ˆ

Komisja Budżetu i Rolnictwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2014-2016: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-13 13:20:33

14.12.2016r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwal w sprawie:
 -  zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa ( dopisanie zmiany w sołectwie Jałowice)
-  organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Szkół w Brodach
2. Komisja uznała skargę Szpitala Powiatu Krośnieńskiego sp. z o.o. na działalność GOPS ze bezzasadną.
3. Komisja  proponuje by w 2017r. przystąpić do realizacji uchwały w sprawie wykonania studium, strategii gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Budżet gminy na 2017r.
  Zaopiniowano pozytywnie dochody na 2017r.
 W wydatkach- Dział 700 w Gospodarce mieszkaniowej zaproponowali wykreślenie zapisu „zakupu pieca co” dla ośrodka zdrowia w Brodach.
 Należy dokonać rozeznania zakupu pieca na inny rodzaj ogrzewania.
 Wydatki w budżecie na 2017r. oraz WPF - zaopiniowano pozytywnie
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

5.12.2016r.

1. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie stworzenie dwóch komisji Rady Gminy Brody.
2. Komisja proponuje sprawdzić czy jest możliwość ustalenia wyższej stawki za wywóz nieczystości płynnych  dla zakładów.
3. Plan budżetu – wydatki:
- w dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmienić zapis zamiast aktualizacja gminnej ewidencji zabytków ma być weryfikacja.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

22.11.2016r.

1. Komisja zapoznała się z projektem dochodów na 2016r. nie dokonano żadnych zmian.
2. Zapoznano się z:
- projektami uchwał w sprawie:
- powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych,
- pismem Urzędu Marszałkowskiego dot. Łuku Mużakowskiego wnioskiem 4 mieszkańców Zasiek dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zasiek
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwal w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
- dzierżawy gruntu
4. Komisja negatywnie zaopiniowała pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dot. lokalizacji lasów uznawanych za ochronne
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

19.10.2016r.

1. Zapoznano się z informacją dot. działalności Zespołu Szkół w Brodach. .
2. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
    - zarządzenia wyborów sołtysa w m. Suchodół.
    - określenia wysokości stawek podatku od   nieruchomości
3. Zapoznano się
    - z projektem uchwały w spr. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017r.
     - ze zmianami w budżecie.
4. Komisja proponuje dokonać rozeznania  kosztów zakupu beczki na wodę 1000 l.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.09.2016r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie :projekty uchwał w sprawie:
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze bezprzetargowej
    - zarządzenia wyborów sołtysa w m. Jałowice
2. Komisja opiniuje negatywnie projekt uchwały w sprawie „ wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach nieruchomości niezabudowanej w drodze darowizny” i wnioskuje o przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na remont biblioteki w Bieczu.
3. Zapoznano się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2016r.
4. Komisja przychyla się do  zmian w budżecie oprócz propozycji Wójta dot. przekazania kwoty 1.300 zł. na fundusz wsparcia Policji.
5. Komisja jest za  ujęciem w planie zagospodarowania przestrzennego terenów pomilitarnych zapisu o treści „za wyjątkiem działalności szkodliwej dla środowiska”.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.06.2016r.

Komisja zapoznała się z :projektami uchwał w sprawie:
    - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
    - terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   - zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
     - zmian  w budżecie na 2016r
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

24.05.2016r.

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    -   wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody
     -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
2. Nie zajęto stanowiska w sprawie projektu uchwały dot. „ wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody ( dawna świetlica w Brodach ).
3. Na stronie internetowej „Nasza gmina Brody” jest użyty herb gminy bez zezwolenia, czy w takiej  formie  może być używany?
4. Komisja wnioskuje o wykoszenie traw w parku i okolicy przed dniem 25.06.2016r.
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

19.04.2016r.

1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji w 2015r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Podczas konsultacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi należy wysyłać w formie papierowej, projekt tego programu dla organizacji umieszczonych w BIP.
3. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   - zmiany uchwały w spr. poboru podatków w drodze inkasa.
   - przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
   - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy za dzierżawę gruntu
   - przyjęcia przez gminę dotacji
   - zmiany w budżecie na 2016r.
4. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    - zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (w § 3 zamiast słowa „likwidacja”  wpisać „odcięcie”.)
    - uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w spr. Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”         
    - przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015 – 2030.
5. Zaopiniowano pozytywnie wniosek J. Deki w spr.. zmiany  w planie zagospodarowania przestrzennego Zasiek  dot. rozszerzenia działalności na stację paliw na dz. nr 49/2.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

