
2. Sprawdzenie obecności
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Wręczenie medali Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z okazji 30 lecia Samorządu Terytorialnego
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2021 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11.12.2020 roku złożonej przez Arkadiusza Rakoczy
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku złożonej przez Annę Szmelcer
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Brody na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
14. Interpelacje i zapytania  radnych
15. Sprawy różne
16. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 09:10:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 09:10:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 09:11:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXI Sesji Rady Gminy Brody
2. Sprawdzenie obecności
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Podsumowanie prac komisji za 2020r.
8. Stan bezpieczeństwa publicznego, PPOŻ, OC i spraw p. powodziowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego  na 2021  rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku  Publicznego  na 2021 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy  Rady Gminy Brody  na 2021 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica”
15. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Sprawy różne
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 09:15:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 09:15:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27 10:15:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XX  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-28 09:53:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-28 09:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-28 09:53:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14.12.2020r. o godz.  1000,  w  Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego odbędzie się  XIX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-13 18:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-13 18:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-13 18:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych .
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Brody  do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości uchwały w sprawie rozwiązania  Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26.04.2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
 publicznego i o wolontariacie na 2021r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020r.
21. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2021r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034.
23. Interpelacje i zapytania  radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-24 11:55:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-24 11:55:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 11:55:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, oraz komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W świetlicy OSP Brody w Brodach w dniu 12.10.2020r. o godz. 8 00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, oraz komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 12:40:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 12:40:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 12:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XVII  Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja dot. funkcjonowania  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w okresie pandemii.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy  Brody w trybie przetargu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w Drodze bezprzetargowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marianka w celu odwołania członka Rady Sołeckiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2018-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2020/2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Brody  do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 14:03:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 14:04:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 14:04:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVI sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 3.08.2020r. o godz. 900, w sali nr 4 szkoły Podstawowej w Brodach odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Raport o stanie Gminy Brody:
    -  debata nad raportem
    -  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2019r.
9. Zapoznanie się z :
      - uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
      - uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  Wójta  Gminy Brody z wykonania budżetu za 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2019r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2020r.
14. Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-28 09:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-28 09:19:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28 09:19:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W dniu 22.06.2020r.  o godz.  900,  w  sali nr 4  Szkoły Podstawowej w Brodach. odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym z terenu Gminy Brody.
8. Podjęcie  uchwały w spr  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
9.Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie 2020r.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad Sesji.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-16 10:30:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-16 10:30:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 10:30:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 9.06.2020r. o godz. 900  w świetlicy OSP Brody, odbędzie  się  posiedzenie  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Wawrzyniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-03 09:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-03 09:59:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03 09:59:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji