ˆ

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2017-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-26 09:05:33 przez Tomasz Paś

16.03.2017r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
-  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody
-  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
2. Zapoznano się z projektem uchwał:
   -  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku  Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Komisja nie wnosi uwag do powyższej uchwały.
   - w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
    - w spr. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
    - w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
3. W związku z trudną sytuacją finansową   wykonanie  zmiany studium  i plan  miejscowy Komisja   przekłada  na 2018r.
4. Zapoznano się z informacją  Wójta dot.
-  dofinansowania  oczyszczalni  przydomowych
-  mieszkań socjalnych
5. Komisja wnioskuje o przygotowanie stawek na wykonywanie usług zewnętrznych przez referat komunalny.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

13.02.2017r

1. Zapoznano się z  informacja  o stanie realizacji  inwestycji gminnych w 2017r.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   zmian do uchwały XVI/99/14 w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
-   udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
-   projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
-   skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
3. Zapoznano się z informacją  Wójta dot. realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.01.2017r.

Przyjęto plan pracy komisji na rok 2017. Zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa za 2016r.. Komisja analizowała projekt uchwały dotyczący uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok.
            Komisja, w punkcie 4 miała wątpliwości dotyczące wydatkowania środków na działalność ORLIKA. W budżecie Gminy Brody na ten cel są przeznaczone środki, więc zaplanowane środki z RPA, komisja proponuje przekazać na organizację ferii zimowych lub wakacji.
Komisja opiniowała uchwałę dotyczącą: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody.
Komisja proponuje w § 2 ust. 2  zmienić zapis (Wójt podejmuje po zasięgnięciu opinii komisji)  na (po podjęciu Uchwały Rady Gminy).
Zapoznano się z uchwałami przedstawionymi przez Panią Sekretarz dot.:
- dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody.
Przyjęto zmiany do budżetu na 2017r bez uwag.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje, aby lokale zadłużone, ale wolne nie przekazywać do dalszego najmu tylko do sprzedania.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
« powrót do poprzedniej strony