17.03.2016r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
-  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody na 2016r.
-  uchwalenia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody”
-  przyjęcia „Koncepcji gospodarki ściekowej Gminy Brody”
-  zmiany uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017.
-  uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie w gminie Brody na lata 2016 – 2010.
-  przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015 – 2030.
2.Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
3. Komisja zapoznała się z informacją dot. sytuacji w rolnictwie w gminie
4. Komisja wnioskuje o umieszczenie na tablicach ogłoszeń na wsiach  informacje o programie 500+ .
    Zaproponować sołtysom, by rozdawali wnioski zainteresowanym.
    Zamieścić na stronie internetowej gminy informacje na temat tego programu.
5. Komisja postanawia przeznacza środki z rozdz. 75022 § 3030 na rozdział 75412 na wykonanie sztandaru dla OSP Brody. Kwota będzie uzupełnieniem do brakującej kwoty.
Koszt wykonania sztandaru będzie ok. 5.000 zł.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

18.02.2016r.

1. Dokonano analizy wykonania wniosków komisji oraz uchwał Rady Gminy za 2015r.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    - zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody,
    - zmiany uchwały w spr. poboru podatków w drodze inkasa
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

20.01.2016r.

1. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję Wójta o przystąpieniu do projektu internetu szerokopasmowego. Komisja negatywnie opiniuje  przystąpienie Gminy Brody do „Aglomeracji Zielonogórskiej”
2. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie rozeznania cenowego - utworzenia strony promującej obszary inwestycyjne w gminie Brody.
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała zlecenie wykonania opracowania dot. historii samorządu Gminy Brody w latach 1945-1990 za kwotę 600 zł.
4. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    - Gminnym  programem  profilaktyki  rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii  na  2016 rok
    - ofertą wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych
    - projektem uchwały  w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
   - projektem uchwały w spr. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody, przyznania poszczególnym kryteriom  określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

16.12.2015r.

 1. Komisja wnioskuje o  stworzenie planu opomiarowania  wody mieszkańców Gminy Brody oraz symulacji finansowej  kosztów z tym związanych w roku 2016.
 2. Komisja zapoznała się z projektem  w sprawie ustanowienia stanowiska ekologicznego  pn.  Wydma nad Dużym Stawem”.
 3. Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt uchwały w sprawie  zarządzenia  wyborów sołtysa w miejscowości Jeziory Dolne.
 4. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy i WPF na rok 2016.  
 5. Dokończono analizę projektu budżetu na 2016r.
           Komisja zaproponowała  kwotę 40 tys. zł. planowaną na biesiadę  rozdysponować następująco:
            -  33 tys. zł. na organizację biesiady
            -    4 tys. zł. na zakup  szczepionek przeciw wirusowi HPV
            -    3 tys. zł. dołożyć do rezerwy ogólnej.
    6. Komisja  zapoznała się z  projektami uchwał w sprawie:
        -   zmian w budżecie na 2015r.
        -   zmian w WPF
Przewodniczący komisji
Marek  Tracz

4.12.2015r.

1. Opracowano plan pracy komisji na 2016r.
2. Komisja  przeanalizowała  projekt budżetu na 2016r. – wydatki od dz. 010 do 851.
3. Komisja proponuje zmniejszyć do 30 tys. środki na organizację biesiady.
4. Komisja wnioskuje o opracowanie kosztów termoizolacji  budynku ośrodka zdrowia.
5. Komisja prosi kierownika ZGKiM o przygotowanie na następne posiedzenie informacji:
-  dot.  ilości  odbiorców wody ogółem, ilość opomiarowanych i nieopomiarowanych gospodarstw, ilości wody wyprodukowanej i ilości wody sprzedanej,  ilość założonych liczników na wodę w 2015r..
-  co jest zaplanowane w wydatkach  na cmentarze .
 
Przewodniczący komisji
Marek  Tracz

20.11.2015r.

1. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
-  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2016r.
-  regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Brody, 
-  ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
-  ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.
- wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody z dn. 29.01.2010r. w spr. zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
- zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 -2017.
- wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody z dn. 27.03.2002r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
-  zwolnień w podatku od nieruchomości
3. Komisja przychyla się do propozycji stawek podatku rolnego i leśnego.
4. Zapoznano się z informacją dot. gospodarki  odpadami .
5. Komisja opiniuje pozytywnie  projekt planu dochodów  na 2016r.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.10.2015r.

