ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXI Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-20 09:15:37 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXI Sesji Rady Gminy Brody
2. Sprawdzenie obecności
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6 .Informacja Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Podsumowanie prac komisji za 2020r.
8. Stan bezpieczeństwa publicznego, PPOŻ, OC i spraw p. powodziowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego  na 2021  rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji  Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku  Publicznego  na 2021 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy  Rady Gminy Brody  na 2021 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Woskownica”
15. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Sprawy różne
19. Zamknięcie obrad Sesji.
« powrót do poprzedniej strony