ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 09:07:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA ROLNICY
Wójt Gminy Brody informuje, że w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Brody przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Na dzień dzisiejszy (25 czerwca 2018 r.) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Brody wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku i  rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek i  roślin strączkowych.
Wnioski przyjmowane są do dnia 6 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2, 68-343 Brody pok. nr 7.
Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR).
Druk wniosku dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Brody, pok. 7.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 09:07:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 09:09:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 09:58:51
Artykuł był wyświetlony: 1913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 10:31:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.06.2018r.o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI  sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
6. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2017r.
7. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2017r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania budżetu za 2017r.
      - uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
-  zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
-  nadania  pierwszego statutu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach,
-  regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zarządzenie wyborów sołtysa w miejscowości Jeziory Wysokie
- powierzenia reprezentowania Gminy Brody w Zgromadzeniu Łużyckiego Związku Gmin.
- zmiany w budżecie w 2018r.
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2017r.
- absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2017r.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 10:31:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 10:31:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 08:20:09
Artykuł był wyświetlony: 1921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 08:23:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: IMGW-PIB Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: IMGW-PIB Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 08:23:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 08:24:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 08:24:33
Artykuł był wyświetlony: 1878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek "Rokita"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-20 09:58:23

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Brody przypomina, iż zgodnie z § 1 uchwały Nr X/83/03 Rady Gminy Brody z dnia 10 listopada 2003 r. w  sprawie określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w  miejscowości Brożek "Rokita" (Dz. Urzęd. Woj. Lub. Nr 107 poz. 1886 ze zm.):
- wprowadzono bezwzględny zakaz wstępu do wszelkich obiektów pomilitarnych oraz kompleksów leśnych na terenie "Rokity" w  miejscowości Brożek stanowiących własność Gminy Brody,
- dopuszcza się poruszanie po terenie pomilitarnym wyłącznie po drogach betonowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne. Przebywanie i poruszanie się po innych drogach na tym terenie jest zabronione,
- zakazuje się używania otwartego ognia na całym terenie pomilitarnym.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wydawanie jednorazowych zezwoleń na przebywanie na terenie pomilitarnym jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Brody. Zezwolenie takie może być wydane na pisemny wniosek zainteresowanego i winno określać: dane personalne wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej w przypadku grupy zorganizowanej) markę i numer rejestracyjny pojazdu datę, czasokres (godziny od - do) i cel pobytu ilość osób (w przypadku grup zorganizowanych) trasę poruszania się po terenie pomilitarnym.
Za naruszenie wyżej wymienionych zakazów przewiduje się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
 
Informuję, że teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 09:58:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 09:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 09:58:27
Artykuł był wyświetlony: 2163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wypoczynek nad akwenami wodnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 09:40:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Okres wakacyjno-urlopowy to czas relaksu i beztroski. Wiele osób decyduje się spędzić go nad rzeką czy jeziorem, których na terenie województwa lubuskiego jest wiele. Czas ten jest czasem odpoczynku i ma swoje uroki, pod warunkiem, że korzystamy z niego z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o mądry i rozważny wypoczynek nad akwenami wodnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 09:40:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:40:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 09:40:56
Artykuł był wyświetlony: 1805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 08:10:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.06.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 08:10:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 08:10:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 08:10:15
Artykuł był wyświetlony: 1738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla mikro, małych i średnich przedsiebiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 08:05:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sukces rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich i odwrócenie negatywnych trendów odpływu ludności zależy w dużej mierze od rozwoju rodzimych przedsiębiorstw i przyciągnięcia nowych inwestorów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oferuje w 2018 r. kwotę 600 mln zł, dedykowaną dla inwestorów realizujących projekty w miastach średnich bądź gminach z nimi sąsiadujących, stanowią oni bardzo aktywną i skuteczną grupę beneficjentów.
  • W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) ogłoszono konkurs dedykowany w ramach Pakietu dla średnich miast w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
 
Uruchomiona została pula środków 100 mln zł dedykowana dla MŚP, które swoje innowacyjne pomysły biznesowe będą realizować na obszarze miast średniej wielkości lub na obszarze sąsiadujących z tymi miastami gmin. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt to 7 mln zł.
 
Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2018 r.. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce ,,Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 
  • W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 (POIR) ogłoszono konkurs dedykowany w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 badania na rynek.
 
Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich lub gminach sąsiadujących w konkursie przeznaczone jest 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 20 mln zł wsparcia na projekt.
 
Nabór wniosków potrwa do 5 grudnia 2018 r.. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce ,,Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 08:05:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 08:05:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 08:05:24
Artykuł był wyświetlony: 1637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy - zwrot części podatku akcyzowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 11:44:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:44:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:45:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 11:45:19
Artykuł był wyświetlony: 1736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób, którym umorzono podatki i opłaty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 11:41:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:41:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:42:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 11:42:36
Artykuł był wyświetlony: 1695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuska Odnowa Wsi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 11:29:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd województwa lubuskiego w tegorocznym budżecie przeznaczył pieniądze na wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich pn. "Lubuska Odnowa Wsi".
Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 913), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 2420 ze zm.), w dniu 24.05.2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
Więcej szczegółów na stronie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 11:29:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 11:30:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 11:30:10
Artykuł był wyświetlony: 1639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu