Aktualności - Gmina Brody
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-25 12:34:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 lutego 2014 roku do 14 marca 2014 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. nr 3 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Katarzyna Morgaś –Kowalczuk
 
Formularz konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2014 roku
Lp
Stan zapisu w projekcie uchwały
wraz nr paragrafu i punktu
Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)
Uzasadnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot zgłaszający propozycje
Adres
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Data wypełnienia
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Morgaś-Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2014-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Morgaś-Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2014-02-25 12:34:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-02-25 12:35:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 12:36:01
Artykuł był wyświetlony: 14146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-05 19:29:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zastępca Wójta Gminy Brody działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Brody
z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów  w miejscowości Biecz i Koło
zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu
22 lutego 2014r. o godz.15,00
w miejscowości Biecz
– Filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
W przypadku braku quorum, następne zebranie mieszkańców Sołectwa
odbywa się po upływie 15 minut  od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania.
 
Tematem zebrania jest:
Wybór Sołtysa. 
 
  Zastępca Wójta 
(-) Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-02-05 19:29:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 19:30:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-02-05 19:31:02
Artykuł był wyświetlony: 13955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-05 19:27:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zastępca Wójta Gminy Brody działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Brody
z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów  w miejscowości Biecz i Koło
zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu
21 lutego 2014r. o godz.15.00
 
w miejscowości Koło 
– świetlica wiejska.
 
W przypadku braku quorum, następne zebranie mieszkańców Sołectwa
odbywa się po upływie 15 minut  od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania.
 
Tematem zebrania jest:
Wybór Sołtysa. 
 
  Zastępca Wójta 
(-) Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-02-05 19:27:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 19:28:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-02-05 19:30:28
Artykuł był wyświetlony: 12827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-23 12:35:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.01.2014r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  XXXV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r.” 
-  ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, określenia zasad ustalenia, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Brody,
 -  zarządzenia wyborów sołtysa w m. Biecz i Koło.
 -  zmian do budżetu na 2014r.
 -  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
 -  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego z zakresu dożywiania” Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 20120.
 -  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywi9ania”  pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
 - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 - ustalenia planu pracy komisji na 2014r.( Rewizyjnej)
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM w przedmiocie  braku należytego dbania w zakresie powierzonych obowiązków
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM w przedmiocie przewlekłości zgłoszenia usunięcia usterki urządzenia grzewczego
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM  w przedmiocie niezgodnego ze stanem faktycznym sposobu rozliczenia wody
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na kierownika ZGKiM w przedmiocie braku dobrej woli i rażącego niedopełnienia obowiązków
 - udzielenie odpowiedzi na skargę na Wójta w przedmiocie braku prawidłowego reagowania na zgłaszane nieprawidłowości zażaleniowo – skargowe.
 - zmiana do uchwały nr XXXI-244-13 w spr, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013- 2017
 - przekształcenia lokalu socjalnego w lokal komunalny
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-01-23 12:35:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-01-23 12:35:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-01-23 12:36:18
Artykuł był wyświetlony: 13243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-10 12:24:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Komisji  Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku 
Publicznego oraz Ochrony Środowiska                              - 14.01.2014r. godz. 900
 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych     - 15.01.2014r. godz. 900
 
Komisji  Budżetu, Rolnictwa                                                 - 16.01.2014r. godz. 900

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-01-10 12:24:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 12:24:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-01-10 12:24:58
Artykuł był wyświetlony: 12862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-08 09:15:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Wójt Gminy Brody przypomina przedsiębiorcom o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 r. i dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  do 31 stycznia 2014r.
Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014r.
W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)
 
 Druk oświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-01-08 09:15:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-01-08 09:15:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-01-08 09:15:05
Artykuł był wyświetlony: 11958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-19 14:56:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594.)
 
zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 30.12.2013r. o godz.  900,
w  świetlicy remizy OSP w Brodach. 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Ocena realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za II półrocze 2013r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ uchwały budżetowej na 2014r. Gminy Brody
      b/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 – 2028
      c/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
      d/ zmiany W.P.F. Gminy Brody na lata 2013 - 2020
      e/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r. ( Budżetu)
      f/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r.( Mienia Komunalnego)
      g/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r. ( Oświaty )
      h/ ustalenia planu pracy komisji na 2014r.( Rewizyjnej)
      i/ ustalenia planu pracy  Rady Gminy na 2014r.
      j/ odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Żarach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Nr XXXIII/241/06 Rady Gminy Brody z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
      k/  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brody.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Sesji. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-12-19 14:56:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-12-19 14:56:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 14:56:07
Artykuł był wyświetlony: 12185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-19 14:51:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W BRODACH

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-12-19 14:51:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-12-19 14:51:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 14:51:59
Artykuł był wyświetlony: 10871 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wigilia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-16 08:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brody na wigilię gminną,
kt
óra odbędzie się
w piątek 20.12.2013 r.
o godzinie 16:00
na placu przed Urzędem Gminy w Brodach.
 
Organizatorzy:
Wójt Gminy Brody
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-12-16 08:35:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-12-16 08:35:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-12-16 08:36:23
Artykuł był wyświetlony: 7420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-25 08:12:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 28.11.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Brody,
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Realizacja wykonania inwestycji w 2013r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
      b/ uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dn. 29.12.2003r.
      c/ zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 R.G.Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
      d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Jeziory Wysokie
      e/ określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
      f/ wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI/123/12 R.G.Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin s. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody
      g/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
      h/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
      i/  zmiany w budżecie na 2013r.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-11-25 08:12:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 08:14:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-11-25 08:14:47
Artykuł był wyświetlony: 6978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu