ˆ

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2017-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-26 09:05:33 przez Tomasz Paś

14.02.2018r.

1. Komisja wnioskuje o odrzucenie wniosku mieszkańca Zasiek  w spr. wygaszenia mandatu radnemu.
2. Zapoznano się z projektem uchwały w spr. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwały w spr.
     -  uchwalenia wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018 - 2022.
     -  ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
     -  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018r.
     -  zwrotu nieruchomości do zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Filia w Zielonej Górze.
4. Zaopiniowano pozytywnie wniosek o kupno działki w Brożku .
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

15.01.2018r.

1.  Komisja prosi o przygotowanie na następną komisję:
- kalkulacji kosztów wywozu 1m3  nieczystości płynnych,
- wykazu mieszkańców podłączonych i niepodłączonych do kanalizacji
- wykazu liczników zamontowanych w gminie i ile z tego jest zalegalizowanych,
- wykaz stawek na usługi.
2. Komisja wnioskuje o założenie zasuw na wodociągu w Jałowicach,  do końca kwartału.
3. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie sprawy hydrantu w Jałowicach.
4. Komisja zapoznała się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
5. Komisja nie rozpatrywała wniosku dot. odwołania radnego,  wskazując  brak podpisu wnioskodawcy, który należy  uzupełnić.
6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w spr sprzedaży działek.
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

11.12.2017r., 13.12.2017r.

1.  Komisja nie wyraża zgody na przekazanie 5 tys. zł. dla Powiatu na zakup beczki do wody.
2.  Komisja wnioskuje aby ująć w remoncie przedszkola w Brodach przystosowanie wjazdu, toalety i jednej sali dla dzieci niepełnosprawnych.
3.  Komisja jest za dowożeniem posiłków ze Szkoły do Przedszkola.
4.  Komisja wnioskuje o informowaniu sołtysów, kiedy jest równanie drogi w danej wsi.
5.  Ustalono plan pracy komisji na 2018r.
6.  Zapoznano się z :
     - projektem uchwały  w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu  (dz. 4/10 )
     - projektem uchwały  w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu  (dz. 4/11 )
     - projektem  WPF oraz budżetu na 2018r. po stronie dochodów i wydatków  ( bez uwag)
     - ze zmianami w budżecie i WPF na 2017r.
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

20.11.2017r.

1.  Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
-  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brodach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach im. Stefana Batorego i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Publiczną Szkołę Podstawową w Brodach.
-   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2.  Komisja wnioskuje o realizację inwestycji  wodno - kanalizacyjnej w Datyniu.
3. Zapoznano się z projektem dochodów w budżecie na 2018r.
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

16.10.2017r.

1. Zapoznano się z informacją dot. inwestycji na terenie gminy.
2. Komisja jest za tym, by działki nr 4/10, 4/11, na ul. Kilińskiego w Brodach sprzedać w przetargu ograniczonym  na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
3. Komisja wnioskuje o zajęcie stanowiska przez radcę prawnego w sprawie wniosku radnego Marka Tracza o wygaszenie mandatu radnego Romana Janczewskiego.
4. W związku z ostatnimi wydarzeniami, komisji wnioskuje o zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni  w Bieczu.
5. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     - zmian w budżecie,
     - uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, na 2018r.
6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
     -  uchylenia uchwały nr XIII/90/11 R.G. Brody, z dn.28.12.2011r. w spr. uchwalenia Statutu Gospodarki Mieszkaniowej w Brodach,
     -  wprowadzenia zmian do  uchwały nr IV/18/03 R.G. Brody w spr. Statutu Gminy Brody.
     -  trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

20.09.2017

1. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie sprawy z działką nr 4/10 w Brodach ul. Kilińskiego, w terminie do najbliższej sesji Rady Gminy.
2. Komisja wnioskuje o sporządzenie bilansu wody i ścieków za I półrocze 2017r.
3. Pana Tadeusza Żychlińskiego wybrano na z-cę przewodniczącego komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
4. Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie na 2018r. środków na dopłatę dla mieszkańców gminy  za 1m3 wywożonych ścieków.
5. Po przeanalizowaniu wykonania  budżetu za I półrocze 2017r. po stronie dochodów zauważa się wzrost zadłużenia  w działach  400, 700, 756, 900.
6. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
    - uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Woj. Lub. w spr. obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Nysy”
    - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 R.G.Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
    -  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brodach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Stefana Batorego w Brodach.
7.  Zapoznano się z uchwałą w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

21.06.2017r.