1.  Komisja zapoznała się z informacjami  dot.:
    -  ustalenia stawek  podatku od nieruchomości
    -  zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg
    -  realizacji inwestycji na terenie Gminy Brody
2. Komisja zapoznała się z pismem Lubuskiej Izby Rolniczej .
    Nie zajęto stanowiska w tej sprawie.
3.  Przy planowaniu planów pracy na 2016r. należy szczegółowo określić temat,  oraz osobę odpowiedzialną za udzielenie odpowiedzi.
4. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie : 
       - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu
       - zarządzenia wyborów sołtysa w miejscowości Janiszowice
Przewodniczący komisji
Marek  Tracz

4.09.2015r.

1. Komisja zapoznała się  z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne  Gminy Brody.
2. Zaopiniowano pozytywnie  zmiany w budżecie na 2015r.zawarte w projekcie uchwały.
3. Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2015r.
4. Komisja proponuje wystąpić do WIOŚ z prośbą o podanie informacji jak realizowane są zalecenia  pokontrolne w firmie Ekorecykling w Brożku.
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

12.06.2015r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu,
- zmiany uchwały nr XXVI/197/13 w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dn. 27.01.2014r. oraz uchwałą nr XLII/314/14 z dnia 13.11.2014r.
2. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
-  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
-  absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2014r.
-  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
-  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
3. Zapoznano się z informacją dot. konserwacji urządzeń melioracyjnych w 2014r.
4. Komisja wnioskuje, by posiedzenia komisji odbywały się w sali USC tut. Urzędu.
5. Komisja wnioskuje o uporządkowanie prawne wraz z dokumentacją  sprawy zainstalowanych urządzeń fotowoltaicznych na budynku szkoły w Brodach. Jeżeli nie ma takiej możliwości to należy to zdemontować.
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

13.05.2015r.

1. Komisja proponuje na remont sali gimnastycznej przenieść środki z :
    -   dz.75075 ( biesiada)  kwotę 30 tys. zł. 
    -   wigilii – kwotę 5 tys. zł.
2. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie 2015r.
3. Zapoznano się z wykonaniem budżetu za 2014r.
4. Uznano za  bezzasadną skargę na kierownika GOPS.
5. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brody
6. Zaopiniowano pozytywnie przekazanie dotacji dla „Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Jasienica” w kwocie 2.500 zł.
 
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

16.04.2015r.

1. Komisja zapoznała się z :
   -  informacją dot. stanu  rolnictwa w gminie Brody, pozyskiwaniem  środków oraz dopłat unijnych.
   -  sprawozdaniem z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
   -  informacją GOPS  Brody dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Brody
2.  Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   -  wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brody w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie programowania 2014 -2020.
   -  zmiany uchwały nr I/3/14 Rady Gminy Brody z dnia 8.12.2014r. w spr. powołania Komisji  Rewizyjnej.
   -  zmian Statutu Gminy Brody,
   -  przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody.
   -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
3.  W uchwale  w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnej komisja proponuje stawki  12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym  oraz 8 zł. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
4. Komisja zapoznała się z  projektem uchwały w sprawie  likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach.
5. Komisja nie zgadza się z pomysłem p. Miklaszewskiej  wydania 4 tys. zł. na zmianę  szaty graficznej naszej  strony internetowej. Komisja uważa to za zbyteczne.  
 
6.  Uwagi dotyczące wykonania budżetu za 2014r.:
-  niskie wykonanie w dz. 600 drogi gminne
-  w dz. 710 –  nie wykonano studium na kwotę 260 tys. zł.
 
 
Przewodniczący Komisji
 
Marek  Tracz

11.03.2015

1. Komisja wnioskuje, by telefon służbowy będący u Kierownika ZGKiM w czasie jego urlopu, został przekazany dla Zastępcy.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
    - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2015r.
    - zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w drodze bezprzetargowej
    - uchylenia uchwały nr 194/09 w spr. ustalenia minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
    - zmiany uchwały nr 215/09 w spr. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
    - zmian w budżecie na 2015r.
    - określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
    - określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody.
 4. Komisja przychyla się do  wniosku Kierownika ZGKiM o zwolnienie zakładu z odprowadzenia do budżetu Gminy środków finansowych tzw. nadwyżki środków obrotowych.
Przewodniczący Komisji
      Marek  Tracz

12.02.2015r.

1. Komisja proponuje na najbliższej sesji  powołać komisję statutową w celu dokonania zmian w statucie Gminy Brody.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
     a/  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
     b/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu.
     c/   zmian w budżecie Gminy Brody na 2015r.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
     a/ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
     b/   w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
    c/  zmiany do uchwały nr XXX/194/09 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność gminy Brody zmienionej uchwałą nr /65/11 R.G. 
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

19.01.2015r.

1. Komisja wnioskuje o  przygotowanie wyliczenia połączenia  Szkoły z Przedszkolem i utworzenia  jednostki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
2. W projekcie budżetu na 2015r.:
    - w dz. 758 pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 180 tys. rozdzielić na:
 • 20 tys. na samochód OSP
 • 40 tys. na drogę ul. Wolności w Brodach
 • 50 tys. na studium
 • 20 tys. na program gospodarki niskoemisyjną
 • 20 tys. na dokumentację przedszkola w Bieczu
 • 30 tys. na gospodarkę ściekową
    - kwota 35 tys .
 Z dz. 600 transport i łączność, komisja proponuje :
 • zmniejszyć o 2.000 zł. w pkt. „zakup paliwa i części do paliw do kosiarek i pił”
 • zmniejszyć o 2.000 zł. w pkt  „zakup części do kos spalinowych „
 • wykreślić „ zakup progów zwalniających i oznakowania drogi gminnej w m. J. Dolne”
 • wykreślić „ wykonanie projektu organizacji ruchu w m. J. Dolne”
z  dz. 750 „Administracja publiczna”
   Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 • wykreślić  koncert PROMNITZ TOUR
   Pozostałą działalność – „ Biesiada w Brodach”
 • zmniejszyć  o 10 tys. zł.
Przeznaczyć na:
- 22 tys. na samochód dla Policji,
- 8 tys.  na przepust na drodze do Jałowic,
- 5 tys. na oczyszczalnie przydomowe.
3. Komisja przychyla się do podwyżki dla pracowników Urzędu systemem kwotowym a nie procentowym.
4. Komisja proponuje zmniejszyć ilość posiedzeń dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 10 w 2015r.
5. Nie podjęto stanowiska dot. projektu uchwały w spr. zm. uchwały nr XXVI/201/13 R.G Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
6. Komisja wnioskuje  o dodanie pkt do programu sesji  dot. informacji  Wójta z wykonania wniosków komisji za miniony okres.
                                              Przewodniczący Komisji
                                                          Marek Tracz

9.01.2015r.

1. Komisja przychyla się do propozycji przekazania 22 tys. zł. na zakup samochodu dla Policji
2. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
3. Zapoznano się z projektem uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
4. Komisja wnioskuje o  wyjaśnienie dostaw wody w Mariance i określenia kosztów  naprawy zaistniałej sytuacji.
5. W budżecie na 2015r.
w dz. 600 transport i łączność, komisja proponuje :
 • zmniejszyć o 2.000 zł. w pkt. „zakup paliwa i części do paliw do kosiarek i pił”
 • zmniejszyć o 2.000 zł. w pkt  „zakup części do kos spalinowych „
 • wykreślić „ zakup progów zwalniających i oznakowania drogi gminnej w m. J. Dolne”
 •  wykreślić „ wykonanie projektu organizacji ruchu w m. J. Dolne”
w dz. 750 „ Administracja publiczna”
   Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 • wykreślić  koncert PROMNITZ TOUR
   Pozostałą działalność – „ Biesiada w Brodach”
 • zmniejszyć  o 10 tys. zł.
w dz. 758 Różne rozliczenia:
   Wydatki majątkowe
 • część środków przeznaczyć na dokumentację ul. Wolności.
 • pozostała część  na gospodarkę ściekową 
6.  Komisja wnioskuje o uporządkowanie sprawy dróg gminnych, w zakresie zimowego utrzymania dróg.
7. Komisja wnioskuje o:
-   zwiększenie częstotliwości aktualizacji zegarów oświetlenia drogowego czasowego
-   wygałęzienie linii energetycznych w Jałowicach i Jasienicy.
                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                      Marek  Tracz

10.12.2014r.

1. Komisja przeanalizowała planowane dochody w budżecie  na 2015r.
2. Zapoznano się z projektem uchwały dot. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Komisja jest za pozostawieniem bez zmian górnych stawek  opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
4. Komisja proponuje  wynagrodzenie Wójta  w wysokości:
    - wynagrodzenie zasadnicze - 4.200 zł.
    - dodatek funkcyjny              -    700 zł.
    -  dodatek specjalny              -  1.000 zł.
    -  wysługa lat                        -   20% zasadniczego
5.  Wybrano   p.Tadeusza  Żychlińskiego na wiceprzewodniczącego komisji Budżetu i Rolnictwa.
                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                  Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 13:20:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:20:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-01-26 08:59:37
Artykuł był wyświetlony: 2410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu