ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIX Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-21 08:01:56 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXIX Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 29.12.2021r. o godz.  900,  w  Zespole Szklono  Przedszkolnym w Brodach ul. Kilińskiego.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Janiszowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Janiszowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Jeziory Dolne w celu odwołania Sołtysa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2021 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody na 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brody na lata 2022-2034.
23. Interpelacje i zapytania  radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad Sesji.
« powrót do poprzedniej strony