ˆ

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2018-2023: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-04 15:05:24 przez Tomasz Paś

8.06.2020 r.

  1. Komisja jest za wydaniem stanowiska, że Rada Gminy podtrzymuje zapis uchwały nr NNN/278/98 Rady Gminy Brody z dnia 19.06.1998r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
  2. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie dotyczące zwiększenia środków na remont bramy zasieckiej.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

25.05.2020 r.

1.  Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    - wprowadzenia zmian w statutach sołectw.
    - uchylenia uchwały w sprawie przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu. Dz. Nr 267/4
    -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu. Dz. Nr 276/2
    -  odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w  sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zachodnie Okolice Lubska”.
    -  zmiany w budżecie na 2020r.
    -  zmian w WPF
Zastępca
Przewodniczącego Komisji
Jan Ostapiej

6.03.2020 r.

1. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
-   wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
- Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody
-  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
-  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
- zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa  Jałowice.
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2020 roku.
3. Zaopiniowano negatywnie projekt uchwały w spr. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Brody na 2021 r.
4. Uchwałę w spr. wprowadzenia zmian w statucie sołectwa odłożono do ustalenia na następnym posiedzeniu komisji.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

14.02.2020 r.

1. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
- regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody.
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
- wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Uchwalę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody, odłożono do analizy na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja  jest za przekazaniem do konsultacji projektu Statutu sołectwa.
4. Komisja zapoznała się z bilansem wody wydobytej z ujęć za 2019r.
Wnioskują o ograniczenie ubytków wody.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

17.01.2020 r.

1. Komisja proponuje, by Wójt z Panią Skarbnik spotkali się z Panią Burmistrz Forst i ponownie przeanalizowali sytuację  związaną z finansowaniem inwestycji.
2. Zapoznano się z:
- informacją dot. stanu aktualizacji  Strategii Gminy, Studium, Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- informacją o mieszkaniach socjalnych i komunalnych oraz stan zadłużenia na 31.12.2019r
- informacją o referacie komunalnym
- informacją dot. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
- informacją dot. działalności Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r
- Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020r.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr.
- zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
- wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne.
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.
- wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dla dróg których zarządcą jest Gmina Brody.
4. Komisja prosi o przygotowanie na następne posiedzenie  informacji dot.
- ilości wyprodukowanej  wody i ilości wody sprzedanej na poszczególnych stacjach. Ilość wyjazdów do awarii SUW.
- ilość godzin pracy koparki za 2019r.
- rozliczenia finansowego placówki wsparcia dziennego oraz stowarzyszenia sportowego.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

9.12.2019 r. i 10.12.2019 r.

1. Zapoznano się z podaniem Sołectwa Suchodół z prośbą o założenie dodatkowego oświetlenia na wsi. Podanie wpłynęło po 31 września, czyli po terminie składania wniosków do budżetu w związku z tym nie zabezpieczono środków w budżecie.
2. Aby uszczelnić opłaty za wjazd na teren cmentarzy należy pozamykać bramy wjazdowe.
3. Opracowano plan pracy komisji na 2020 r.
4. Komisja proponuje zmniejszyć w promocji o 13 tys. zł. i przekazać na OSP – zakup samochodu.
5. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
- zmian w w budżecie na 2019r.
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brody na rok szkolny 2019/2020
6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr.:
- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.
- skargi   na  działalność Wójta
- zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Ustalono dofinansowanie 50% wartości inwestycji nie więcej niż 6 tys. zł.
7. Komisja  proponuje zmiany do projektu budżetu na 2020 r.
Zwiększenie DOCHODÓW ogółem o kwotę 30 tys. zł. w tym:
- dz. 400 rozdz.400 02   ( dostarczanie wody § 083) o kwotę 20 tys. zł. (po zmianie 370 tys. zł.)
- dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona  środowiska rozdz. 900 01  ( gospodarka ściekowa i ochrona wód § 083) o kwotę 10 tys.zł. ( po zmianie   240 tys. zł.)
WYDATKI
  1. W wydatkach proponuje się zwiększyć o 30 tys. zł. w dz. 400 rozdz. 400 02 § 4270  - dostarczanie wody ( na wymianę złoża  SUW Biecz).
  2. Dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dz. 400 rozdz. 40002 § 4270 o 10 tys. na wymianę złoża filtrującego SUW Biecz,  ogółem na to zadanie  zabezpiecza się kwotę 40 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

27.11.2019 r.

