ˆ

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

lata 2016-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-26 09:05:33 przez Tomasz Paś

16.01.2017r.

Przyjęto plan pracy komisji na rok 2017. Zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa za 2016r.. Komisja analizowała projekt uchwały dotyczący uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok.
            Komisja, w punkcie 4 miała wątpliwości dotyczące wydatkowania środków na działalność ORLIKA. W budżecie Gminy Brody na ten cel są przeznaczone środki, więc zaplanowane środki z RPA, komisja proponuje przekazać na organizację ferii zimowych lub wakacji.
Komisja opiniowała uchwałę dotyczącą: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody.
Komisja proponuje w § 2 ust. 2  zmienić zapis (Wójt podejmuje po zasięgnięciu opinii komisji)  na (po podjęciu Uchwały Rady Gminy).
Zapoznano się z uchwałami przedstawionymi przez Panią Sekretarz dot.:
- dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody.
Przyjęto zmiany do budżetu na 2017r bez uwag.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje, aby lokale zadłużone, ale wolne nie przekazywać do dalszego najmu tylko do sprzedania.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
« powrót do poprzedniej strony