ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XVIII Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-11-24 11:55:56 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych .
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Brody  do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa”
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brody
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości uchwały w sprawie rozwiązania  Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26.04.2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
 publicznego i o wolontariacie na 2021r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020r.
21. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2021r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2034.
23. Interpelacje i zapytania  radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad Sesji.
« powrót do poprzedniej strony