1.  Zapoznano się z  projektami uchwał w sprawie
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2016r.
  • absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2016r.
 2. Komisja wyraża zgodę na  propozycję  Wójta dot. 
  • wykonania dojazdu do działki  nr 4/11  w Brodach przy ul. Kilińskiego, z przeznaczeniem na sprzedaż  jej  jako działki budowlanej,
  • rezygnacji ze sporządzenia aktualizacji gminnej ewidencji zabytków,
  • przeniesienia środków ( 8 tys.) z aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, na wykonanie dojazdu do powyższej działki  nr 4/11  w Brodach.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

22.05.2017r.

1. Komisja wnioskuje o wykreślenie z budżetu kwoty 100 tys. zł. z inwestycji pod nazwą „poprawa infrastruktury  technicznej cmentarza w Brodach” i przekazanie jej w formie dotacji na zadanie inwestycyjne  „remont biblioteki w Bieczu”.
2. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
    -  zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „BEZ GRANIC” – część 1/Grenzenios -Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl.Zamkowego”,
     - zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
     - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017 – 2027.
     - zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
     - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
     - wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
     - przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Brody,
     - zmiany uchwały nr XXIX/233/13 R.G.Brody w spr. ustanowienia pomnika przyrody.
3. Zapoznano się z informacją dot:
     - bezrobocia w Gminie Brody na dzień 30.04.2017r.
     - realizacji w 2016r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

19.04.2017r.

1. Komisja zapoznała się z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubsko dot. zwiększenia powierzchni  pomnika przyrody  „Bór Suchy”.
2. Komisja wnioskuje, by wykonanie dachu na budynku biblioteki w Bieczu było wykonane z własnych środków, zakładając, że kwota będzie mieściła się w granicach 100 tys. zł.
3. Komisja jest zaniepokojona brakiem realizacji wystąpień pokontrolnych NIK dot. wody po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
4. Komisja negatywnie ocenia działalność referatu Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.03.2017r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
-  określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody
-  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
2. Zapoznano się z projektem uchwał:
   -  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku  Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Komisja nie wnosi uwag do powyższej uchwały.
   - w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
    - w spr. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
    - w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
3. W związku z trudną sytuacją finansową   wykonanie  zmiany studium  i plan  miejscowy Komisja   przekłada  na 2018r.
4. Zapoznano się z informacją  Wójta dot.
-  dofinansowania  oczyszczalni  przydomowych
-  mieszkań socjalnych
5. Komisja wnioskuje o przygotowanie stawek na wykonywanie usług zewnętrznych przez referat komunalny.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

13.02.2017r

1. Zapoznano się z  informacja  o stanie realizacji  inwestycji gminnych w 2017r.
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   zmian do uchwały XVI/99/14 w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
-   udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
-   projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
-   skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
3. Zapoznano się z informacją  Wójta dot. realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.01.2017r.

Przyjęto plan pracy komisji na rok 2017. Zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa za 2016r.. Komisja analizowała projekt uchwały dotyczący uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok.
            Komisja, w punkcie 4 miała wątpliwości dotyczące wydatkowania środków na działalność ORLIKA. W budżecie Gminy Brody na ten cel są przeznaczone środki, więc zaplanowane środki z RPA, komisja proponuje przekazać na organizację ferii zimowych lub wakacji.
Komisja opiniowała uchwałę dotyczącą: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody.
Komisja proponuje w § 2 ust. 2  zmienić zapis (Wójt podejmuje po zasięgnięciu opinii komisji)  na (po podjęciu Uchwały Rady Gminy).
Zapoznano się z uchwałami przedstawionymi przez Panią Sekretarz dot.:
- dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody.
Przyjęto zmiany do budżetu na 2017r bez uwag.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje, aby lokale zadłużone, ale wolne nie przekazywać do dalszego najmu tylko do sprzedania.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

26.03.2018r.

1.  Komisja zapoznała się z :
     - propozycją  zmiany kategorii dróg gminnych  na drogi wewnętrzne.
     - projektem  zmiany w uchwale dot.. wieloletniego programu  mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata  2018 - 2022.
     - z propozycją utworzenia Zespołu  Szkolno  - Przedszkolnego.
2. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kontroli  przydomowych oczyszczalni ścieków, sprawdzenie czy spełniają odpowiednie wymogi.
3. Komisja ponownie wnioskuje o zamontowanie zasuw , oraz wymianę wodomierzy.
4. Komisja wnioskuje o udzielenie informacji- dlaczego wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzeń w dniach  16.05.2017r. – 6.06.2017r. nie zostały zrealizowane.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
« powrót do poprzedniej strony