1. Komisja  analizowała projekt budżetu na 2020 r.
Komisja proponuje zwiększyć dochody w dz. 400 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) do  kwoty 370.000 zł.
2. Aby uszczelnić opłaty za wjazd na teren cmentarzy należy pozamykać bramy wjazdowe.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

18.10.2019 r.

1.  Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w spr.
- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody oraz obowiązujących planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Zapoznano się z :
- projektem uchwały w spr. zmian do budżetu na 2019r.
- wykonaniem budżetu za I półrocze 2019r.
3. Komisja wnioskuje o:
- udrożnienie burzówki w m. Biecz
- zabezpieczenie środków na wymianę złóż w hydroforni Biecz , w budżecie na 2020r.
- zaplanowanie środków na zakup agregatu do stacji uzdatniania wody w Bieczu.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.09.2019r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brody prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
- zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej  sołectwa Brody
- zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zawarcia pomiędzy Gminą  Brody, a Gminą Lubsko porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
2. Nie podjęto decyzji dot. projektów  uchwał  w sprawie:
- zmiany w załączniku do Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- wprowadzenia zmian w statucie sołectw.
3. Komisja prosi o przygotowanie informacji dot. zużycia wody  od 1 stycznia do 30 czerwca  2018r. i od 1 stycznia do 30 czerwca  2019r.
4. Komisja proponuje rozpoznać
- koszty modernizacji sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Brodach,
- zakupu nowej koparki,
- koszty zakupu wodomierzy do odczytu radiowego
5. Komisja wnioskuje o przystąpienie do opomiarowania gospodarstw, które jeszcze nie mają zainstalowanych liczników.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.05.2019r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
2. Komisja proponuje rozpocząć procedurę zlecenia wykonania  aktualizacji statutu gminy dla pani, która przeprowadziła szkolenie radnych. Proponują środki z budżetu Rady Gminy.
3. Komisja  uważa, że pismo pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach dot. spotkania w formie „ lokalnego okrągłego stołu” zgodnie z kompetencją powinno być skierowane  do organu prowadzącego czyli do Wójta  Gminy Brody,  a nie do Rady Gminy.
4. Komisja prosi o opinię radcy prawnego czy można nagrywać posiedzenia  komisji i ogłaszać je w BIP.
5. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2018r. Zwrócono uwagę na brak wykonania w dz. 710 , nie wykonano aktualizacji studium.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

15.04.2019 r.

1. Komisja przychyliła się do propozycji Wójta, o zaplanowaniu środków w przyszłym budżecie na zatrudnienie brygadzisty. Obecnie można wytypować z pośród pracowników osobę, która będzie pełniła te obowiązki.
2. Komisja przychyla się do wniosku Wójta  dot. zainstalowania fotokomórek na terenie obiektów pomilitarnych w Brożku.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr.
-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasień,
-  zmiany w zał. do Uchwały nr XVII/116/16 R.G. z 26.04.2016r. w spr. zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Zapoznano się z Zarządzeniem Wójta w spr. ustalenia sposobu i zasad udostępniania świetlic wiejskich Gminy Brody oraz wysokości opłat za korzystanie ze świetlic.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.03.2019r.

1. Komisja wnioskuje o zwiększenie do kwoty 7 tys. dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, nie więcej jak połowa kosztów inwestycji.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały  w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
3. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie, uaktualnienie złożonych deklaracji na  odbiór nieczystości stałych w gminie.
4. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
-  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso,
-  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
-  ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brody
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

11.01.2019 r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w spr. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok .
2. Zapoznano się
- ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok,
-  z projektem uchwały w spr. ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania.
- z projektem uchwały dot. wyboru sołtysów
3. Komisja prosi o:
- przygotowanie propozycji dofinansowania do 1m3  wywozu  nieczystości płynnych,
- dokonanie rozeznania  wzięcia  w leasing  samochodu asenizacyjnego,
- przeanalizowanie regulaminu dofinansowania do domowych oczyszczalni ścieków, z możliwością  zwiększenia kwoty dofinansowania.
4. Komisja wytypowała p. Marka Tracza, p. Adama Babiarza, p. Andrzeja Turowskiego - do komisji sprawdzającej szamba na wsiach.
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

9.09.2020r.

Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
- zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2018-2022.
- odwołania członka Rady Sołeckiej sołectwa Marianka.
Wnioski Komisji:
Ustalenie procentowego udziału  wszystkich właścicieli w kosztach remontu zasobu mieszkaniowego – Biecz 12 . Za wnioskiem komisja głosowała jednogłośnie.
 
Przewodniczący komisji
Marek Tracz
« powrót do poprzedniej strony